Síť mateřských center vytváří nová pracovní místa

Třicet dva nových pracovních míst napříč Českou republikou a jejich 78procentní udržitelnost – to je výsledek nedávno ukončeného dvouletého projektu Sítě mateřských center (MC) nazvaného »Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě«. Odstranění individuálních překážek na trhu práce je naopak záměrem nyní startujícího projektu Provázení k zaměstnání.

Oba projekty spojuje shodný cíl: zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob, především rodičů pečujících o děti do 15 let věku. Síť MC nabízí nejrůznější nástroje, od motivačně-vzdělávacích aktivit přes rekvalifikační kurzy po vytváření nových pracovních míst v oblasti zajištění péče o předškolní děti. Jedná se o rychle se rozvíjející a v kontextu nově uzákoněných dětských skupin, žádaný obor na trhu práce.

»Díky tomu, že se účastnice projektu zkráceně zvaného Sobě i Tobě v počtu 161 mohly vzdělávat v oblasti péče o děti (a pak v této oblasti pracovat) nebo získat dotované pracovní místo, umožnily stovkám rodin – především matkám, aby umístily své dítě do předškolního zařízení a mohly jít samy pracovat. Projekt Provázení k zaměstnání zase flexibilněji reaguje na potřeby pracovního trhu a celkem 80 zájemcům/kyním nabízí širokou škálu poradenství s důrazem na individuální práci s daným uchazečem/kou,« vysvětluje provázanost projektů Sítě MC Lucie Plešková, která je zodpovědná za projektové řízení Sítě MC. »Důležitý není jen okamžitý dopad našich aktivit, ale především jejich dlouhodobý a celospolečenský přínos s cílem větší uplatnitelnosti skupiny rodičů na trhu práce,« dodává Plešková.

V čem se projekty liší? Jádrem projektu »Sobě i Tobě« bylo vzdělávání pečovatelů/ek o děti – nabídl rekvalifikaci a následné vytvoření pracovních míst, z nichž 25 organizací pracovní místo zachová – náklady na něj pokryjí z vlastních zdrojů nebo z dalších dotačních titulů či díky pomoci Úřadu práce ČR. Projekt »Provázení k zaměstnání« se více zaměřuje na osobní rozvoj a vyhledávání a odstraňování pracovních bariér jednotlivých zájemců o zaměstnání z řad nezaměstnaných rodičů, z nichž třicet osob bude mít možnost složit zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Usnadnit návrat do práce

»Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě« probíhala od 1. února 2013 do 31. ledna 2015. Projekt Sítě mateřských center si kladl za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15 let věku. Jádrem projektu bylo vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

Jak již bylo uvedeno, od ledna stávajícího roku do 31. října 2015 probíhá projekt nazvaný »Provázení k zaměstnání«. Hlavním cílem je usnadnění návratu na trh práce cílové skupině rodičů do dvou let po mateřské/rodičovské dovolené a rodičům samoživitelům pečujícím o děti do 15 let, a to prostřednictvím aktivit zacílených na vyhledání a odstraňování individuálních překážek, motivováním rodičů k aktivnímu přístupu.

Co dělají mateřská centra?

Síť mateřských center, o. s., vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz.

(za, mh)

21. 3. 2015  (za, mh)