Bez včel by to ani v Moravskoslezském kraji nešlo

V první polovině května proběhlo letos již čtvrté jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje.

Na programu byl také bod Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (MSK) obnovou včelích úlů v roce 2017. Prostřednictvím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na obnovu včelích úlů je v letošním roce snahou MSK podpořit žadatele, kteří mají požádáno o dotace v celkové výši 1,5 mil. Kč. Jedná se jak o registrované včelaře ze všech okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s., v MSK, tak včelaře neregistrované, vždy však pouze ve vztahu ke stanovištím včelstev na území MSK. Dotace budou použity na proplacení nákladů vynaložených na obnovu včelích úlů starších 15 let, které budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti novými nástavkovými úly nebo úly nenástavkovými. Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1300 Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným zasíťovaným dnem, umožňujícím varroamonitoring, a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky. Nejvýše 10 procent dotace pak může být příjemcem použito na související mzdové nebo cestovní náklady, na tisk či kopírování dokumentů, případně na pronájem prostor pro administraci.

[o]

Kromě podpory stávajících včelařů je snahou kraje také pomoc včelařským kroužkům mládeže v MSK v roce 2017. Proto byl také členům výboru předložen materiál Dotace okresní organizaci Frýdek-Místek Českého svazu včelařů. Organizace žádá o dotaci na podporu včelařských kroužků mládeže ve výši 300 000 Kč pro všechny okresní organizace Českého svazu včelařů v MSK, které mohou být vynaloženy zejména na ochranné včelařské pomůcky, cestovné, nájemné, odměny přednášejících, technické vybavení nebo pořádání soutěží. Dotace je rovněž určena pro úhradu nákladů souvisejících s včelařením, resp. provozováním včelařského kroužku mládeže, a výdajů spojených se vzdělávacími akcemi a soutěžemi pro děti v oblasti včelařství.

Členové výboru doporučili svým usnesením zastupitelstvu MSK poskytnout Českému svazu včelařů, z. s., obě dotace. Chov včel patří k velmi významnému odvětví zemědělství. Jeho podpora v MSK má již svou tradici a je velmi potřebná. Vždyť už Albert Einstein kdysi prohlásil, že bez včel by lidstvu zbývaly pouze čtyři roky života.

Petr HAVRÁNEK

9. 6. 2017  Petr HAVRÁNEK