Znáte nová pravidla osobního bankrotu?

Dostali jste se vy, nebo někdo z vašich blízkých do tíživé finanční situace a nezvládáte dlouhodobě splácet dluhy? Neprohlubujte svoje závazky a vyřešte problém co nejdříve. Dlužíte-li déle než měsíc dvěma, či více věřitelům, zákon vám nabízí možnost osobního bankrotu. Jeho pravidla jsou nyní díky novele insolvenčního zákona platné od 1. června 2019 příznivější. Zvýhodňuje například podmínky pro důchodce a invalidy. Zvýšila se také nezabavitelná částka, nad kterou se lidem v osobním bankrotu sráží mzda. Jak podle nových pravidel postupovat, pokud se rozhodnete vypořádat se svými dluhy prostřednictvím osobního bankrotu, a jak oddlužení dotáhnout do zdárného konce, nám poradil Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Kdo může o bankrot zažádat?

O osobní bankrot může dlužník zažádat, pokud má dluhy alespoň u dvou věřitelů, tyto dluhy jsou více než 30 dní po splatnosti a žadatel je není schopen splácet. V případě jednorázového výpadku splátek by se dlužník měl nejprve pokusit domluvit s věřitelem na úpravě splátkového kalendáře či na úpravě výše splátek.

Prvním krokem je vypracování návrhu na oddlužení

V případě, že dlužník splňuje podmínky pro vstup do osobního bankrotu, cesta oddlužení pro něj začíná vypracováním návrhu na oddlužení a jeho podáním k soudu. K vypracování a podání návrhu jsou ve spolupráci s dlužníkem oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, popřípadě exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

Odměna, kterou dlužník zpracovateli návrhu za jeho přípravu zaplatí, je 4 000 korun v případě oddlužení jednotlivce a 6 000 korun u společného oddlužení manželů. Uvedená částka se nicméně platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává právník. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na odměnu nárok nemají. Za přípravu návrhu se zpracovateli neplatí předem. Svou odměnu získává až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí.

Nižší splátky

Vzhledem k tomu, že nová pravidla osobního bankrotu mají zpřístupnit oddlužení lidem, kteří nebyli schopni splnit jeho dosavadní podmínky, odpadá povinnost splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu. »Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou je, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 korun měsíčně. Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit i je,« přibližuje novinky Oldřich Řeháček. To znamená, že dohromady musí dlužník každý měsíc zaplatit alespoň 1 800 korun.

[o]

Žádný seznam dluhů

»Výrazným zjednodušením je, že dlužníci již nově k návrhu nemusí přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu svých dluhů. Zároveň také nově nemusí předkládat přehled o svých očekávaných příjmech v příštích 5 letech, ale pouze pro následujících 12 měsíců,« popisuje nová pravidla Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Nová zkrácená varianta

Zásadní novinkou je také zavedení zcela nové, zkrácené varianty oddlužení. Díky ní se dlužníci budou moci zbavit svých dluhů již po 3 letech, pakliže se jim z nich do té doby podaří věřitelům splatit alespoň 60 procent. »Dlužníkům je nově umožněno zbavit se dluhů dříve než za 5 let, což je má zároveň motivovat k tomu, aby věřitelům spláceli co nejvíce,« komentuje změnu Oldřich Řeháček.

Zůstane vám více

Dlužníkům zůstane každý měsíc po odečtení srážek více peněz. Podle novely nařízení vlády je částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, zvýšena na dvojnásobek, tedy na 19 286 korun. V některých případech může jít o naprosto zásadní rozdíl. Například u svobodného bezdětného dlužníka s čistým příjmem 20 000 korun měsíčně činili do června srážky zhruba 10 350 korun, nyní je mu však sraženo jen něco málo přes 700 korun.

Mírnější podmínky pro důchodce a invalidy

Zcela nový způsob oddlužení funguje od června pro osoby ve starobním či invalidním důchodu. Tito lidé patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy, proto jim je rovněž umožněno oddlužit se již po 3 letech. Nevztahuje se na ně však podmínka splatit v daném čase alespoň 60 procent dluhu. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 korun měsíčně. Oddlužení se tedy v tomto případě de facto řídí pravidly 5letého oddlužení, trvá ale o 2 roky méně.

Způsob výpočtu srážek ze mzdy zůstává dle původní verze

Srážky ze mzdy jsou vypočítávány z čistého příjmu dlužníka a jejich výše se v principu odvíjí od hodnoty tzv. životního minima a normativních nákladů na bydlení a dále od počtu dlužníkem vyživovaných osob a výše příjmů. »Od čistého příjmu dlužníka se nejprve odečte tzv. nezabavitelná částka na jeho osobu, která v roce 2019 činí 6 428,67 korun, a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, tedy dítě či manžela nebo manželku, ve výši 1 607,17 korun na každou z nich,« vysvětluje Oldřich Řeháček. Pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbyde z čisté mzdy více než 19 286 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení. Částka 19 286 korun se následně rozdělí na třetiny, z nichž jedna poslouží jako splátka nepřednostních pohledávek, druhá zůstane dlužníkovi a třetí je určena ke splacení přednostních pohledávek jako např. výživného či dluhů na zdravotním a sociálním pojištění. Pokud dlužník žádné přednostní pohledávky nemá, zůstane mu i třetí část.

Osvobození od dluhů

Pokud se dlužníkovi podaří splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu a zároveň bude řádně a poctivě plnit veškeré své další povinnosti, má de facto jistotu, že bude od svých zbývajících dluhů soudem osvobozen. V případě, že dlužník během 5 let splatí méně než 30 procent dluhu, bude soud před uzavřením oddlužení posuzovat, zda vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. To znamená, zda si v průběhu oddlužení například hledal práci odpovídající jeho schopnostem a poctivě přiznával veškeré své příjmy. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny.

Sjednocená pravidla pro výpočet srážek podnikatelů

Cestu osobního bankrotu mohou využít také živnostníci. Přestože je oddlužení podnikatelů v praxi možné již od roku 2014, insolvenční zákon dříve neurčoval přesný způsob výpočtu srážek z jejich příjmů v rámci insolvenčního řízení. Záleželo tedy vždy na praxi konkrétního insolvenčního soudu, resp. soudce, jejichž přístupy se mohly do značné míry lišit. Novela insolvenčního zákona proto tento postup sjednotila. »Od účinnosti novely insolvenčního zákona se sjednotil způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení, jehož základem je rozdíl mezi skutečnými, resp. doloženými příjmy a výdaji. Podle něj je dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům,« popisuje nový princip Oldřich Řeháček.

Helena KOČOVÁ

18. 7. 2019  Helena KOČOVÁ