Omezení vymáhání dluhů dětí asi projde

Omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí, jak navrhuje vládní novela občanského zákoníku, Sněmovna zřejmě schválí. Doporučil jí to ústavně-právní výbor, ovšem s úpravou přechodných ustanovení.

Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo podle předlohy možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by novela ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Vládní návrh v přechodných ustanoveních předpokládal, že dnem účinnosti předlohy se vztáhnou nová pravidla zpětně na všechny děti do 18 let věku. Pozměňovací návrh Kateřiny Valachové (ČSSD) posunuje tuto dobu o tři roky. Dovolat se zákazu dětských dluhů tak budou mít s účinností zákona lidé do 21 let věku.

Novela má podporu komunistických poslanců. »Velká novela, která se týká exekučního zákona a občanského soudního řádu, se natolik vleče a nabaluje na sebe čím dál víc připomínek a různých stanovisek, že se z ní vytrácejí tyto drobnosti, které mohou usnadnit život lidem, které zatěžuje dluhová nezpůsobilost, mezi něž patří i nezletilí dlužníci,« řekl našemu listu místopředseda ústavně-právního výboru, stínový ministr spravedlnosti za KSČM Stanislav Grospič. Jde podle něj o »jednu z drobných cest, jak ulevit v celém tom molochu exekucí, který se valí na řadu lidí, a ne vždycky správně«.

Novela současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

(jad)

13. 1. 2021  (jad)