Rozhovor Haló novin s Josefem Lojdou, ředitelem Středního odborného učiliště včelařského Nasavrky

Značka Český med znamená zaručenou kvalitu

Tento rok v září oslaví vaše škola, kterou zřizuje Ministerstvo zemědělství ČR a Český svaz včelařů, 70 let nepřetržité činnosti. To by jistě bylo krásné výročí, kdyby neřádila pandemie COVID-19. Co na září připravujete? Plánujete nějaká setkání, dny otevřených dveří - pokud to tedy situace umožní?

Máte pravdu, je to opravdu krásné výročí. Rádi bychom si ho připomněli s bývalými studenty, pedagogy, včelaři a všemi příznivci tohoto ušlechtilého a všeobecně prospěšného koníčka nebo povolání. Plánujeme samozřejmě setkání, na kterých představíme historii a hlavně současnost naší školy. Pokud to situace jenom trochu dovolí, rádi u nás všechny zájemce přivítáme.

Včelařství je velmi specifický obor. Přibližte, prosím, našim čtenářům vaši školu. Kolik máte studentů, jakou formu výuky zajišťujete, jak dlouhé je studium či jaký je profil vašich absolventů? A kde se vaši absolventi uplatňují?

Máte pravdu, včelařství je opravdu velmi specifický obor, jehož náplň spočívá hlavně v práci s velmi dokonalým »superorganismem«, kterým chovaná včelstva jsou. Život, který pro většinu laiků probíhá skryt v úle, je dokonalá forma spolupráce a vzájemné závislosti jednotlivých složek. Proto naši studenti již od prvního ročníku musí poznat matku nebo trubce. Postupně pronikají do tajů a složitostí »včelí rodiny«. Zvládají i anatomii, dokážou identifikovat nemoci a podle potřeby zasahovat.

Samozřejmě velmi oblíbenými předměty jsou ty, které se zabývají získáváním, zpracováním a využíváním včelích produktů. Nechybí ani znalost potřeb a pomůcek pro chov včel nebo další specifické části včelařství. V posledních letech si nejenom včelaři, ale celá společnost uvědomuje nezbytnost dostatku pestré včelí pastvy a naši studenti se v rámci této oblasti mohou vzdělávat i ve Včelařském arboretu.

Studium u nás je tříleté a probíhá dálkovou formou. V současné době u nás studuje 230 studentů. Jejich průměrný věk se pohybuje okolo 40 let. Máme ovšem i zájemce o studium, kteří patří mezi seniory. Skladba studentů je velmi rozdílná, nejenom co se týká věku, ale i znalostí ve včelařství. Studují u nás úplní laici nebo začátečníci i ti, kteří již určitou dobu včelaří. Ke studiu se rozhodli pro získání a rozšíření znalostí v oboru včelařství. Tomu se mohou věnovat jako koníčku, získat přivýdělek do rodinného rozpočtu nebo zakládat menší nebo větší včelařské farmy. Studium je tedy otevřeno pro všechny zájemce a pro školní rok 2021/2022 je nutno si pospíšit. Přihlášky přijímáme do 1. března 2021. Informace lze získat na webových stránkách školy.

Výuka je tedy na vašem SOUV jen dálková, a probíhá již dvacet let. To znamená, že před dvaceti a více lety studovali studenti u vás na denním studiu? Kde se pak uplatnili v praxi?

V průběhu historie naší školy se u nás vyučovalo převážně včelařství, a to v různé délce vzdělávání i v různých modifikacích, podle potřeb společnosti. O naše absolventy, hlavně oboru včelař–ovocnář, byl velký zájem a uplatnění bez problémů nacházeli v zemědělských družstvech, u státních lesů, ovocnářských podniků atd.

V devadesátých letech minulého století v důsledku všeobecného nezájmu o učební obory došlo k postupnému útlumu zájmu o výuku i oboru včelař pro absolventy základních škol. Proto jsme se rozhodli nabídnout studium dálkovou formou a v průběhu 20 let u nás ukončilo studium 770 absolventů.

[o]

Jak probíhá u vás výuka, tedy dálková výuka, momentálně v kombinaci s výukou distanční?

Výuka samozřejmě probíhá tak jako na většině škol. Studenti získávají informace prostřednictvím on-line přenosů z jednotlivých teoretických předmětů. A stejně, jako žáci a studenti (i pedagogové), netrpělivě čekají na možnost prezenční výuky. Ta je nezbytná pro odborný výcvik, který je nosným prvkem kvalitní výuky oboru.

Jste školou odbornou, tudíž musíte disponovat speciálním zázemím pro odbornou výuku včelařů. Jakým? A odkud se rekrutují vaši pedagogové? Stačí, aby byli zkušenými praktiky v oboru včelařství?

Máte pravdu, na odborné vybavení naší školy jsme, myslím, právem hrdi. Hlavně v posledních letech se nám podařilo dostat naši školu na vysokou úroveň, kterou obdivují i například zástupci včelařů z různých zemí. Staráme se o cca 350 včelstev. Máme technické zázemí jak pro malovčelaře, tak můžeme předvést ukázky vybavenosti pro větší provozy, kde probíhá i odborný výcvik. Ten mohou studenti absolvovat i v truhlářských dílnách, laboratoři a dalších provozech.

Naši externí vyučující jsou zkušení odborníci, kteří mohou našim studentům předávat i aktuální poznatky. Jsou nutné i základní pedagogické znalosti.

Jak řešíte letošní závěrečné zkoušky? Pokud rozhodne krizový štáb, od 1. března by se měli studenti závěrečných ročníků vrátit do školních lavic. Jak by probíhalo případné testování studentů? Vznikly by vám z toho nějaké provozní problémy?

Doufáme, že návrat do školních lavic bude co nejdříve, a to nejen pro závěrečné ročníky. Závěrečné zkoušky budou probíhat podle pokynů MŠMT. Samozřejmě testování přizpůsobíme vydaným a v daném čase platným metodikám.

Nakolik slýchám stesky našich včelařů, loni bylo včelstvy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vyrobeno méně medu. Čím to bylo způsobeno? Řádí nemoci včelstev nebo vysoká míra použití chemie na pastvinách, loukách, polích?

Je pravdou, že loňský rok patřil mezi výnosově slabé roky. Tato situace je dána počasím, změnami klimatu a výraznými změnami v české krajině a tím i v dostatku včelí pastvy. Svůj podíl mají samozřejmě i nemoci. Snůškové výkyvy v jednotlivých letech jsou ovšem celkem běžné a také mohou být rozdílné v různých oblastech republiky.

Jaký je váš názor na podporu českých potravin, mezi něž bezpochyby patří i český med? Aktuálně je ve hře zákon o vyšším zastoupení českých potravin v našich supermarketech. Co vy na to?

Nemohu posoudit, zda jsme soběstační v potravinách celkově, ale medem bychom mohli z velké části požadavky trhu pokrýt. Náš med částečně vyvážíme, ale i cizí dovážíme.

Čím se liší český med od medu zahraničního? Jsou rozdíly v kvalitě, ve složení? Čím je zdejší med blahodárný pro naše zdraví?

Určitě doporučujeme náš med z oblastí České republiky. Včely přinášejí suroviny na jeho tvorbu z rostlin, kterým je český člověk za tisíce let přizpůsoben. Pokud se setkáte se značkou Český med, máte jistotu kvality zaručenou. Parametry jsou přísnější, než udává národní legislativa. A nemůžete se setkat například s antibiotiky v medu, jako u některých zahraničních, kde je léčba včelstev antibiotiky na rozdíl od nás povolena. Med není pouze potravina, ale jeho prospěšné účinky na naše zdraví jsou využívány již řadu let.

Jak vlastně vypadá »průměrný český včelař«? Mám na mysli podle věku a podle velikosti včelstva.

»Průměrný včelař« je muž, věk okolo 60 let, který chová přibližně 10 včelstev. Nesmíme ale zapomenout na tisíce žen a včelaře ve všech věkových kategoriích, včetně dětí a mládeže. Vždyť nás, včelařů, je v České republice okolo 65 000!

Naši čtenáři znají zásluhy někdejšího poslance Josefa Mandíka o rozvoj českého včelařství. Jak na něho vzpomínáte? Měl jste možnost se s ním setkat? Prozraďte, kdo jsou největší současné žijící osobnosti českého včelařství?

Moje první vzpomínky na Josefa Mandíka souvisí s naší školou. Já jako učeň včelař, on jako můj mistr odborného výcviku. Po mém nástupu do učiliště, tentokrát já v roli mistra odborného výcviku, Ing. Mandík zástupce ředitele, začala naše úzká spolupráce a pokračovala i v letech, kdy byl ředitelem a já jeho zástupcem. Dokážu tedy ocenit, co pro naši školu znamenal. Jeho práce byla přínosem i pro celé české včelařství a byl uznáván jako osobnost i v zahraničí.

Otázka ohledně osobností českého včelařství je velmi složitá. Znám celou řadu odborníků, kteří pro české včelařství vykonali neocenitelné služby. Mohu uvést například Doc. Antonína Přidala, MVDr. Miloslava Peroutku, Jana Kolomého, Doc. Jaroslava Hrabáka, pracovníky Výzkumného ústavu včelařského v Dole a desítky dalších.

Nemohu samozřejmě vyjmenovat všechny, které jako osobnosti uznávám. Zaleží i na oboru včelařství. V oblasti včelí pastvy je uznávaným odborníkem například RNDr. Václav Švamberk. V našem učilišti vyučuje včelí pastvu Ing. Miroslava Novotná, která stála u zrodu našeho, v celé republice známého, Včelařského arboreta a je odbornicí na problematiku včelí pastvy.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv SOUV Nasavrky

13. 2. 2021  Monika HOŘENÍ