K bezpečnostní situaci

Počátek druhé dekády 21. století je spojen s výraznou dynamikou a změnami globálního bezpečnostního prostředí. Patří mezi ně bezpečnostní reorientace Spojených států z transatlantického prostoru do prostoru Pacifiku, východní a jihovýchodní Asie, vycházející z nové americké vojenské strategie vyhlášené počátkem ledna 2012, stažení, resp. stahování, Spojených států z Iráku a Afghánistánu a velký politický a bezpečnostní pohyb v arabském světě po desetiletích zdejšího »statu quo«. Proto především Evropská unie, jíž je ČR součástí, musí být připravena na možné negativní scénáře vývoje bezpečnostní situace v tomto regionu, respektive mít k dispozici humanitární složky s patřičným zázemím efektivní policejní a vojenské síly s patřičným zázemím humanitární pomoci, IZS, které by byly schopny možnou nestabilitu zvládnout. Rovněž tak jednotlivé členské státy EU musí mít k dispozici národní IZS a vojenské složky.

Pro USA hlavním rivalem Čína

Spojené státy vnímají jako svého hlavního rivala ve 21. století Čínskou lidovou republiku a jako hlavní zájmový prostor Pacifik. O vzrůstající geopolitické roli Číny vypovídají především ekonomická data. Obdobně USA přistupují k RF, což stabilitě nepřispívá.

[o]

Dramatický pohyb v arabském světě od prosince 2010 se často označuje jako velmi překvapivý. Přesto bylo možné tento proces na základě doktrinální politiky USA a Izraele předvídat. EU, zejména bývalé koloniální mocnosti k jednání různou formou dávali souhlas.  Obecně se tak dá říci, že se prakticky celý arabský svět nachází v období silné politické, ekonomické a bezpečnostní nestability, kterou mohou prohlubovat i obtíže nových vládnoucích sil s politickou a ekonomickou transformací. Problémy, které řada arabských zemí měla a má, se navíc v době revolučních změn ještě prohloubily.

ČR a komunistické hnutí v naší zemi se musí připravit na situaci, kdy bude mít ve svém bezprostředním sousedství dlouhodobě politicky, ekonomicky a bezpečnostně nestabilní region. Zásadní otázkou pro ČR a EU je tedy, jakým způsobem a jakými nástroji čelit této nestabilitě. Pro KSČM je z dlouhodobého hlediska nepřijatelné formování společné evropské armády, účast v NATO a budování vojenských základen cizích států (např. USA). Upřednostňujeme humanitární pomoc a posilování IZS.

Pokud bude mít EU k dispozici efektivní policejní a vojenské síly spolu s kapacitami humanitární pomoci, které by byly schopny této situaci čelit, musí být doplňkem suverénní odpovědnosti národních států.

Pokud by odpovědnost za zajištění bezpečnosti Evropy v daném případě ležela v prvé řadě na EU bez spoléhání se na pomoc národních členských států, ale Spojených států, neboť by tak hájila primárně jejich zájmy, jak vyplývá z výše uvedených trendů a faktů, stala by se jejich vazalem a hájila by tak zájmy zaměřené primárně mimo evropský prostor.

Plná škála hrozeb

Evropa se tedy po delší době relativního bezpečí potýká znovu se zhoršenou bezpečnostní situací. Nadále čelí mimořádné migrační vlně, jež přináší řadu palčivých otázek sociálních, humanitárních, politických, kulturních, a s nimi významné otázky bezpečnostní.

Patří sem zejména nebezpečí organizovaného zločinu a celosvětově rostoucí hrozba terorismu, které s sebou nesou potřebu lepšího sdílení informací, postupů a především rozšíření sil, prostředků a kompetencí bezpečnostních složek. Vnímáme radikální růst legální i nelegální migrace s cílovou destinací v Evropě, radikalizaci a nárůst extremistických projevů ve středoevropské společnosti, vnitřní bezpečnostní a politická krize na Ukrajině, nadnárodní kyberkriminalita šířící se bez ohledu na státní hranice, růst distribuce drog na mezinárodní úrovni, hrozba hybridní války, tedy souběžného použití konvenčních prostředků vedení války s nekonvenčními technikami, psychologické operace a kybernetické útoky, neantropogenní hrozby, například změny klimatu, problematika převaděčství, sledování vyhoštěných osob aj.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě dolehla na ČR zatím jen okrajově. Přesto se musíme věnovat plné škále hrozeb, s nimiž se kontinent potýká. Nelze podceňovat ani případné vojenské hrozby. Zvláště poté co Spojené státy odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Washington to bez důkazů zdůvodnil tím, že smlouvu porušuje Moskva. Po odstoupení USA od smlouvy odstoupila i Moskva.

Vnější bezpečnostní podmínky nezasahují jen do tradičních oblastí, jako je terorismus, nebo organizovaný zločin, kde je v evropském kontextu aktuálně zaznamenán bezprecedentní nárůst trestné činnosti v oblasti převaděčství. Naši vnitřní bezpečnost ohrožují i hrozby relativně nové, související s informační válkou nebo organizovanými kybernetickými útoky.

Takřka veškerá závažná trestná činnost, která je v současnosti páchána na území ČR, nese prvky organizovanosti. Pachatelé stále častěji operují ve skupinách, jejichž vnitřní organizace a postupy jsou čím dál sofistikovanější. Mezi hlavní trendy organizovaného zločinu patří diverzifikace a rozšiřování nelegálních aktivit směrem k méně násilné a méně rizikové, ale o to sofistikovanější, a více výdělečné trestné činnosti.

Na druhou stranu je relevance a struktura této hrozby v jednotlivých regionech i státech odlišná – západní Evropa je např. radikálním islamismem ohrožena z historických i demografických důvodů daleko více, než Evropa střední.

Postoje KSČM

Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to účinnou kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extremismem jakéhokoliv druhu. Budeme rozvíjet integrovaný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu. Za tímto účelem posílíme celkovou koordinaci bezpečnostní politiky státu.

Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Připravíme zákon o Horské službě a Vodní záchranné službě a začleníme je do IZS.

Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti budeme hledat společná řešení ke snížení byrokracie a administrativní zátěže policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií. Zpřístupníme mapy kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech.

Ke zhodnocení vložených a vynaložených prostředků do výcviku a vzdělání podpoříme vznik aktivních záloh bezpečnostních sborů z bývalých příslušníků, které by bylo možno okamžitě využít v případě akutního zhoršení bezpečnostní situace nebo při mimořádných bezpečnostních opatřeních (velké kulturní nebo společenské akce, rozsáhlá pátrání nebo pro posílení výpadku většího počtu příslušníků).

Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva. Občané musí vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Klademe důraz na odpovědnost každého občana České republiky a jeho schopnost adekvátně reagovat na rizikovou situaci bez strachu z následné kriminalizace. Připravíme odborníky pro zajištění výuky ve školách a kursech.

Zdeněk MARŠÍČEK, Odborné zázemí ÚV KSČM

2. 8. 2021  Zdeněk MARŠÍČEK