Úsilí o štěstí čínského lidu a o pokrok lidstva

Před nedávnem Čína slavnostně uspořádala oslavu 100. výročí založení Komunistické strany Číny, připomněla si její velké úspěchy, jichž se dosáhlo v průběhu sta let bojů, a nyní vzhlíží k zářné budoucnosti velkého obrození čínského národa, čímž vyvolala také pozitivní reakce v rámci mezinárodního společenství.

Nedávno zveřejnil příslušný resort dokument Komunistická strana Číny - její poslání a přínosy. Toto dílo přináší ucelený popis průběhu stoletého boje Komunistické strany Číny, zevrubně vysvětluje její filosofii, praxi a úspěchy v oblasti řízení státu. Tento dokument důkladně objasňuje, jakou politickou stranou je Komunistická strana Číny, a poskytuje mezinárodnímu společenství důležité vodítko k autentickému a ucelenému porozumění Komunistické straně Číny. Rád bych využil této příležitosti a diskutoval ve spojitosti s tímto dokumentem o některých výrazných rysech Komunistické strany Číny v naději, že to pomůže k lepšímu porozumění a přinese nové poznatky našim českým přátelům.

Strana, která slouží lidu celým svým srdcem

Komunistická strana Číny si již od svého založení stanovila pro sebe původní poslání, kterým bylo usilovat o štěstí čínského lidu a obrození čínského národa. Vycházet z lidu, spoléhat se na lid a sloužit lidu je logikou vývoje a heslem vítězství Komunistické strany Číny za posledních sto let. Jak podotkl generální tajemník Si Ťin-pching: »Země tvoří lidi a lidé tvoří zemi«. Komunistická strana Číny vždy upřednostňovala lid a stěžejním cílem revoluce, budování a reforem bylo vždy umožnit lidu žít dobrý život. Komunistická strana Číny nikdy neměla žádné zvláštní soukromé zájmy a nikdy nereprezentovala zájmy zájmových, mocenských skupin či privilegovaných tříd. Čínský lid se skutečně stal pánem své země, své společnosti a svého osudu a nyní se těší rozsáhlé, skutečné, právoplatné a účinné demokracii. V souvislosti s tím, že se Číně podařilo historicky vyřešit problém absolutní chudoby, vybudovala Čína středně prosperující společnost ve všech ohledech a stala se tak zemí s největším počtem obyvatel se středními příjmy na světě. Čínský lid nyní žije dobrý život, kterého chtěl dosáhnout po tisíce let, a stabilně postupuje směrem k cíli, kterým je společná prosperita.

[o]

Strana, která nepřetržitě usiluje o naplňování ideálů

Komunistická strana Číny má od svého založení na svém praporu napsán marxismus a za svá direktiva si určila boj za komunismus a socialismus. Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil: »Důvodem, proč se Komunistická strana Číny nazývá komunistickou, spočívá v tom, že ode dne svého založení si určila komunismus za svůj vznešený ideál. Důvodem, proč naše strana dokázala utrpět újmy a opět povstat, je v zásadě to, že má dalekosáhlé ideály a vznešené cíle.«

V uplynulých 100 letech se Komunistická strana Číny potýkala s nesnázemi, přinášela tragické oběti, ale vždy stála pevně za svým přesvědčením a vytrvala navzdory všem nesnázím. Strana sjednotila a vedla čínský lid, aby sepsal nejvelkolepější epos za tisíce let historie čínského národa a dosáhl vstoupení velkého obrození čínského národa do nezvratného historického procesu, vysoce pozvedl velkou vlajku socialismu s čínskými rysy ve světě a ukázal mu vitalitu a světlou vyhlídku socialismu. Komunistická strana Číny považuje marxismus za základní vůdčí ideologii strany a země a vždy trvala na spojení základních principů marxismu s čínskou realitou, na vymanění se ze zastaralého myšlení, na hledání pravdy na základě faktů, na držení kroku s dobou a inovaci a na vedení lidu vstříc prosazování neustálé velké sociální revoluce. Praxe ukázala, že rozhodnutí Komunistické strany Číny pro marxismus bylo naprosto správným. Důvodem, proč je Komunistická strana Číny schopná a proč je socialismus s čínskými rysy dobrý, je v konečném důsledku ten, že marxismus funguje.

Strana, která disponuje silnou vůdčí a vládní silou a uchovává si vitalitu a dynamiku

Čína je obrovskou zemí s velkým počtem obyvatel a složitými národními podmínkami. Chce-li usilovat o nezávislost, rozvoj a prosperitu, tak musí mít v čele silné vedení. Klíč k úspěchu všech záležitostí Číny leží v rukou Komunistické strany Číny. Komunistická strana Číny, která si prošla stoletím zdokonalování, nashromáždila bohaté praktické zkušenosti v boji a je nyní schopna souhrnně a objektivně analyzovat situaci, formulovat realistické cíle a úkoly, politiku a metody, je skutečně schopna shromáždit desítky milionů členů strany a zorganizovat stovky milionů lidí, sjednotit všechny síly, které je možné sjednotit a mobilizovat všechny pozitivní faktory, které lze mobilizovat. Komunistická strana Číny vstřebává a čerpá ze všech největších výdobytků lidské civilizace, prokázala již svou schopnost odolávat všem nejrůznějším druhům rizik a svou silnou vůdčí a vládní sílu, pomocí které je schopna čelit a zvládat nejrůznější složité situace. Komunistická strana Číny statečně provádí revoluci sebe sama, dodržuje zásadu vnitrostranické kontroly a všestranného zpřísnění řízení strany, postupuje s dobou v rámci sebeočisty, sebezdokonalování, inovace a zlepšování.

Komunistická strana Číny si vždy zachovávala svou vitalitu, sílu, pokrokovost a čistotu. K dnešnímu dni je Komunistická strana Číny největší vládnoucí politickou stranou na světě, má více než 95 milionů členů, je v čele velké země s více než 1,4 miliardy obyvatel a má významný globální vliv. Těší se velké důvěře a podpoře ze strany čínského lidu a mírumilovní lidé na celém světě ji vítají a podporují.

Strana, která přispívá k míru a rozvoji lidstva

Komunistická strana Číny je politickou stranou usilující o blaho čínského lidu a bojuje za pokrok lidstva. Od svého založení si ukládala za své poslání přinášet lidstvu nové a větší příspěvky. V uplynulých 100 letech trvala Komunistická strana Číny na tom, že osud čínského lidu a ostatních národů světa je sdílený, vždy zvedla vysoko prapor spravedlnosti, podporovala mír, oponovala válce, podporovala demokracii a oponovala mocenské politice, podporovala mnohostrannost a oponovala jednostrannosti, pevně prosazovala světový mír, mezinárodní spravedlnost a čestnost a podporuje společnou prosperitu a rozvoj všech zemí.

Zejména od svého 18. sjezdu prosazuje Komunistická strana Číny diplomacii významné země s čínskými rysy, podporuje budování společenství se sdíleným osudem pro lidstvo a hraje ještě aktivnější roli v zapojování se do mezinárodních záležitostí. Historie a skutečnost ukazují, že Komunistická strana Číny je mírumilovnou stranou, Čína je mírumilovnou zemí a Číňané jsou mírumilovným, upřímným a dobrosrdečným národem. Ať už se situace na mezinárodním poli proměňuje jakkoliv, Komunistická strana Číny vždy bude lpět na společných hodnotách, jako jsou mír, rozvoj, spravedlnost, demokracie a svoboda pro celé lidstvo, vždy bude podporovat ducha internacionalismu, stát na správné straně dějin, na straně lidského pokroku, vždy bude tvůrcem světového míru, bude přispívat k celosvětovému rozvoji a ochraňovat mezinárodní řád.

Jak se uvádí v dokumentu Komunistická strana Číny - její poslání a přínosy, když si uvědomíme budoucí tisíce let slávy, tak sto let je pouze předehrou. Po 100 letech boje se nyní Komunistická strana Číny ocitá na prahu nového historického startu, sjednocuje a vede čínský lid vstříc úsilí o dosažení druhého staletého cíle, kterým je budování moderní a silné socialistické země. Komunistická strana Číny poskytne světu díky novému rozvoji Číny nové příležitosti a bude i nadále spolupracovat se všemi mírumilovnými zeměmi a národy tak, aby roztočila kolo dějin směrem k světlým cílům, podpořila budování společenství se sdíleným osudem pro lidstvo a vybudovala lepší svět.

Čang Ťien-min - velvyslanec ČLR v ČR

16. 9. 2021  Čang Ťien-min