Rozhovor Haló novin s Pavlem Hojdou, vedoucím kandidátem KSČM ve volbách do Sněmovny v Karlovarském kraji

Chci zásadní změnu fungování EU

Jste politikem se zkušenostmi nejen na komunální úrovni, ale i z nejvyšších pater politiky, s jakými prioritami jdete do voleb?

Rozhodně jdu do voleb s tím, že je zapotřebí opět voličům dokázat, že jsme stranou konzistentních názorů a že naší prioritou je postupný přechod k socialistické společnosti, ke společnosti přátelské k lidem práce, rodinám s dětmi, lidem na zaslouženém odpočinku a lidem potřebným. Mojí prioritou není přímo odchod z EU, ale zásadní změna fungování EU a daleko větší volnost volby každého členského státu, aby jeho politika a správa státu vyhovovala tradicím, kultuře, ale i náboženství členského státu. Považuji slepé zařazování unijních směrnic do našeho práva za škodlivé a v mnoha případech i za ohrožující naši ekonomiku i životní úroveň našich lidí.

Mohl byste pojmenovat (a popsat), co vnímáte jako současné největší problémy Karlovarského kraje?

Největší problém kraje je současně i jeho výhodou – jsme krajinou hor a řek, lesů a luk, s bohatými přírodními zdroji pro využití v lázeňství, méně zemědělsky využívanou. Protože je Karlovarský kraj především lázeňským krajem a po roce 1990 postupně přišel kvůli pravicové reformě hospodářství o významné výrobní kapacity v keramickém, textilním, sklářském, hudebním a strojním průmyslu, má každá nenadálá a málo očekávaná událost, jako například celosvětová pandemie, velmi negativní dopad na životní úroveň a zaměstnanost obyvatel kraje.

Velmi negativně dopadla pandemie právě na lázeňství. Využití kapacit ubytování a lázní se snížilo až o 50 procent a i vinou našich politických špiček a EU odešli z Karlovarska ruští hosté. Kvůli pandemii ubyli i jiní zahraniční hosté, kteří byli více než z poloviny stálými návštěvníky lázní a zajišťovali i turistický ruch, který byl výhodný pro hospodaření kraje.

[o]

Úroveň mezd je nejnižší v ČR a mnoho pracovníků raději jezdí pracovat do SRN, protože tam za málo kvalifikovanou práci dostávají až 3krát i 4krát vyšší mzdu než u nás za kvalifikovanou. Navíc jedna z ekonomicky nosných firem Karlovarského kraje – Sokolovská uhelná – je v razantním útlumu i díky opatření EU se zavedením emisních povolenek a rozhodnutím o postupném zastavení těžby uhlí a jeho využívání pro energetiku.

Jak byste to ve Sněmovně mohl pomoci řešit?

Sněmovna sama o sobě neřeší problémy jednotlivých krajů a ostatní poslanci z jiných krajů chápou případné návrhy a výjimky pro jednotlivé kraje velmi negativně. Měl jsem zkušenost, že návrhy poslanců kraje na vyjmutí zpoplatnění dálnice Cheb – Karlovy Vary se setkaly s velkým odporem a podařilo se to až za vládnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. Rozhodně budu usilovat o to, aby se naplnilo rozhodnutí o větší ekonomické podpoře postižených krajů, tj. Karlovarského kraje, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Jaký je váš názor na »dekarbonizaci Česka«?

Nejde pouze o dekarbonizaci Česka, ale celé EU. Na ČR to bude mít daleko negativnější dopad hlavně do ekonomiky, ale i energetické bezpečnosti. Jsme průmyslovou, exportní ekonomikou, i když velmi závislou na ekonomice Německa, pro které jsme v drtivé většině subdodavatelem a nikoli finálním dodavatelem průmyslových výrobků nebo investičních celků. Zpravidla se u nás vyrábějí subdodávky s nižší přidanou hodnotou a vyšší energetickou náročností, a to je jeden z důvodů velkých obav z dekarbonizace. Navíc je třeba připomenout, že jde pouze o mírné snížení úniku uhlíku a skleníkových plynů do ovzduší, protože ostatní svět a zejména ekonomičtí giganti takováto drastická opatření nepřijímají.

Dle vědeckých studií má ale zřejmě daleko větší vliv na oteplování nebo ochlazování planety Země výkyv její osy otáčení o cca 2,5 stupně a přibližování na oběžné dráze okolo Slunce v intervalech 500 až několik tisíc let. V současné době se osa naklání více k severní polokouli a navíc je dráha Země blíže ke Slunci o pět milionů kilometrů než cca před 100 lety. To považují vědci zabývající se planetární soustavou a pohybem nebeských těles za hlavní důvod oteplování Země a tím i extrémních výkyvů počasí. Není tedy jediným a rozhodujícím faktorem oteplování Země lidská činnost a regulací je možné pouze zmírnit dopad změn počasí.

Ve stínové vládě KSČM máte resorty průmyslu a obchodu a dopravy. Jaké legislativní změny v těchto odvětvích by měla Sněmovna co nejdříve řešit, co byste v případě zvolení navrhoval?

V resortu průmyslu určitě iniciování dostavby Temelína bez omezení ve výběrovém řízení na dodavatele a bez strašení bezpečnostními riziky, protože bude nutné posílit samostatnost a bezpečnost dodávky elektrické energie kvůli opatřením přijatým Evropskou komisí. V resortu dopravy bych se snažil, aby nebyla zakázána výroba aut na benzin nebo naftu ve spojení se systémem plug-in hybrid, protože se domnívám i na základě studií, že jejich uhlíková stopa je menší než uhlíková stopa výroby, užití a následné likvidace čistě elektrických aut. Navíc dle současných možností zajistit, aby auta na čistě elektrický pohon měla dostatečné možnosti nabíjení v solidním čase a dostatek nabíjecích stanic (nebo alternativně výměnu celé baterie za plně nabitou baterii, což je ale u některých současně vyráběných aut prakticky neproveditelné).

Rozhodně je záměr užívání elektrifikovaných aut ve městech a městských aglomeracích správným krokem. Náš stát by se měl také soustředit na výrobu a získávání vodíku a jeho masivnější využití v automobilovém průmyslu nebo v teplárenství. Takový krok by určitě přinesl zajímavá pracovní místa a ochranu ovzduší.

Jaký je váš názor na dopady Zelené dohody (Green Deal) Evropské unie na český průmysl a dopravu?

Green Deal je dle mého názoru vhodný a dobrý pro městské aglomerace, rozhodně bude mít na českou ekonomiku, zejména na průmysl a dopravu, velmi silný a negativní dopad. Musíme si uvědomit, že český průmysl je silně závislý na exportu do západních zemí a navíc jsme převážně výrobcem jen části komponentů finální výroby, která je finalizována a realizována za našimi hranicemi se všemi výhodami ekonomickými i obchodními. Jedinou výjimkou je Škoda Auto, i když motorové komponenty jsou realizovány včetně vývoje v Německu a u nás zabudovány.

Jak jsem uvedl už v předchozí odpovědi, nejsem přesvědčen o tom, že hlavním znečišťovatelem a producentem uhlíku a skleníkových plynů a tím i oteplování planety je lidská činnost, ale chování planety Země při oběhu Slunce. V současné době jsme právě na začátku období extrémního přibližování ke Slunci a náklonu zemské osy od standardu.

Velkou část práce Sněmovny tvoří implementace směrnic a nařízení EU do českého práva. Jaké je podle vás postavení ČR v EU, co byste případně na fungování Unie změnil?

Postavení ČR v EU je velmi slabé a trochu ho může změnit naše předsednictví na půl roku od ledna příštího roku. Rozhodně bych trval na tom, aby o ekonomických otázkách (nemáme zatím euro a KSČM nedoporučuje jeho přijetí) a rozhodujících otázkách zemědělství, průmyslu, energetiky a dodržování kulturních i společenských tradic si rozhodovaly státy samy a nepodřizovaly se někdy nesmyslným a menší státy poškozujícím směrnicím, vydávaným Evropskou komisí – tedy úředníky, kteří nejsou voleni občany EU. V každém případě je nutné trvat na tom, aby nebyly některé státy EU nesouhlasící s opatřeními EU přehlasovány většinou, protože tato opatření mohou některé, zejména menší, státy s menším počtem obyvatel výrazně poškodit. Domnívám se, že i přijatý Green Deal poškodí ekonomiku ČR.

Závěrem bych chtěl požádat členy KSČM a čtenáře Haló novin, aby šli k volbám, aby pozvali všechny členy rodiny, přátele a známé a aby volili KSČM, protože je jedinou autentickou levicovou stranou demokratického spektra v ČR, která vždy prosazuje vše, co si stanoví ve volebním programu, a nebrání se podpoře takových návrhů, které prospějí našim obyvatelům a našemu hospodářství.

Jiří NUSSBERGER

24. 9. 2021  Jiří NUSSBERGER