Reklama

Úmluvu o potírání násilí na ženách Česká republika podepíše napřesrok

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopad, se včera v Praze uskutečnila konference, jež shrnula novinky týkající se prevence a boje proti tomuto negativnímu fenoménu. S některou z jeho forem se aspoň jedenkrát ve svém životě setkalo na 1,4 milionu žen v ČR!

Domácí násilí (DN), které je od roku 2004 trestným činem, má závažné celospolečenské dopady. Nejde jen o traumata týrané oběti, kterou je v drtivé většině případů žena, jde také o děti. Ty jsou poznamenány zpravidla na celý život. Není řídkým jevem, že si v budoucnosti nalézají partnery s velmi podobnými rysy, jaké měl v jejich původní rodině tyran – i takové příklady z praxe uvedly sociální pracovnice Úřadu MČ Praha 5 Bronislava Žáčková a Hana Hrabětová. »OSPOD se snaží pracovat jak s obětí DN, tak s agresorem a dětmi. Důležité je, aby oběť chtěla DN řešit, záleží na její vůli,« zdůraznily. »Neexistuje však legislativa, která by agresory nutila léčit se, navštěvovat psychiatra apod., pokud jejich chování není v pořádku,« upozornily.

Příklady páchání násilí – fyzického, psychického či ekonomického – na seniorech přinesla policistka Zuzana Maťochová. Dospělé děti či vnoučata terorizují pra/rodiče, poškození se však stydí a vnímají to jako selhání své výchovy. Proto také mnoho případů DN není oznámeno a míjí se jakoukoli statistikou.

Ženám zůstává méně

Jitka Poláková, ředitelka pořádající organizace proFem, jež pomáhá obětem DN, informovala, jaký vliv má tento negativní jev na chudobu. Ženy po odchodu od tyrana zchudnou z mnoha důvodů: opouštějí bydliště, zanechávají v něm své věci, ztrácejí někdejší ekonomickou základnu, jejich duševní labilita vede často k vyhození ze zaměstnání, pečují-li o malé děti, jsou prakticky bez prostředků. Vzhledem k jejich zpravidla menším platům »ženám zůstává méně«. Stává se, že oběti pracují v podniku tyrana, který jim zadržuje mzdu, nepřebírá poštu. Jsou-li tyrani ve výkonu trestu, nepracují, a tedy neplatí výživné. Výsledkem je tíživá ekonomická situace oběti. Problémem je podle Polákové nedostatek bytů s regulovaným nájemným a azylových domů. »V Rakousku mohou oběti DN žít zdarma až rok v azylovém zařízení, u nás takové možnosti nejsou.« Významnou pomocí by mohl být stát, který by převzal výplatu náhradního výživného, neboť má nástroje, jak následně dlužné výživné vymoci. (Tento požadavek je i dlouhodobým programem KSČM.)

Úřad práce umí nalézt aspoň základní řešení

Jak je možné finančně a poradenstvím pomoci obětem DN, ilustrovala Milena Průžková z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Současná právní úprava sice nezohledňuje specifika DN, přesto může ÚP dle zákona o hmotné nouzi nabídnout základní pomoc: existenční minimum ve výši 2200 Kč na osobu a také jednorázovou mimořádnou dávku (její výše je variabilní), díky kterým mohou oběti DN pro první okamžik nakoupit potraviny a další potřeby, např. plenky, Sunar, aby s dětmi přečkaly aspoň první měsíc v azylu. »V následujících dnech pak se ženou můžeme zařídit další dávky po sociální stránce,« konkretizovala Průžková pro Haló noviny. Důležitá je však spolupráce ÚP se sociálními pracovníky obcí a pracovníky OSPOD.

»Násilí na ženách je formou genderově podmíněného porušování lidských práv,« uvedl Radan Šafařík z oddělení rovných příležitostí mužů a žen ministerstva práce, když uvedl další téma - Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Česká republika stále zůstává jednou z devíti zemí EU, které ji dosud nepodepsaly. Jejím obsahem je např. eliminace genderových stereotypů o rolích žen a mužů, vedení chlapců a mužů k odmítání všech forem DN, samozřejmě i mezinárodní spolupráce. Podle Šafaříka dojde k podpisu Úmluvy ve druhé polovině příštího roku.

Pomůže i nový zákon

Prvního srpna vstoupil v platnost zákon o obětech trestných činů, který vymezuje práva obětí a poskytování peněžité pomoci (až 200 000 Kč). To základní shrnula právnička proFem Adriena Gabrielová: oběť má právo na odbornou pomoc, která je v určitých případech bezplatná; musí se k ní přistupovat s respektem a důstojností; oběť má právo na omezení kontaktu s pachatelem; jsou dána sociální pravidla pro provádění výslechů oběti atd. Zákon zavádí institut zvlášť zranitelné oběti a předběžného opatření. Jeho cílem je prozatímně upravit vztahy obviněného a oběti.

Ačkoli se zákony, jejichž cílem je eliminovat DN coby formu hrubého porušování lidských práv, stále zdokonalují a ačkoli se odborníci obětem snaží pomáhat a svou činností směřují k potrestání tyrana, pokud oběť sama nebude chtít řešit DN, není jí pomoci, zaznělo na závěr konference.

(mh)


(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.