Rozhovor Haló novin s Václavem Sloupem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje

Není to »hon na čarodějnice«?

Byla vám svěřena oblast školství, mládeže a tělovýchovy. A začaly problémy…

Na základě výsledku demokratických voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. až 13. října a podle výsledku povolebních vyjednávání bylo zcela logické, že strany nacházející se na levém spektru politiky vytvořily v Karlovarském a Jihočeském kraji koalici a rozhodly o obsazení rezortů.

Krajská zastupitelstva obou krajů zvolila hejtmany a ostatní radní pro jednotlivé oblasti. V Jihočeském kraji byl resort školství, mládeže a tělovýchovy obsazen Vítězslavou Baborovou a v Karlovarském kraji jsem byl do resortu uveden já. V obou krajích nastal okamžitě po našem zvolení »hon na čarodějnice«, rozumějme tvrdá útočná kampaň sdělovacích prostředků proti obsazení resortu krajského školství členem KSČM.

Jak tato kampaň vypadá ve vašem případě?

Je to kampaň, v níž někteří redaktoři používají polopravdy či nepravdy a vyzývají studenty spolu v učiteli středních škol k pořádání demonstrací proti komunistům v pozicích radních pro školství. A tak jsem se dozvěděl z Hospodářských novin od redaktora Leschtiny, či od chebského učitele pana Milana Kůtka v MF Dnes, že jsem byl dokonce náčelníkem politického oddělení Chebské brigády PS, že jsem sloužil 20 let jako politruk (zlidovělý název pro zástupce velitele pro věci politické).

Když jsem si pro rozhovor s redaktorem MF Dnes panem Bohumilem Zemanem předem vyžádal jeho otázky a na tyto otázky jsem odpověděl, popsal mne tento redaktor jako »gumu« a »zelený mozek«. V dalším tisku jsem se dočetl, že plánuji zrušit sedm gymnázií v kraji a ponechat tři, což jsem nikdy takto neřekl.

Dá se říci, že se vaše působení u Pohraniční stráže stalo námětem na román. Jak tedy skutečně probíhalo?

Těm redaktorům, kteří si nejsou schopni sehnat pravdivé informace o mé osobě a bez rozhovoru se mnou píší nepravdy, vzkazuji, že jsem nesloužil u Pohraniční stráže 20 let jako politruk, nikdy jsem nebyl náčelníkem politického oddělení, nikdy jsem vědomě nespolupracoval s StB, po dobu mé služby u PS jsem nebyl přítomen konfliktu na státní hranici, při němž by přišel kdokoliv o život.

V uniformě jsem sloužil 27 roků, z toho jako politický pracovník na rotě Pohraniční stráže pouze čtyři roky, ostatní dobu (vyjma studia) jsem zastával týlové funkce v oblasti stravování příslušníků Pohraniční stráže. Nejsem si vědom jediného případu, kdy by po stravě připravené v mnou řízených pohraničnických kuchyních kdokoliv zemřel.

Vraťme se ke školství, přesněji k protestům proti svěření školství do péče KSČM.

Proti Vítězslavě Baborové v jižních Čechách organizují učitelé a studenti výhružné nátlakové akce a požadují, aby ve svobodných volbách řádně zvolená a zastupitelstvem jmenovaná radní ze svého postu odstoupila.

V Karlovarském kraji poslali někteří středoškolští učitelé dopis hejtmanovi a radě, jehož obsahem, který zveřejnili v tisku, je požadavek na mé odstoupení z funkce náměstka hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu. Další učitelé a údajně i studenti organizují petiční akci proti mému působení v resortu školství Karlovarského kraje. Podobná situace je v Olomouckém nebo Královéhradeckém kraji.

Jak si vysvětlujete, že se někteří učitelé pustili do takového boje?

Je mi zcela nepochopitelné, že učitelé středních škol, kteří mají studenty učit demokratickému uspořádání společnosti, místo takové výuky nabádají své studenty, aby se nedemokratickými způsoby domáhali změny výsledku demokratických voleb. Tato činnost takovýchto učitelů je zcela v rozporu s jejich povoláním a posláním.

Napadají mne mnohé otázky, tak alespoň některé: Kde byla aktivita středoškolských učitelů před volbami do krajských zastupitelstev, byli sami aktivně volit, jak vysvětlili studentům jejich volební právo?

Pokud by studenty řádně připravovali pro život v demokratické společnosti, pokud by jim odpovědně vysvětlili volební systém České republiky, mohli se studenti svobodně rozhodnout, koho zvolí a dnes by si tento krok zřejmě sami uvědomili a ponoukání některých učitelů by jim bylo »šuma fuk«. Nepřipomíná vám praxe takovýchto některých redaktorů a učitelů »hon na čarodějnice«?

Co bylo vaším prvním krokem ve funkci?

Jsem ve funkci deset dnů a všem redaktorům, kteří mne oslovili, jsem zcela zřetelně sdělil, že se s resortem školství, mládeže a tělovýchovy teprve seznamuji, sbírám informace o stavu školských zařízení zřizovaných krajem a poznávám lidi v tomto oboru.

Snad každému soudnému člověku je jasné (odborníci mají podloženo), že do oblasti školství poplyne od státu stále méně financí, že střední školy v kraji jsou z větší části podfinancované, že počet žáků přicházejících do středních škol dlouhodobě klesá a trendy naznačují, že k razantnímu nárůstu počtu nedojde a že se v souvislosti s celostátní situací a demografickým vývojem nevyhneme změnám.

Ale demografický vývoj asi neovlivníte…

Vždyť i minulé Zastupitelstvo Karlovarského kraje se tímto problémem zabývalo, bohužel bezvýsledně. V těchto souvislostech ubezpečuji ředitele škol, pedagogy, veškerou odbornou i laickou veřejnost, že bez hluboké analýzy ekonomického stavu škol zřizovaných krajem, bez analýzy vývoje počtu žáků a posluchačů škol, bez rozboru výslednosti středních škol, nelze připravit jakákoliv opatření v oblasti školství Karlovarského kraje.

Předtím, než budou odborem školství kraje předloženy jakékoliv návrhy radě Karlovarského kraje, budou analýzy, výstupy z nich a návrhy opatření konzultovány s řediteli škol, s ekonomy, se zástupci obcí a měst tak, aby byla radě a zastupitelstvu předložena opatření, která budou mít veřejnou podporu.

Jakou máte vizi pro svou činnost?

Při řízení resortu školství, mládeže a tělovýchovy se jako manažer soustředím zejména na ekonomiku středního školství v kraji, na to, aby školy byly schopny reálně fungovat, aby měly tolik financí, které potřebují pro základní chod škol. Budu prosazovat, aby ředitelé, učitelé a ostatní zaměstnanci škol měli vytvořen prostor a podmínky pro výkon jejich vysoce odpovědné práce.

Výchovu a výuku organizují ředitelé škol a spolu s pedagogy ji realizují, což je jejich povolání a poslání, a do tohoto procesu nezasahuji a zasahovat nebudu. Odbor školství v současné době pracuje na tom, aby v život vstoupil nový systém hodnocení a odměňování ředitelů škol, aby od školního roku 2013/2014 byla do života škol zřizovaných krajem zavedena stipendia podle platných pravidel.

Takového věci, stejně jako podporu nekvalifikovaných učitelů či zavádění nových oborů do škol podle potřeb regionu, budu ze všech sil ve své práci podporovat.

Studentům jste již prostřednictvím ČTK něco slíbil…

A ten slib zopakuji. Budu podporovat školy ve vytváření podmínek studentům pro jejich efektivní studium a přípravu na budoucí povolání či další studium na vysokých školách. Budu podporovat různé znalostní, sportovní soutěže škol a velmi mne bude těšit, uspějí-li v těchto soutěžích právě studenti z našeho Karlovarského kraje.

Jsem příznivcem klání škol v různých oblastech, což mohou potvrdit studenti chebského gymnázia, které již čtyři roky finančně podporuji při pořádání celostátní dějepisné soutěže. Studenti i kantoři z celé republiky mi i dnes posílají děkovné e-maily za podporu této soutěže.

Nehodláte tedy rezignovat?

Otevřeně říkám, že z pozice, kterou mi svěřili voliči a Zastupitelstvo Karlovarského kraje, pod tlakem dobrovolně neodejdu, tlaku budu odolávat, neboť cítím podporu svých kolegů, přátel, rodiny, kamarádů, ale i lidí, kteří mne dosud neznali. Věřím, že i Vítězslava Baborová v Jihočeském kraji vytrvá a bezostyšnému nátlaku odolá.

Všem ředitelům, učitelům, studentům a pracovníkům ve školských zařízeních Karlovarského kraje přeji klid a pohodu při naplňování nezaměnitelného poslání, jímž je naplněn jejich současný život, a v nastávajícím čase adventním přeji všem klid a mír v duši, krásné prožité svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.

Zbyšek KUPSKÝ


Na této straně 3 si z domácího zpravodajství kromě jiného ještě můžete např. přečíst:

  • Hejtman Hašek obhájil - Asociace krajů (AKČR) na včerejším ustavujícím zasedání po říjnových volbách do krajských zastupitelstev znovu do funkce svého předsedy zvolila jihomoravského hejtmana Michala Haška......
  • Za »meníčka« platíme opět více! - Ceny denních »menu« (z angličtiny »nabídka«) v restauracích se ve většině měst letos zvýšily. Důvodem je vyšší daň z přidané hodnoty (DPH) a růst cen vstupů. Vyplývá to z průzkumu portálu Lunchtime.cz, kterého se zúčastnilo 160 restaurací. Průměrná cena jídla na denním menu pražské restaurace se meziročně zvýšila na 92 korun......

To vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 125 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


HDosoudilova
2012-12-07 12:14
http://jednej.cz/petition.php?id=72 zde je odkaz na naší petici, nebojte
se a podepište ji
znovacek
2012-12-07 09:04
Jistě nejde nereagovat na výzvy mládí, kterému neberu právo
protestovat. Teď jsou to komunisté a příště to budou židé,
nepřizpusobiví a nakonec i ti, jichž se to netýká.
suda.jan
2012-12-07 01:20
Ano, jsou to projevy NEDEMOKRACIE, anarchismu a počátečního fašismu.
Pedagog, zvláště ředitel školy jsou odpovědní veřejní činitelé a
odpovídají za své jednání při výkonu svého působení.Může se
jednat o tr. čin §329 zneužití pravomoci úřední osoby, §355
hanobení skupiny osob, §356 podněcování k nenávisti a §357
šíření poplašné zprávy. Máte právo podat trestní oznámení na
konkretní osoby.
greeting
2012-12-06 22:29
Vážený soudruhu Sloupe, pokud budeš číst tuto diskusi, chci Ti
říct, že se nemáš za co stydět, když jsi sloužil u PS. Já jsem
dělal velitele roty PS na 7. sušické brigádě v létech 1956 - 1961 a
jsem hrdý na to, že jsem tam mohl sloužit. Mimochodem, (doufám, že za
to nedostanu od redakce ban) v sobotu 08.12. je sraz bývalých
pohraničníků bydlících v Praze a okolí. Kdo má zájem, pro
podrobnosti klikněte na http://pohranicnik.blogspot.cz/ . Dnešním
demokratům vyhovuje demokracie jen když jde o jejich zájmy. Jakmile jde
o něco, co se jim nehodí do krámu, jde demokracie stranou. I když si o
české demokracii myslím své.
yucon.fox
2012-12-06 16:33
V dobách temna pálila církev pokrokové knihy na hranicích. V té
době byla kniha prakticky jediným tištěným sdělovacím prostředkem a
to navíc na vesnici uměl číst pouze starosta a farář. Stejně se
pokrok zastavit nedal. Oni studenti rychle vystřízliví na trhu práce po
konci báječného studentského života za peníze rodičů. Těch 3-5%
zazobaných pokrok nezvrátí. Bezvýznamnou Českou republiku spláchnou
světové dějiny i s třeboňských gymnáziem.
frantisek.exner
2012-12-06 15:38
Já jsem na takové články reagoval asi takto: 1) Měli agitovat za
nevolení komunistů před volbami a ne, sepisovat petice po
demokratických volbách. 2) Jestliže kdokoli a jakýmkoli způsobem
popírá výsledky demokratických voleb, je to projev anarchismu, který
se později může překlopit do fašismu. 3) Toto by si měli uvědomit
především novináři a středoškolští učitelé, kteří tímto
způsobem "vymazávají děckám mozky". 4) Učitelé by jim
měli především vysvětlovat pojmy demokracie, že to je (velmi
zkráceně) vláda lidu, a právě lid dal ve volbách jasně najevo, co si
přeje.
pleningeri
2012-12-06 09:16
Zřejmě je na některých školách KSČM stále "zločinnou"
stranou. Na webu gymnázia Třeboň je uvedena přednáška Jaromíra
Štětiny, diskuse s veteránem z Afghánistánu, výuka náboženství,
přednáška Člověka v tísni, ... Ve "Studentských volbách"
v září 2012 zvítězila TOP09=25%, ODS=17.5%, ČSSD=5%, KSČM=2.5%.
Divíte se náladě v takové škole? Nemyslím, že na jiných školách
to bude jiné. Vyrostla nám "povedená" generace pravicově
orientovaných studentů, které dosud na škole živí rodiče. Čtení ve
školním časopisu www.casopisgym je poučné.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.