Reklama

Závěrečná deklarace XVIII. světového festivalu

Na 8000 delegátů XVIII. světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS) z 88 zemí světa, kteří se setkali v ekvádorském Quitu pod heslem »Mladí jednotně proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny«, prohlašují:

Zdravíme ekvádorský lid a jeho zápasy. Vyjadřujeme svou solidaritu s boji ekvádorského lidu za lidová vítězství a radikální společensko-politické změny. S podporou pokrokové a bojovné mládeže Ekvádoru, která v minulých letech učinila významné pokroky a úspěchy ve svém boji, v procesu tzv. občanské revoluce, vytvořilo mezinárodní antiimperialistické hnutí mládeže další významný moment v dějinách svého organizovaného zápasu. Shromáždili jsme se v Latinské Americe, na kontinentě, kde mládež neustále roste, opět při největší události antiimperialistické mládeže na světě, abychom posílili náš společný boj za společný cíl: svržení imperialismu.

XVIII. SFMS byl také poctou všem lidem a zejména mladým mužům a ženám, kteří v boji proti imperialismu položili své životy; kteří věnovali své životy zápasu za ideály míru, nezávislosti, lidové suverenity, solidarity, ukončení vykořisťování a za socialismus. K uctění těchto lidí jsme symbolicky vzdali hold osobnostem, které přispěly k tomuto boji, jako byli Hugo Chávez, Eloy Alfaro a Kwame Nkrumah. Rovněž si připomínáme velkého Nelsona Mandelu, kterému byl věnován XVII. SFMS a který odešel těsně před zahájením XVIII. festivalu. Využíváme také příležitosti, abychom vzdali úctu soudruhu Edwinu Perezovi, generálnímu tajemníkovi Komunistické mládeže Ekvádoru, který byl zavražděn reakcí v roce 2010.

Pokračovat v odkazu Prahy

Úspěch XVIII. SFMS znovu potvrzuje naši politickou vůli pokračovat v tom, co předchozí generace započaly prvním festivalem v Praze roku 1947. Světovou federací demokratické mládeže a jejími partnery byl zažehnut plamen festivalového hnutí. Během své 68leté existence vytvořilo festivalové hnutí důležitý prostor pro internacionalizaci dějinných zápasů národů proti kolonialismu, diktaturám, fašismu, válečnému vměšování a útokům na suverenitu národů a na práva pracujících a mládeže. Nezapomínáme na podporu, kterou festivalové hnutí mládeže obdrželo od SSSR a ostatních socialistických států. Přes nové a náročnější podmínky vzniklé po porážkách 90. let považujeme SFMS za velmi široké hnutí hluboce spojené s nejbojovnějšími silami světové mládeže, které je i nadále, stejně jako tomu bylo předtím, velmi důležitým mezníkem v antiimperialistickém boji mládeže. Antiimperialistické hnutí mládeže zvýrazňuje svými festivaly cestu míru, solidarity a společenského pokroku při překonávání kapitalistického vykořisťování. Na této cestě pokračuje současná mládež ve svém zápasu.

Žijeme dnes v období velkých imperialistických agresí, avšak také velkého potenciálu pro lidový zápas a pro možnost dosáhnout našeho vítězství nad imperialistickými silami na základě objektivních materiálních podmínek dějinného okamžiku, který prožíváme.

Imperialismus pokračuje ve své agresi novými prostředky, novými metodami - vedle tradičních metod války, okupací a vojenských intervencí. Imperialistický válečný stroj se ve své službě monopolům při rozšiřování trhů se zdroji a energetických tras nikdy nezastavil. V několika minulých letech rostla po celém světě vojenská expanze. Kapitalistická krize zhoršila potřebu monopolů zesílit imperialistické agrese a rozšiřovat války, protože mění rovnováhu sil, stupňuje meziimperialistické rozpory a soupeření. Růst nově vznikajících mocností soupeřících s tradičními imperialistickými silami zvyšuje napětí.

2011-13

V letech následujících po XVII. SFMS jsme tedy byli svědky nárůstu přímých vojenských agresí zejména v oblastech geopolitického významu z hlediska imperialismu. Nedávné války na Blízkém a Středním východě, zaměřující se zejména na Sýrii, či narůstající vojenská agrese a rozšiřování vojenských základen a paktů v Africe, Asii a Tichomoří pokračují, jak se ostatně ukazuje i na imperialistické strategii výhružek a zastrašování vůči pokračování pokrokových procesů a národům bojujícím v Latinské Americe; z tohoto důvodu dnes představuje Venezuela jeden z hlavních cílů imperialismu.

Intervence se nezastavují jen ve vojenské oblasti, ale projevují se také politickým zasahováním, ekonomickým vyhrožováním suverénním státům, financováním reakčních sil, užitím terorismu, národních nebo náboženských konfliktů atd. Těmito metodami si kapitalistické třídy uvolňují cestu ke zvýšení svého vlivu a účasti uvnitř imperialistického systému a v rámci přerozdělování moci.

Jsme svědky, jak ke svým cílům užívají státní represi, dezinformaci, propagandu proti lidu, manipulaci lidových zápasů, podporu fašistických skupin, antikomunismus, pronásledování radikálních a revolučních ideálů (což je oficiální politika EU a dalších kapitalistických mocností), různé záminky pro agrese atd.

Účastnící SFMS vyzývají všechny mladé muže a ženy ke spojení svých bojů se zápasy lidových, dělnických a studentských hnutí na národní a mezinárodní úrovni; ke spojení s mírovým hnutím svých zemí a s antiimperialistickým hnutím. Pevně věříme, že zájmům mládeže a zápasu za mír a přátelství mezi národy mohou sloužit jedině lidová spojenectví a nikdy spojení se zájmy kterékoliv imperialistické mocnosti, ať už tradiční nebo vznikající.

Stojíme na straně všech národů, které rozvíjejí svůj zápas za mír, za lidovou suverenitu, nezávislost a socialismus. Vyjadřujeme svou solidaritu hrdinským národům, které navzdory válkám, okupacím, blokádám a represím pokračují ve svém národním boji a ve svém odporu i v zápase za sebeurčení, jak je definováno právy národů a nikoliv zájmy imperialistů.

Koho podporujeme

V tomto smyslu posíláme svou bojovnou solidaritu a podporu lidu Kuby, podporujeme věc palestinského lidu, lidu Kypru, lidu Západní Sahary, podporujeme mírový proces v Kolumbii, jsme ostře proti imperialistické intervenci v Sýrii a výhružkám vůči KLDR i vůči Eritreji, odsuzujeme imperialistické války a okupace v Iráku, Afghánistánu a Libyi, intervenci v Mali a Středoafrické republice. Všem těmto příkladům lidového zápasu a mnoha dalším po celém světě vyjadřujeme svou solidaritu. Jsme si jisti, že jejich boj bude i s naší podporou vítězný a že konec imperialistických intervencí bude krokem vpřed směrem k mezinárodnímu míru a solidaritě.

Účastníci Světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS/WFYS) současně vyjadřují svou solidaritu s lidmi, kteří nejen trpí, ale také bojují proti důsledkům kapitalistické krize a následnému útoku na svá práva. Z toho důvodu vyzýváme mládež k účasti v boji hnutí pracující třídy a lidu za revoluční svržení současného imperialistického řádu.

Tato krize znovu odhalila slepou uličku kapitalistického systému i jeho neschopnost řešit problémy, kterým dnes lidstvo čelí. To vede k masivním útokům na sociální a pracovní práva, což výrazně postihuje mládež a pracující. Nezaměstnanost mládeže v současnosti neustále roste. Aby monopoly překonaly svou vlastní krizi, nutí pracující, aby platili jejich náklady. Škrty na platech, masivní nezaměstnaností, privatizacemi a ničením společenských funkcí státu přeměňují všechny oblasti společenského života na trh.

Zdraví jako zboží?

Zdraví, vzdělání, životní prostředí a kultura se stále rychleji stávají zbožím, zatímco vládnoucí třída vede mládež a národy do budoucnosti chudoby a rozsáhlého vykořisťování. V mnoha kapitalistických zemích se vzdělání stalo nikoliv právem pro všechny, ale privilegiem pro některé díky politice privatizace a ničení veřejného vzdělání, sloužící zájmům kapitálu a nikoli zájmům studentů a potřebám rozvoje zemí. Mnoho studentů musí z důvodu této politiky opustit svá studia. Kvůli dosažení těchto cílů je vykořisťování pracujících provázeno rozdělováním třídy pracujících, intenzivním vykořisťováním žen, imigrantů, mnoha společenských skupin i samotné přírody. Stojíme na straně všech diskriminovaných a vyzýváme je k zapojení do našeho zápasu za rovnost.

Účastníci XVIII. SFMS zdraví zápasy vedené mládeží a lidovým hnutím, jež jdou ruku v ruce s bojem dělnického hnutí a třídně orientovaných odborů s cílem nejen zachovat jejich práva, ale rovněž dosáhnout nových vítězství. Jsme součástí tohoto boje za práva a věříme v konečné vítězství národů a mládeže. Potvrzujeme náš závazek spolupracovat se vší silou s mezinárodními antiimperialistickými hnutími, jako jsou Světová federace demokratické mládeže (SFDM/WFDY), Světová rada míru (WCP), Světová odborová federace (WTU), Mezinárodní demokratická federace žen (WIDF) a regionální antiimperialistické studentské organizace.

Boj za důstojnou práci

Zdravíme boj mladých pracujících; boj za důstojnou práci na základě práv, bez nejistých pracovních podmínek a politiky outsourcingu. Zdravíme miliony studentů, kteří požadují bezplatné veřejné a demokratické vzdělávání pro všechny. Podporujeme zápas studentských hnutí a jejich požadavky na vzdělávání, které bude sloužit potřebám lidu a nikoli potřebám monopolů.

Zdravíme důležité manifestace mládeže, lidového a antiimperialistického boje, které v posledním období zesílily po celém světě. Věříme, že tyto zápasy musejí být posíleny na úrovni organizace a mobilizace. Pevně věříme, že aktivity XVIII. SFMS přispějí k tomuto boji, neboť spojují zkušenosti zápasů z různých zemí a kontinentů.

Naše přesvědčení o správnosti našeho boje vychází z pochopení, že imperialismus je systémem založeným na specifické ekonomické struktuře, vyšším stádiem vývoje kapitalismu uplatňujícím různé podoby vykořisťování, ale vždy v rámci stejné linie cílů. Proto chápeme svůj zápas jako boj za svržení tohoto systému a budování nového světa: světa míru, solidarity a sociálních přeměn; světa, v němž bude společenské-ekonomický systém zaručovat, že základní výrobní prostředky budou v rukou lidu a pracujících a kde se bude hospodářství rozvíjet podle potřeb lidí.

Už je čas!

Je čas antiimperialistického boje a jednoty mládeže; XVIII. SFMS zdůrazňuje potřebu revolučních změn a společenských přeměn. Pro jejich dosažení má velký význam jednota, pokud je založena na principech... Světová mládež se musí organizovat, aby uskutečňovala kampaně za dosažení svých práv a požadavků.

Chápeme, že náš zápas má v tomto mezinárodním rámci zvláštní význam. Jsme schopni určovat svoji budoucnost a budovat nový svět! XVIII. SFMS posílá bojovné poselství naděje všem národům světa.

Doufáme, že pokud to umožní politické a organizační podmínky, uspořádáme příští (XIX.) SFMS v roce 2017, k připomenutí 100 let od vítězství Říjnové revoluce, jež je významným datem antiimperialistického hnutí (Snad se díky této vizi konečně dočkáme prvního novodobého festivalu v Evropě, což by umožnilo početnější zastoupení delegátů z ČR na XIX. SFMS - pozn. red.).

Společně s antiimperialistickou mládeží Latinské Ameriky a Ekvádoru znovu potvrzujeme naši oddanost mezinárodní spolupráci antiimperialistického hnutí, naší vlastní protiofenzívě a našemu boji až do konečného vítězství.

Překlad
Komunistický svaz mládeže


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 33 hlasů.

KSM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.