Řada exekutorů, zejména těch větších, má jakési »fabriky« na vymáhání pohledávek.

Jak dál s exekucemi?

Exekuce je v současné době u nás velmi frekventované téma, a to i s ohledem na připravovaný a tolik diskutovaný návrh ministerstva spravedlnosti na případné svěření rozhodování o nařízení exekuce namísto soudů přímo exekutorům. Tento návrh sice není právě aktuálně předložen, ale je, takříkajíc, stále na pořadu dne. Je to přitom jakýsi způsob, kterým by mohlo dojít k odlehčení agendy soudů, ovšem je otázkou, za jakou cenu.

Jak vlastně takový výkon rozhodnutí v současné době probíhá? Podle současné právní úpravy si oprávněný vybere soudního exekutora a pošle mu návrh na nařízení exekuce spolu s příslušnými pravomocnými a vykonatelnými podklady – rozsudkem, rozhodčím nálezem a podobně. Soudní exekutor tyto podklady spolu s návrhem na nařízení exekuce zašle soudu, který pouze formálně přezkoumá náležitosti návrhu, tedy označení účastníků a exekutora a vykonatelnost exekučního titulu a poté vyhotoví usnesení o nařízení exekuce.

Toto usnesení exekutor doručí účastníkům a nechá následně soudem vyznačit doložku právní moci, pokud si ovšem povinný nepodá odvolání. Až v takovémto případě může soud zkoumat, zda byl výkon rozhodnutí nařízen důvodně, či zda je nutno jej zastavit, odvolání však může být podáno pouze ze zákonem stanovených důvodů, takže i když si jej výjimečně povinný podá, málokdy je mu vyhověno. Teprve poté, co usnesení nabude právní moci, by měl exekutor přistoupit k vlastnímu výkonu rozhodnutí.

Je pochopitelné, že takovýto způsob výkonu rozhodnutí je velice byrokratický, pomalý a neefektivní. Rozhodně nelze tímto způsobem pokračovat i nadále, na tom se všichni shodnou. Naprosto se však liší názory na to, jak tuto situaci řešit.

Hlavním argumentem zastánců přenesení pravomoci k zahájení exekučního řízení na soudní exekutory je skutečnost, že se soudům odlehčí od této zbytečné a formalistické agendy, neboť soudy zkoumají v současnosti při nařízení výkonu rozhodnutí skutečně pouze formální náležitosti návrhu na výkon rozhodnutí. Nezkoumají, zda dluh existuje, či nikoliv. Tento postup pochopitelně nemůže zajistit, že průběh exekuce včetně její důvodnosti bude v souladu se zákonem. Zkušenosti se současným vykonávacím řízením svědčí o něčem jiném.

Řada exekutorů, zejména těch větších, má vyloženě jakési »fabriky« na vymáhání pohledávek, kdy se především ale starají o to, aby vymohli pro sebe náklady exekuce. Málokdo však ví, že lze napadnout i samotný exekuční příkaz, zejména, jsou-li jím stanoveny k vymáhání náklady exekutora. Exekutor musí tyto náklady zdůvodnit, doložit a rozhodnout o nich příkazem k úhradě nákladů exekuce, proti kterému se lze bránit případnými námitkami.

Osobně si však myslím, že jinou cestou, a podle mě logičtější, by bylo odformalizování postupu soudů a zvýšení odpovědnosti oprávněných osob i soudů za celý průběh řízení. Soudy by měly zkoumat, zda skutečně existuje konkrétní dluh či jiný důvod pro výkon rozhodnutí, a oprávněný by měl nést odpovědnost za to, že předkládá návrh na výkon rozhodnutí pouze v odůvodněných případech a jen tehdy, nebyl-li dluh zaplacen, či nebylo splněno to, co bylo uloženo. Musí být zajištěna vymahatelnost práva, ale přitom musí být i zachována práva povinných osob.

Není to jednoduché, ale jiná cesta neexistuje. Jinak bude stále docházet k tomu, čeho jsme často svědky v současné praxi, a sice že je vymáhán exekučně i dluh, který byl již dávno uhrazen, ale protože existuje vykonatelný titul, je zastavení exekučního řízení nadlidským úkonem. Téměř nemožná je snaha zastavit například exekuční řízení v případech, kdy jsou finanční prostředky strhávány z důchodového pojištění u České správy sociálního zabezpečení, která zásadně na nějaká rozhodnutí o zastavení exekučního řízení nereaguje. Jestliže tady není respektováno rozhodnutí soudu o zastavení exekuce, nevím, jak bude reagováno na rozhodnutí exekutora.

Marie NEDVĚDOVÁ, poslankyně (za KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 29 hlasů.

Marie NEDVĚDOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


antiexekuce
2011-10-18 14:41
Ono ale jde v 99% o vymáhání dluhů pro lichvářské firmy /založené
přímo exe. fir./ a pouze 1% jsou soukromé kauzy ! Je to prostě
propracovaná,státem podporovaná zlodějna,která nemá v jiné zemi
obdobu! Podívejte se na FB : http://facebook.com/alex.aralakis , anebo na
http://www.antiexekuce.estranky.cz ! Tam o tom diskutují statisíce lidí
!
tarantulak
2011-10-17 08:46
Spousta líbivých slov, co trochu logiky? Jak má věřitel prokazovat,
že mu dlužník nezaplatil? Ukáže prázdnou pokladnu? Nebo výpisy z
účtů za posledních 5 let?
turrkman
2011-10-15 01:07
Člověk v neskutečné míře okrádá druhého člověka. Prostě
morální hnus...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.