První řada zleva J. Rejfek, M. Vlčková, I. Kindlmanová, R. Novotná, H. Fialová a S. Chlup, druhá řada zleva T. Mottl, J. Šlais st., M. Raišl, J. Ptáčník, S. Šetlíková, M. Vávrová a V. Úlovec. FOTO – archiv J. REJFKA

V Dešenicích je KSČM na volby připravena

Medailonky kandidátů:

1.   Jan Rejfek – KSČM

Starosta městyse Dešenice, člen finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, předseda komise pro správu majetku Rady Plzeňského kraje, 2. místopředseda Sdružení místních samospráv (SMS) ČR Plzeňského kraje, zástupce městyse v Mikroregionu Úhlava, d. s. o., dobrovolném svazku Údolí pod Ostrým, Akčním sdružení Královský hvozd a MAS Ekoregionu Úhlava, o. s.:

Od rozdělané práce se neutíká, i když by to bylo to nejsnazší. Dokončuje se rekonstrukce místních komunikací, I. část, a zahajuje se stavba II. části tvrze. Obojí z regionálního operačního programu, kde už jen administrativa těchto akcí je velmi složitou záležitostí. Dlužno dodat, že jen na dotacích získal městys za osm let více než 90 milionů korun. Bude třeba připravit rozpočet na rok 2015, aktualizovat strategické záměry, společně s lidmi zahájit a odpovědně provést komplexní pozemkové úpravy, které nám všem usnadní život. Je třeba dobudovat muzeum a vážně se zamyslet nad tím, zda obnovit výrobu piva, nebo ne. Poslání v SMS ČR jsem splnil, neboť došlo k úpravě zákona o rozpočtovém určení daní. Mrzí mě, že o přímé volbě starostů se více mluvilo, než konalo. Ale nebyla to jediná záležitost a oblast, kde došlo ke shození záměru pod stůl. I když pracuji v samosprávě na nejnižším stupni, budu dál připomínkovat předlohy zákonů, jako doposud.

2.   Soňa Šetlíková – KSČM

Zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva městyse, vedoucí prodejny potravin:

Často se vedou diskuse o službách. Budu dál jednoznačně prosazovat nejen jejich zachování, ale především zkvalitňování. Obec bez restaurace nebo pošty, případně školky nebo školy obcí není. Ani lidé zde nebudou chtít žít. Tuto skutečnost by si měli především uvědomit nově zvolení zastupitelé a rozvoj služeb podporovat.

3.   Tomáš Mottl – nez.

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Děpoltice:

Orientovat se v názorech pro nás mladé je velmi složité. Přesto se domnívám, že by bylo možné lidi stmelovat například cestou zájmové činnosti, třeba i v rámci hasičského hnutí. Nám se to daří jen zčásti, ale daří. Také si myslím, že v zastupitelstvu by měl tuto oblast někdo zastupovat a prosazovat naše zájmy. Městys přeci netvoří jen Dešenice a Milence.

4.   Iveta Kindlmanová – nez.

Zastupitelka městyse, členka kulturní komise:

Zaměstnanost je alfou a omegou hospodářského rozvoje. I v podmínkách městyse se ji dařilo zčásti realizovat a podíl na stavbách mají i místní podnikatelé. V tom chceme a budeme pokračovat.

5.   Slavomír Chlup – nez.

Zastupitel městyse:

Při rozhodování i o věcech složitějších by se měl používat zdravý selský rozum. Nehledejme v některých záměrech nic složitého. Pokud nejsme schopni rozhodnout, musíme dát na rady těch, kteří realizaci doporučují, neboť nejsme v situaci velkých měst, kde jsou zaměstnáváni odborníci na zřízených odborech.

6.   Václav Úlovec – nez.

Když ničím jiným, alespoň zkušenostmi mohu pomoci. V rámci městyse se mnoho udělalo a ještě se zcela jistě udělá. Tady vidím své místo.

7.   Mirka Vlčková – KSČM

Jsme jedinou stranou, kde mají možnost se prosadit i ženy. Proto jich je i u nás na kandidátce téměř polovina. Je dobře, že mají zastoupení v nejvyšším orgánu městyse. Bylo by ale možná potřeba, aby zasedala žena i v radě městyse.

8.  Helena Fialová – KSČM

I v Dešenicích plnili volební program důsledně jen komunisté. Ti hájili i zájmy slabších sociálních skupin, i když si toho někteří nevážili. Proto je velmi nutné situace jedinců individuálně posuzovat. Neházet všechny do jednoho pytle. A možná jim dát ještě šanci.

9.   Dagmar Kučerová – nez.

Již několik let pomáhám obci, myslím si, dostatečně a za práci se nestydím, na rozdíl od některých spekulantů. Jsem za to vděčna, zvlášť když si uvědomím, že stát není schopen zaměstnanost zajistit, stejně tak potom i odměnu za vykonanou práci.

10.  Miroslav Raišl – KSČM

Aktivní pracovní poměr pro mě v nedávné době skončil. Přesto se domnívám, že důchodový věk není důvodem k rezignaci a pouhému přihlížení. Například v oblasti lesního hospodářství jsem schopen městysu pomoci.

11.  Josef Šetlík – nez.

Zastupitel městyse, člen kulturní komise:

Patřím k mladším členům zastupitelstva a rozhodování pro mě bylo někdy velmi složité. Je to ale škola života, neboť ne všechno jde vždy hladce a bez problémů. Proto také zvýrazňuji, že za podporu KSČM se nestydím, a to ani v Dešenicích.

12.  Jan Šlais st. – KSČM

Městys se rozvíjí s pomocí dotací již několik let. Hlavní zásluhu na tom mají všichni ti, co navrhovali záměry do strategického rozvoje městyse. Je třeba vyzvednout, že současní zastupitelé za KSČM udělali pro městys hodně práce, a je to také vidět. V tom chceme pokračovat.

13.  Růžena Novotná – KSČM

Práce je stále dost, jen ji umět zorganizovat. V Dešenicích se to díky radnici daří. Když to jen trochu půjde, ráda v budoucnu pomohu.

14.  Jiří Ptáčník – nez.

Městys a jeho občany znám velmi dobře a vím, kde by se dalo pomoci. Bude-li zájem a bude-li to potřeba, rád se o názory podělím při rozhodování o důležitých záměrech.

15.  Jaroslava Vávrová – KSČM

Nebyly to jen investice, ale i rozvíjející se kultura, sport a společenské události, kdy byla uspořádána celá řada akcí. Je ale špatné, že část občanů zůstává k životu na vesnici netečná, a to i v této oblasti.

 

VÝŇATEK Z VOLEBNÍHO PROGRAMU MO KSČM MĚSTYSE DEŠENICE NA LÉTA 2014–2018

 

     Přibližně před rokem zvítězilo ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nově vzniklé hnutí ANO 2011 miliardáře A. Babiše a do sněmovny vstoupilo i populistické hnutí Úsvit přímé demokracie T. Okamury. Jen částečně dostala obě hnutí podporu i na Dešenicku. Proto by měly následující komunální volby posílit přímý vliv strany na samosprávu městyse a dál se spolupodílet na změnách jeho života, a ovlivňovat vývoj v základní územní jednotce A to i nadále ve složitých ekonomických podmínkách ČR, který dopadá na rozpočet měst a obcí, městys Dešenice nevyjímaje. Předchozí dvě volební období to potvrdila, kdy strana získala v roce 2006 čtyři mandáty za 1057 hlasů, o čtyři roky později pět mandátů za 1472 hlasů. Jen na dotacích za toto volební období bylo získáno 35,957 mil. Kč, které jsou prostavěny a dalších 19,019 mil. Kč, které budou prostavěny do léta 2015, na čemž se chceme podílet.

 

PROTO:

*budeme dál usilovat o vytváření nových pracovních míst, práci pro všechny za spravedlivou mzdu a přispívat tak k oživení ekonomického růstu. Podporovat drobné živnostníky a podnikatele. Za důležité budeme považovat zaměstnávání místních občanů a mladých lidí. Za tímto účelem využít finančních zdrojů z fondů EU, státu a kraje.

*dál budeme prosazovat právo na bydlení jako základní lidské právo a program bydlení v rámci rozvojových dokumentů. Budeme dbát na to, že nájemné z bytů se sjednává dohodou, ale také na to, aby tato dohoda nebyla zneužívána. V rámci meziobecní spolupráce budeme usilovat o kvalitnější pomoc starším občanům. V ekonomicky únosné míře dbát na ceny vodného a stočného. Dál prosazovat využívání bezúročných půjček z FRB. Zasadit se o podporu důležitosti a dostupnosti lékařské péče a pohotovosti.

*budeme dál prosazovat komplexní péči o životní prostředí a dotacemi podporovanou ekologickou likvidaci odpadů, vybudování kompostárny městyse, zajištění domácností kompostéry a také svozovou funkci při nakládání s bioodpady. Vést občany k třídění odpadů s cílem zachování nejnižší ceny za svoz tuhého komunálního odpadu. Chránit zdroje pitné vody, půdní fond, dokončit odkanalizování a napojit většinu domácností na vybudované řady.

*dál prosazovat zachovaní MŠ a ZŠ Dešenice a vytvářet podmínky pro 100% docházku dětí, realizovat opatření vyplývající z dotačních titulů, kdy dojde k zateplení obou školských zařízení. Dál podporovat alternativní kulturu v rámci městyse. Vytvářet kladné podmínky pro práci všech spolků. Zajistit podporu záchrany všech památek. Realizovat II. etapu rekonstrukce bývalé tvrze z ROP, pomocí dotací přispět k záchraně kostelů, vytvořit podmínky pro možnou výstavbu a znovu obnovení dešenického pivovaru.

*v rámci omezení bezpráví dál dle situace pokračovat v dostupnosti právní ochrany a vymahatelnosti práva ve prospěch občanů, podporovat dohled při exekucích, podílet se na omezení lichvy, dál prosazovat obecní referenda, posilovat prvky přímé demokracie v rozhodování městyse. Zachovat poměrný volební systém. Prosazovat právní a politickou odpovědnost zastupitelů.

*bezpečnost občanů považovat za jednu z priorit. K udržení veřejného pořádku ale i bezpečnosti na komunikacích častěji využívat pomoci státní a městské policie. Bezpečnost na komunikacích zvýšit zdárnou realizací dotačních titulů směřujících do jejich rekonstrukce. Dál preferovat dostupnost kombinované veřejné dopravy a účinný záchranný integrovaný systém.

*rovný přístup k informacím považovat za základní kámen informovanosti občanů. Zkvalitňovat obsah internetových stránek městyse, dál vydávat Dešenický zpravodaj, podíle se na dopisovatelské činnosti, rozvíjet společenský, kulturní a sportovní život městyse s využitím potenciálu mladých lidí, podporovat bezplatné vzdělávací kurzy apod. Dál prosazovat reálnost územního plánování a vznik strategických rozvojových dokumentů.

 

Programový dokument je otevřen všem, kteří mají zájem na zlepšování života občanů městyse a jeho integrovaných částí.

 

Monika HOŘENÍ 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 21 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.