Haló rady

Jak budeme volit do zastupitelstev obcí 2014

Komunální volby se budou konat spolu s prvním kolem senátních voleb 10. a 11. října. Občané v nich vyberou zástupce do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě velkých měst (členěná statutární města). V Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Opavě a Ústí nad Labem se tak volí v jejich městských částech nebo obvodech.

V pátek 10. října budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 8 do 14 hodin.

Volit nebudou moci lidé, kteří budou v době voleb mimo svůj volební obvod, včetně těch, kteří budou v nemocnici nebo podobném zařízení, které se nachází mimo jejich volební obvod.

Voliči vyberou více než 62 tisíc zastupitelů. Většinu tvoří nezávislí kandidáti, ODS obhajuje asi 5200 křesel, ČSSD 4700 míst a KDU-ČSL asi 3900 postů, více než tři tisíce míst budou obhajovat KSČM a TOP 09.

Specifické pro blížící se volby je Zastupitelstvo hl. m. Prahy, která je krajem i obcí zároveň, má pravomoci obdobné krajským i obecním zastupitelstvům. Praha bude pro letošní volby do magistrátu jedním volebním obvodem. Nyní zde mají zastupitele čtyři strany. Klub TOP 09 a STAN má 26 členů, ČSSD 14, ODS 13, KSČM 3 a v klubu nezávislých je 7 zastupitelů.

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hl. m. Prahy má občan obce se státním občanstvím ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Přechodný pobyt v ČR a občanství některé země EU pak stačí cizincům k účasti »euroobčanů« v komunálních volbách v naší zemi.

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevystavují, protože volit může volič jen do zastupitelstva v místě svého trvalého pobytu, tedy v »domovském« obvodě.

Hlasovací lístky: V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce, které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem.

Pražané si budou volit zastupitele hlavního města pouze z jednoho hlasovacího lístku. Rozhodla o tom Státní volební komise s ohledem na to, že Praha je v nadcházejících komunálních volbách jen jedním volebním obvodem. Komise vybrala formát papíru A2, přičemž lístek bude mít osm k sobě přilepených stran.  

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe. Není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanovil registrační úřad losem. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň dva kandidáti.

U každého kandidáta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany nebo hnutí, jejímž je kandidát členem, popř. údaj o tom, že je bez politické příslušnosti.

Je-li volební stranou sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů, musí být navíc uvedeno i označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta.

Je-li volební stranou koalice politických stran a hnutí, uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.

Názvy stran a hnutí se uvádějí ve zkratce. Před jménem kandidáta je rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně. Pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito stejné písmo stejné velikosti a pro hlasovací lístky musí být použit papír téže barvy a rozměrů.

Hlasovací lístky měli voliči dostat do poštovních schránek nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý.

Úřední obálka pro hlasování v komunálních volbách má barvu šedou. Volič ji obdrží ve volební místnosti. Tam jsou jako vždy pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory (zástěny, plenty), které zajistí tajnost hlasování.

Volič hlasuje osobně. Po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popř. státní občanství státu EU, a to občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, cizinec průkazem o povolení k pobytu. Od okrskové volební komise obdrží úřední obálku barvy šedé. V místech, kde se konají i volby senátní, obdrží obálky dvě. Ta »senátní« je barvy žluté.

Za plentu musí jít volič sám. Toho, kdo nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst či psát, může doprovodit jiný volič - nikoli však člen OVK, který mu pomůže.

Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat doma. Okrsková volební komise k němu vyšle dva své členy s volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Na požádání vyšle komise k voliči své zástupce třeba i do nemocnice, porodnice nebo domova seniorů, podmínkou volby však je, že zařízení se nachází v obvodě, kde má volič trvalé bydliště.

Pozor na způsob hlasování

V komunálních volbách se na rozdíl od voleb do sněmovny či do EP nekroužkuje. Křížkuje se! Jde o tzv. panašování, volbu napříč kandidátními listinami jednotlivých volebních stran. A je snadné, chce-li volič dát hlas nejen straně, které věří, ale i konkrétním kandidátům, udělat chybu, a tím vlastně svůj hlas znehodnotit.

 

Průvodce komunálními volbami 2014

V pátek 10. října budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 8 do 14 hodin.

Zásadní věc: Nekroužkujeme, ale křížkujeme

Jak tedy postupovat?

Volit lze třemi způsoby. Volič může dát hlas politické straně nebo kandidátům třemi povolenými způsoby.

1. Označí jen jednu politickou stranu, hnutí nebo uskupení. A to křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím dá volič hlas všem kandidátům dané volební strany, a to v pořadí, jaké strana navrhla. Už však nekřížkuje konkrétní kandidáty! Zakřížkuje-li však volič více politických stran, hlas je neplatný!

2. Označit může také jen konkrétní kandidáty. V takovém případě křížkem zaškrtne čtvereček před jménem vybraného kandidáta. Kandidáti přitom mohou být z jakékoli politické strany. Lze tedy volit napříč spektrem. Maximálně však lze označit jen tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo členů. Označí-li volič více kandidátů, hlas je neplatný!

3. Lze kombinovat oba způsoby. Je možné křížkem označit jednu volební stranu a dále pak z jiných politických stran konkrétní kandidáty. Jak se takový hlas pro komunální volby 2014 započte? Hlasy získají nejprve zakřížkovaní kandidáti jiných politických stran. Ze zakřížkované politické strany získá hlas daného voliče jen tolik kandidátů, kolik jich zbývá do voleného počtu zastupitelů. Příklad: Pokud volič ve volbách do pražského magistrátu – volí se celkem 65 zastupitelů - zakřížkuje KSČM a kromě toho pět jmen z kandidátek jiných stran, volí tím 60 kandidátů z kandidátky KSČM (od počátku kandidátky), kterou zakřížkoval, a pět dalších kandidátů odjinud.

Kdy je hlas neplatný?

*Pro komunální volby 2014 platí, že zbytečně přišel k volbám člověk, který místo křížkování kroužkoval.

*Neplatným volebním lístkem bude i ten, na kterém nebyla označena ani volební strana, ani žádný kandidát.

*Neplatný je hlas voliče, který označil více než jednu volební stranu. *Pokud volič označí více kandidátů, než jaký je počet volitelných zastupitelů, také jeho hlasování je neplatné.

*Hlasovací lístek musí být vložen do úřední obálky šedé barvy (jiné, než ve které přišly hlasovací lístky do poštovních schránek). Pokud se volič splete, má smůlu.

*Volební hlas je neplatný také tehdy, je-li volební lístek natržený nebo poškozený. Pokud se voliči omylem stane, že lístek přetrhne, může si u volební komise vyžádat nový.

*Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, nebo nebyl vložen do příslušné úřední obálky šedé barvy (pozor na záměnu barev u obálek pro obecní volby a do Senátu – ta má barvu žlutou), nebo bylo vloženo do téže obálky více hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

K čemu se nepřihlíží?

*Je-li na hlasovacím lístku pro obecní volby označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem.

*Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje.

*K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku.

Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 14 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.