Rozhovor Haló novin s profesorem Ivanem Netukou, předsedou Grantové agentury České republiky (GA ČR)

Reflektujme více potřeby rodičů-vědců

Teprve tři týdny stojíte v čele Grantové agentury ČR, jejímž posláním je účelovou formou z veřejných prostředků podporovat základní výzkum prováděný jak erudovanými, tak začínajícími vědci a vědkyněmi. Na konferenci Jak na vědu? Férově! (konala se ve středu v budově Akademie věd ČR v Praze) jste sdělil, že v předsednictvu GA se po mnoha letech poprvé objevila žena - paní profesorka Hronová. Kolik členů má předsednictvo GA?

Předsednictvo GA sestává z pěti lidí, jeden z nich je předseda a čtyři jsou členy. Odpovídá to pěti vědním oblastem: vědy o neživé přírodě (prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.), technické vědy (prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.), lékařské a biologické vědy (prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.), humanitní a společenské vědy (prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.) a vědy zemědělské a biologicko-environmentální (prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.). Pět členů předsednictva odpovídá za tyto konkrétní oblasti a kromě toho se všichni podílejí na koncepčních otázkách tvorby grantových soutěží apod.

Novou kolegyni jsem požádal, aby jako ženský příspěvek v tom nejlepším slova smyslu pomohla řešit ty otázky, které jsou předmětem této konference o genderu a vědě. A také, aby v oblasti společenských a humanitních věd pomohla řešit otázky výstupů vědecké práce, neboť v této oblasti názory ve vědecké komunitě nejsou jednotné.

Vím, že například Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV se velmi snaží o posílení pozic žen ve vědě. Je jedna vědkyně v pětičlenném předsednictvu GA optimální stav?

V GA, pokud vím, od roku 1993 nezasedala žena, ale samozřejmě vývoj jde kupředu. Ve vědách o neživé přírodě, za které v GA zodpovídám, v nominacích, jež nám byly poskytnuty, 75 procent žen vstoupilo do odborných expertních panelů. Každý obor má svou oborovou komisi, já tam mám předsedkyni, se kterou jsem velmi spokojen. Mezi panelistkami - vedoucími panelů mám také ženy, takže problém je, aby eventuálně bylo možné vybírat z kvalitních nominací. Proto nominace, které budou zveřejněny během několika dnů na webových stránkách Grantové agentury, již budou mít uvedeno, aby navrhovatelé přihlíželi k genderovému hledisku.

Já ani mí kolegové nemáme žádný problém se zastoupením žen v těchto orgánech, potřebujeme kvalitní nominace. V minulosti jsme dokázali, že se nebráníme genderové vyváženosti, a z nominací, které jsme měli k dispozici, mnoho kvalitních žen pracuje v panelech Grantové agentury ČR.

V čem jsou vědkyně jiné než vědci?

To je obecná otázka. Já sám jsem matematik. V matematice je řada vynikajících vědkyň - nyní i v historii. Pravda, procentuálně, když to budete brát »fifty-fifty«, tak vám to nebude vycházet. Přece jen, je to obor náročný, těžký, a tím neříkám, že ostatní obory jsou lehké. Přece jen zastoupení žen v tomto oboru je malé. Ale ženám nikdo v přístupu do oboru nebrání.

Ve společenských a humanitních vědách je zastoupení žen přece jen vyšší, ovšem letošní laureátka Ceny Milady Paulové profesorka Alena Kohoutková ukazuje, že i v tak náročném oboru, jakým je stavebnictví, může být žena vítězem v soutěži, a obstála by určitě v soutěži i mezi muži.

GA byla v minulém období předmětem kritiky za nevýhodně postavené juniorské granty. Problém je v nastavení parametrů zahraničních stáží (nepřetržitě půl roku), což mladým vědkyním nevyhovuje, mají-li rodinu a děti.

Máme připraven pro vládu modifikační materiál, který se týká těchto juniorských grantů. Především chceme umožnit, aby se uznávaly tituly Ph.D. získané v zahraničí. Řada žen je totiž v zahraničí získává a v loňské soutěži se to neuznávalo. GA nyní vládě navrhuje pro letošní soutěž, aby se to uznávalo.

Dáváme návrh, aby mizela hranice 35 let. Dále, víceméně na základě požadavků ze společenských a humanitních věd, bude možnost - zde rozumějte, že to navrhujeme vládě, takže nevíme, jak to dopadne - stáž případně rozdělit ve zdůvodněných případech na dvě části. Ženy ve společenských oborech mají často možnost například čtyři měsíce stážovat na jednom pracovišti, dva měsíce jinde.

S právníky také diskutujeme, abychom mohli v případech hodných zřetele rozhodovat nikoli podle rigidních pravidel, ale zdravým rozumem. Měli jsme takové případy, že se nepodařilo stáž realizovat celých šest měsíců, a když je to »natvrdo« uvedeno v podmínkách, pak je to problém. Rádi bychom, aby předsednictvo GA mělo možnost rodinně či zdravotně podmíněné případy individuálně posoudit.

Určitá zahraniční zkušenost se pochopitelně požaduje, což bylo výsledkem dlouhodobého projednávání s vědeckou radou, která původně navrhovala roční stáže. Pak se tato lhůta snížila na půl roku. Teď po diskusi přistupujeme k dalšímu nikoli změkčení, ale přizpůsobení se reálným podmínkám, které by více reflektovaly mateřské a rodičovské dovolené, potřeby rodičů-vědců.

Máme na vědu dostatek peněz?

Grantová agentura ČR disponuje přes 3,5 mld. korun. Na to, aby to uspokojilo hlad vědců a vědkyň, je to málo. Klíčové heslo zní: zamyslet se nad diskrepancí účelového a institucionálního financování vědy.

A na závěr mi dovolte otázku: Budeme mít někdy nositelku Nobelovy ceny? Odpověď Ivana Netuky si přečtěte ve čtvrtečním tištěném vydání Haló novin.

Budeme! Na druhé straně je třeba si v České republice položit otázku, zda budeme mít vůbec nositele/nositelku Nobelovy ceny, tedy lhostejno, zdali muže, či ženu. Konkurence je totiž opravdu velká.

Monika HOŘENÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Za celoživotní přínos v oblasti stavebního inženýrství a architektury byla ve středu oceněna profesorka Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng, z ČVUT v Praze, která převzala Cenu Milady Paulové. Výsledky její práce v oblasti výpočtové analýzy a modelování kompozitních prvků a konstrukcí, reologie betonových konstrukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, recyklace betonu a estetiky návrhu betonových konstrukcí jsou světového významu. Nacházejí bezprostřední uplatnění v projektování a realizaci řady typů stavebních konstrukcí a přispívají k pokroku ve vývoji progresivních technologií a zhospodárnění celoživotního cyklu konstrukcí. Cena se každý rok uděluje v jiném oboru, pro rok 2014 byla zvolena oblast stavebního inženýrství a architektury.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 13 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.