Reklama
Rozhovor s Josefem Babkou, předsedou Krajského výboru KSČM Moravskoslezského kraje a prvním náměstkem hejtmana

Moravskoslezský kraj je spolu s Ústeckým jedním ze strukturálně nejpostiženějších krajů

Když se tak vracím k uplynulým čtyřem letům, stále mám, pokud jde o Moravskoslezský kraj, před sebou táhnoucí se problém, jímž je zaměstnanost, především v hornických povoláních. Změnilo se v jeho průběhu něco?

Moravskoslezský kraj (MSK) je spolu s Ústeckým jedním ze strukturálně nejpostiženějších krajů v ČR. Prošel a prožil etapu silného útlumu nejen hornictví, ale i hutního a chemického průmyslu, a to nemluvím o zemědělství, které téměř v našem kraji zaniklo. Musel se a musí vyrovnat v úbytku pracovních příležitostí v řádu statisíců zaniklých pracovních míst. Jen v rámci ostravsko-karvinského revíru od roku 1990 ubylo 90 000 pracovních míst.

Společnost OKD má v současné době přibližně 12 000 zaměstnanců a ti jsou silně ohroženi v důsledku neodpovědného přístupu vlastníka po vysloveně zpackané privatizaci dobývání černého uhlí. Přesto je míra nezaměstnanosti v současné době na hranicí 8,7 % (přes 73 000 osob) oproti roku 2010, kdy nezaměstnanost překračovala míru deseti procent. Smutným prvenstvím je umístění okresů Bruntál a Karviná na pomyslném žebříčku nezaměstnanosti v České republice.

Hlavní odpovědnost v zaměstnanosti a řešení nezaměstnanosti nese stát. Přesto vedení kraje není k tomuto problému lhostejné a intenzivně přistupuje k vytváření podmínek pro rozvoj podnikání. Připravili jsme a podporujeme vytváření průmyslových zón jak na pozemcích kraje, tak i soukromých subjektů, které zaručí vytváření nových pracovních příležitostí. Grantovým systémem podporujeme rozvoj malého a středního podnikání, vědy a výzkumu, turismu a venkova. Pilotně budeme od dubna vyplácet tzv. mobilní příspěvek těm, kteří zájemcům uhradí zvýšené náklady na dopravu za prací například z Karviné do okresu Nový Jičín. Silně jsme zasáhli do struktury učebních a středoškolských oborů ve prospěch těch oborů, které mají na pracovním trhu uplatnění, tedy technických oborů.

Přes tyto dílčí úspěchy »krajská tripartita« složená ze zástupců MSK, zaměstnavatelů a zástupců odborů jednotně vytváří tlak na vládu ČR, aby byl přijat a realizován Komplexní program dokončení restrukturalizace MSK, který by dořešil za účasti vládních, krajských i obecních orgánů a jejich opatření dlouhodobě zanedbaný přístup vlád po roce 1990 k řešení problémů tohoto kraje.

Je, nebo není uhlí strategickou surovinou?

Každé nerostné bohatství je strategické. Tedy i uhlí. Uhlí není obnovitelná surovina a dříve nebo později se musíme bez uhlí naučit žít.

Kdysi jsme ve škole učili, že vše, co je v zemi, patří státu (králi) a ten jediný má právo o bohatství uvnitř země rozhodovat. Změnilo se něco?

V principu se nezměnilo nic. Nerostné bohatství, tedy uhlí a dobývací prostor, je ve vlastnictví státu. Stát se však udělením licence na jeho dobývání již zmíněnou zpackanou privatizací zbavil nástroje, jak řízeně k tomuto bohatství přistupovat, jak vytěžit efektivně a postupně ložiska uhlí bez sociálních otřesů způsobených soukromými vlastníky, kteří, když se jim těžba nerentuje - a to je i dnešní případ - chtějí bez ohledu na zájmy státu a zejména lidí a regionu tuto těžbu opustit a doly zavřít. A to považuji za nepřijatelné.

Soukromý kapitál vyvedl z OKD a této země miliardové zisky a nevytvořil rezervy na dobu, kdy těžba již není tak rentabilní. Tedy privatizoval zisky, a náklady chce ponechat na státu, včetně starosti o propuštěné zaměstnance, kteří poctivě a dlouhodobě pracovali a mají malou naději získat novou odpovídající práci. To nemluvím o problémech, které by to způsobilo ve společnostech, které jsou na dobývání uhlí navázány pupeční šňůrou, a o nákladech, které s sebou nese technické a bezpečnostní opatření související s utlumeným dolem.

Jak vůbec se bohatství, jako je uhlí, dostalo k takovým lidem, jako je Bakala?

Bakala byl až druhý v řadě. To se dnes již málo ví. OKD ovládl poté, co odkoupil akcie od prvotních privatizátorů, tedy společnosti, kde figurovali pánové Otava, Koláček a Przybyla, kteří byli s ostravsko-karvinským revírem profesně spjati.

Za zcela zásadní problém však vidím skutečnost, že nastavený proces privatizace v devadesátých letech minulého století umožnil získat strategické podniky tohoto státu do soukromého vlastnictví a stát pozbyl základní nástroje na jejich ovlivňování.

Dnes je Bakala údajně, pokud jde o uhlí, mimo hru. Ale co ti po něm?

Neznám jediného člověka na Ostravsku, který by litoval, že pan Bakala je pryč. Ale vím o tisících lidech, kteří nechápou, jak mohl vyvést z tohoto regionu miliardy, které dnes bezpochyby chybí na řízený a dlouhodobější útlum hornictví v našem regionu, a že mu to prochází. Jeho následníci, kteří v současné době »přebírají« akcie společnosti  RWE, která OKD vlastní, zatím mnoho plánů nepředložili. Je však zřejmé, že jako věřitelé RWE budou chtít získat nazpět investice, které do tohoto obchodu vložili. Chtějí jednat s vládou ČR. A ta by měla být velmi opatrná. Realizovat by měla jen takovou pomoc, která zajistí dlouhodobější prosperitu OKD tak, aby útlum těžby uhlí v našem regionu byl sociálně přijatelný a nezpůsobil zcela zásadní a negativní otřes v zaměstnanosti. Zaměření se pouze na řešení pomoci nezaměstnaným považuji za nedostatečné.

Proto jsme, jako jednu z možností, navrhovali i převzetí vlastnických práv k OKD státem prostřednictvím státního podniku Diamo. Jsem přesvědčen, že by to byla varianta nejen levnější, ale i z hlediska zájmu zaměstnanců a regionu prospěšnější.

A co sám Bakala?

Myslím, že pokud bude napsána kniha Zločiny raného kapitalismu na Ostravsku, tak by mohl být do této knihy zapsán na jedno z čelných míst. Pak bych tu knihu zařadil do Knihovny Václava Havla v Praze, kterou tak podporuje.

Druhý problém, který mně vytane na mysli, pokud jde o váš kraj, je ovzduší. Postoupili jsme v tomto případě alespoň o kousíček dál?

Snížení průmyslové výroby, zejména v těžkém průmyslu, masivní investice do odprášení a dalších technologií bezesporu zlepšily stav životního prostředí na Ostravsku. Například když v roce 2010 bylo investováno na ochranu životního prostředí přes 2,7 mld. Kč, tak v roce 2014 to bylo již více jak 5,7 mld. Kč. Mnohdy ve velkých průmyslových podnicích jsme na technologických maximech snižování ekologických limitů.

Ale přesto je co zlepšovat. MSK, za účasti KSČM v jeho vedení, byl v roce 2012 průkopníkem zavedení kotlíkových dotací, které mají významné místo při zlepšování ovzduší v regionu. Do konce roku bylo v rámci tohoto programu vyměněno na 4000 kotlů a během letošní výzvy již máme registrováno na dalších 5000 žádostí, které uspokojíme i díky evropským, krajským i obecním finančním prostředkům. Doposud jsme touto činností snížili vypouštěné emise do ovzduší ve výši 100 kg prachu na jeden kotel. Tedy po ukončení a realizaci letošní výzvy to bude téměř 1000 tun prachu a to je hodnota, která je vyšší, než vypouští například ArcelorMittal ve svých provozech.

Věřím, že pokročíme i v dalším snižování emisí z dopravy, kde prosazujeme zavedení ekologičtějších paliv v autobusech jako stlačený zemní plyn (CNG). Například Ostrava uvedla do provozu nejen plničku CNG pro dopravní podnik, ale s pomocí evropských financí nakoupila desítky autobusů na toto ekologické palivo.

Problém, který zůstává, je dopad znečištění, které se k nám vzhledem ke geografické poloze dostává z Polska. Pokud polský průmysl bude mít i nadále »měkčí« normy, tak ke zlepšení z tohoto zdroje nedojde. A to je řešení, které je na úrovni vlády ČR a Evropské komise.

Jak jste se vyrovnali s čerpáním evropských peněz?

Jsem velmi rád, že můžu konstatovat, že velmi dobře. Vyčerpali jsme všechny dostupné finance alokované v Regionálním operačním programu  NUTS II Moravskoslezsko. Tedy téměř 21 mld. korun. A ještě větší radost mám, že se podařilo tyto prostředky nasměřovat do oblastí, které byly a jsou zařazeny do našich volebních programů a Programového prohlášení Rady kraje, které jsme přijali společně s koaličním partnerem ČSSD.

Došlo k výraznému zlepšení podmínek v zdravotnických zařízeních spravovaných krajem, výstavbou nových pavilonů a oddělení jako například v Opavě a Frýdku-Místku, vybavili jsme nemocnice špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou včetně moderního vybavení pokojů, zrekonstruovali a postavili téměř v každém okrese našeho kraje nové sociální zařízení pro naše seniory a hendikepované spoluobčany.

Investovali jsme desítky milionů do školských zařízení, do zlepšení nejen jejich vzhledu a moderního vybavení, ale i co do úspor v oblasti energií.

Stovky milionů jsme prostavěli a investovali do zanedbané dopravní infrastruktury, téměř dvě miliardy jsme investovali do zajištění bezpečnosti našich spoluobčanů výstavbou a vybavením integrovaných výjezdových center v Třinci, na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, Ostravě–Jihu a dalších místech našeho kraje.

Jako jedinému kraji v České republice se nám podařilo profinancovat významnou obměnu hasičské techniky jak pro profesionální, tak i dobrovolné hasiče. V rámci integrovaných plánů rozvoje statutárních měst našeho kraje došlo k řadě významných staveb zajišťujících kulturní a sportovní vyžití našich spoluobčanů, využití volného času dětí a mládeže.

Slyšel jsem , že jste zvýšili podporu vrcholovému a výkonnostnímu sportu z krajského rozpočtu. Oč šlo?

Máte pravdu. Od počátku roku jsme zaznamenali problémy, se kterými se potýkají reprezentanti našeho kraje ve všech sportovních odvětvích v důsledku výpadků financí sportovních klubů poskytovaných ze strany tradičních sponzorů, včetně těch, ve kterých má stát svůj akciový podíl. Zároveň podporujeme snahu obcí zlikvidovat či omezit hazardní průmysl na jejich území.

To však má dopad na schopnost obcí poskytovat finance z tohoto hazardu do sportu a dalších aktivit. Proto jsme předložili zastupitelstvu kraje návrh, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen, uvolnit z rozpočtu kraje částku třiceti milionů korun sportovním klubům našeho kraje, které reprezentují náš kraj ve vrcholovém sportu. Finanční prostředky dostanou například fotbalisté, oba dva naše vrcholové oddíly hokeje z Třince a Ostravy, ale i stolní tenisté z Frýdlantu nad Ostravicí či házenkáři, volejbalisté, florbalisté a další. Další tři miliony jsme poskytli do kapitoly grantů pro masové sporty.

Tento krok nám umožnil výsledek hospodaření v minulém roce, kdy jsme celou řadu akcí a investic vyřešili jinak než z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy naším úspěšným a efektivním hospodařením s prostředky kraje. Přijali jsme rovněž rozhodnutí, že toto nebude osamocená akce na jeden rok, ale že výbor pro tělovýchovu a sport připraví zásady podpory i pro příští léta.

A co komunisté, jak se připravují na krajské volby?

Máme za sebou krajskou konferenci, která nominovala 65 žen a mužů na kandidátku pro volby do Zastupitelstva MSK. Jde o nové tváře i zkušené zastupitele měst a obcí a samozřejmě Moravskoslezského kraje. Přijali jsme teze volebního programu, které budou do vlastního programu rozpracovány do konce června tohoto roku. Chceme v něm reagovat na hlavní problémy našeho kraje a nabídnout jejich řešení. Budeme usilovat o takový výsledek, který by zabezpečil, abychom mohli náš program realizovat i v následujícím čtyřletém volebním období jako členové vedení Moravskoslezského kraje. A to se zatím nepodařilo žádné politické straně v našem kraji.

Stanovili jsme si cíl dosáhnout 100 000 hlasů pro kandidátku KSČM. Není to lehký úkol. Jsme přesvědčeni, že při plném nasazení všech našich kandidátů, aktivizací okresních orgánů strany, členské základny a sympatizantů toho lze dosáhnout. Jde nám o to, aby voliči pochopili a přijali za vlastní, že jen silné zastoupení KSČM v Zastupitelstvu MSK je zárukou pokračování levicové politiky při řešení hlavních problémů kraje. Svou připravenost jsme již prokázali v uplynulých letech.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 63 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama