Regionální historie je oporou pokroku

Úkolem nás, regionálních historiků, je zaznamenávat historii obcí, měst a podniků. Tato práce není jednorázová, ale trvalá. Jsme levicový subjekt a dali jsme si za úkol zachycovat regionální dějiny od roku 1945.

To jsou slova předsedy Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV) Františka Kovandy na II. celostátní konferenci k regionálním dějinám, když přibližoval poslání sekce. Konference se konala v sobotu a neděli ve středočeských Čelákovicích.

Sekce má obdivuhodných 240 spolupracovníků a spolupracovnic. V činnosti jí pomáhá řada levicových historiků a dalších společenských vědců; spolupracuje s Českým svazem bojovníků za svobodu, Klubem historiků, Klubem přátel hornických tradic atd., celkově asi se třiceti spolky vlasteneckého charakteru, a mnoha kronikáři obcí. Za publikování informací o činnosti sekce poděkoval předseda Kovanda i našemu listu.

Od dubna 2010, kdy KSV, tato odborně-osvětová organizace, rozhodl o základním úkolu sekce regionálních dějin, bylo zpracováno neuvěřitelné množství historických materiálů, které jsou dostupné široké veřejnosti. »Začali jsme s čistým stolem. Rozjeli jsme kampaň za získání dokumentace, například po listopadu 1989 likvidovaných a zaniklých podniků a závodů,« uvedl Kovanda. Sekce regionálních dějin vytvořila medailony významných levicových osobností Československa a založila dokumentaci o téměř sedmi stovkách pamětních desek těchto osobností v hlavním městě (zvláště těch památníků, které byly odstraněny).

Musíme tvrdě vystoupit proti všem pokusům dehonestovat hrdiny národně-osvobozeneckého boje, skláníme se před všemi, kteří v tomto boji přinesli svou oběť, zdůraznil Kovanda a odmítl přepisování dějin, ke kterému často dochází. I když mezi spolupracovníky sekce je zastoupena i mladá generace, stále platí získávat mladé.

Lež nesmí projít!

Historička docentka Hana Kráčmarová ocenila přínos regionálních historiků k »velkým« dějinám. »Zapomínat, znamená prožívat historii znovu,« poznamenal hned v úvodu konference předseda KSV Jiří Boháček.

»Přišel jsem, abych se poklonil práci, kterou odvádíte,« řekl Milan Richter, předseda Národní rady Klubu českého pohraničí, organizace, která má také velmi širokou členskou základnu a podporu. Je přesvědčen, že nejvíce byla v kapitalistickém režimu poražena lidská práce. »U nás se 40 let pracovalo, a teď se 25 let krade,« poznamenal bez obalu. U bývalých pohraničníků a jejich příznivců, které KČP sdružuje, nyní platí heslo »Nesmí projít lež!«. Po Richterově vystoupení byla před zraky asi stovky přítomných podepsána dohoda o spolupráci mezi sekcí regionálních dějin a Národní radou KČP.

Další verze Majdanu

KSV spolupracuje i s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Místopředseda jejího ústředního výboru Josef Skála poděkoval za ohromnou práci, která za regionálními historiky bez jakýchkoli pochybností stojí. »Vidíme těžký boj o historickou pravdu, převládá demagogie, falzifikace, lži… Ve vás má pokrokový segment společnosti, a KSČM zvlášť, velkou oporu,« ocenil práci sekce.

Skála reagoval také na aktuální vývoj. »Každý, kdo jen trochu rozumí politice, chápe, že to, co se 28. října odehrálo na Staroměstském náměstí v Praze, je vážné. I Václav Klaus varoval ve svém projevu proneseném v Národním památníku na Vítkově. Pravda o dějinách bude ve střetu hrát roli, pojďme to udělat způsobem, který je pochopitelný a atraktivní pro mladou generaci!« Vyzval také k vytvoření širokého okruhu spojenců v úsilí za mír a obhajobu historické pravdy.

»Události posledních dnů nejsou náhodné, jedná se o promyšlenou snahu vnutit České republice další změnu, která by znamenala střídání elit v rámci jednoho společenského řádu. Jedná se o další verzi Majdanů a politických převratů,« navázal středočeský poslanec Stanislav Grospič (KSČM). Připomněl významná výročí, která nebyla ani v levicovém prostředí více připomenuta. Loni to bylo 80. výročí napadení Habeše fašistickou Itálií (1935). Tehdejší ČSR se jako jediná snažila zaslat zbraně na pomoc přepadeným, ale zásah Nizozemska tuto snahu zhatil. Dalším výročím, letošním, je začátek občanské války ve Španělsku a příchod mezinárodních brigád do Španělska na pomoc tamním republikánům bojujícím proti vojskům diktátora Franciska Franka. Tato výročí, která znamenají první války vedené fašisty, musíme připomínat, zdůraznil poslanec.

Na konferenci zazněly i praktické informace. Stínový ministr kultury Zdeněk Štefek se v příspěvku Kronikářství – základní pramen pro zpracování regionálních dějin ohlédl za historií psaní kronik a dovedl svůj exkurz až do nynější legislativy upravující vedení obecních kronik. Vše kolem nich shrnuje zákon č. 132/2006 Sb. (kroniky se mohou psát ručně nebo na počítačích, pro obé je třeba plnit řadu podmínek), kronikáři musejí znát i archivní zákon či zákon autorský.

Miroslav Maršálek hovoří k účastníkům konference.

Vlivu regionálních dějin na výchovu mladé generace se věnovali Ladislava Šimková a Miroslav Maršálek. Jako základní ve výchově spatřují rodinu. Podle Šimkové, která je badatelkou sekce regionálních dějin, je pro mládež důležité její vlastní poznání. Maršálek, který několik desetiletí pracuje v městysi Jince s pionýry, uvedl, že nejlepší na ovlivňování dětí je jejich celoroční vedení, formy práce s nimi je nutné přizpůsobit konkrétnímu jednotlivci či kolektivu. Nutná je také práce na internetu, neboť na sociálních sítích »vysedávají« již děti mladší deseti let. Za svou dlouholetou činnost s dětmi a mládeží byl Maršálek, jenž je čtenářům znám jako náš spolupracovník, oceněn pamětním listem.

Zánik podniků

Aby došlo k výměně zkušeností, účastníci se rozdělili do tří sekcí. V jedné z nich, Historie podniků a závodů – významná součást regionálních dějin, kterou vedl Jan Mráz, promluvil například někdejší ředitel rukavičkářských závodů v Dobříši Josef Šefránek. Nejvíce párů rukavic bylo na Dobříšsku ušito před první světovou válkou, až 15 milionů. Po druhé světové válce došlo ke znárodnění podniku a jeho velkému rozvoji. Dnes se z někdejšího objemu výroby produkuje již jen zlomek, poznamenal Šefránek.

O zániku čelákovických podniků informovala Hana Volfová. »V minulosti bývaly Čelákovice jedním z nejprůmyslovějších měst nejen okresu, ale i kraje. Zejména výrobky n. p. TOS a Kovohutě byly známé po celém světě. Po převratu 1989 Kovohutě zcela zanikly a z TOSu zůstaly jen menší provozy.«

Na dvoudenní konferenci vystoupilo asi 50 účastníků, mezi nimi řada dalších zajímavých osobností, mj. poslankyně Marta Semelová, poslanec Jan Klán či vedoucí 6. oddělení Národního archivu ČR Jiří Křesťan. Emil Šneberg a první místopředseda ÚV ČSBS a vedoucí Památníku Pečkárna Emil Kulfánek informovali o komunikaci svazu s veřejností i o současné vnitrosvazové situaci. Karel Klimša uvedl zajímavý příklad udržování regionálních dějin v Polsku, kdy tamní levice připomíná úspěchy ve výstavbě lidového Polska, jeho infrastruktury.

Účastníci přijali výzvu k mládeži a k občanům ČR (informujeme níže). Akce se konala pod záštitou Úřadu Středočeského kraje.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


VÝZVA K MLÁDEŽI ČESKÉ REPUBLIKY

Ve dnech 29. a 30. října 2016 se uskutečnila II. celostátní konference k regionálním dějinám, kterou připravila Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd. Její významnou součástí byla problematika vlivu regionálních dějin na výchovu mladé generace. Potvrdila, že se v naší společnosti množí falzifikace dějinných událostí, zejména ve školách, a to na všech stupních. Soustavně dochází k hanobení, znevažování práce a životů poctivých občanů, kteří přispívali k budování sociálně spravedlivé společnosti.

Zásadní a významná fakta v životě naší společnosti jsou zamlčována nebo alespoň hrubě zkreslována, postrádají objektivní historický výklad. Především jde o prezentaci stavu našeho hospodářství. Proč nikdo nepřizná, že v průběhu posledních 25 let bylo přes dvě třetiny našich průmyslových podniků zcela zlikvidováno a zbytek byl z hlediska pracovních příležitostí brutálně zredukován? Proč nikdo nepřizná, že torzo naší průmyslové základny je ze 65 procent v rukou zahraničních majitelů? Kam takový stav vede, se přesvědčujeme prakticky na každém kroku. Jako příklad z poslední doby uveďme problémy s budovou Hlavního nádraží v Praze nebo rostoucí cenu vody.

Z jednání konference vyplynulo, že současná generace občanů bude, vám mladým, předávat náš stát ve stavu podstatně horším, než tuto zem přebírala. Náš stát je zadlužen a průmyslová i zemědělská výroba téměř zlikvidována. Dostali jsme se na úroveň bývalých koloniálních států. Ptejte se, kdo je za tento stav zodpovědný.

Nebuďte lhostejní ke své budoucnosti. Požadujte, aby i pro vás byl zajištěn plnohodnotný a důstojný život ve srovnání s občany ostatních průmyslově vyspělých států. Nenechte se klamat. Nedejte na nesplnitelné sliby. Jde o váš život i o život vašich dětí. Žádná vláda po roce 1989 nedostala právo předávat zemi ve stavu horším, než ji převzala.

Účastníci II. celostátní konference k regionálním dějinám, říjen 2016

 

VÝZVA K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení občané,

letos uplyne již 27 let od listopadového převratu v roce 1989. Vzpomeňme, tehdy nám Václav Havel sliboval, že se bude naše země rozvíjet nevídaným způsobem a že nás, obrazně řečeno, čeká ráj na zemi. Jak dnes vidíme, zůstalo jen u slibů. Skutečnost je výrazně odlišná. Postavení naší země se ve světovém žebříčku stále propadá, málem až na úroveň dřívějších koloniálních zemí. Co dříve fungovalo, je většinou rozvrácené, zejména průmysl a zemědělství, ale i kultura a zdravotnictví. Jsme zadluženi a kdoví, která z příštích generací dluh splatí. Žel, i takové jsou poznatky, k nimž jsme ve dnech 29. a 30. října 2016 dospěli na II. celostátní konferenci k regionálním dějinám, jež se uskutečnila v Čelákovicích.

Regionální historici, tvořící významnou část pracovníků zabývajících se obecnými dějinami, ve své většině shromažďují a ochraňují dokumenty, které objektivně zaznamenávají minulost i současnost naší země, aby přispěli k pravdivým poznatkům budoucích generací o dějinách České republiky. O to víc je znepokojuje, že mnozí historici, publicisté či politici a bohužel i učitelé falzifikují vzdálené i nedávné dějinné události, nebo tyto falzifikace šíří. Zvláště alarmující je, že tato falzifikace pronikla do škol a nalezla odezvu v mediích jako nástroj manipulace s veřejným míněním.

Vážení občané, nepodléhejme této manipulaci, jež napomáhá marasmu v naší zemi. Braňme naši historii založenou na objektivním vědeckém poznání. Jedině taková historie je pravdivá. A jedině taková historie učí také pravdě. Pravdě, která vítězí.

Účastníci II. celostátní konference k regionálním dějinám, říjen 2016


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.2, celkem 29 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.