Studovat na »vejšce« nemusíte jen v Praze

Většina veřejných vysokých škol přijme pro nový akademický rok zhruba stejný počet studentů jako loni. Zájemci o studium si budou moci vybírat z větší nabídky oborů.

Nejvíce lidí míří na technické a ekonomické obory, do každé z těchto skupin oborů se zapsalo asi 17 700 lidí. Technické obory se vyučují takřka výhradně na veřejných VŠ, na soukromých školách začaly studovat asi čtyři stovky lidí s tímto zaměřením. Ekonomické obory jsou nejrozšířenějšími obory soukromých vysokých škol.

Populární jsou také humanitní a společenské vědy. Loni je studovalo přes 11 tisíc lidí na veřejných a dalších asi 2,5 tisíce lidí na soukromých vysokých školách.

Zájem uchazečů o některé obory vysoce převyšuje volná místa především na prestižních školách v Praze, množství zajímavých oborů však vypisují i mimopražské vysoké školy.

Ústecký kraj

Přibližně 3500 studentů přijme pro akademický rok 2017/2018 ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). UJEP má osm fakult, uchazeči mohou vybírat z velké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Celkový počet studentů, které plánuje univerzita přijmout pro akademický rok 2017/2018, je obdobný jako v předchozím roce.

Nový pětiletý magisterský program otevře pedagogická fakulta. Jde o program Speciální pedagogika s oborem Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. Přírodovědecká fakulta otevře bakalářský program Aplikovaná informatika s oborem Informační systémy v kombinované formě. Fakulta sociálně ekonomická otevře navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce s programem Řízení v sociální práci.

Moravskoslezský kraj

Ostravská univerzita v letošním akademickém roce přijme méně uchazečů o studium. Zatímco loni univerzita přijala ke studiu 5300 zájemců, letos očekává, že by to mělo být okolo 4500 až 5000. Další dvě veřejné vysoké školy působící v regionu, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Slezská univerzita v Opavě, předpokládají, že počet nově přijatých studentů bude přibližně kopírovat loňský rok.

Tradičně největší poptávka je mezi studenty Ostravské univerzity po oboru Všeobecného lékařství, kam se loni hlásilo 1200 zájemců, univerzita mohla přijmout ale jen stovku nejlepších. Škole se navíc podařilo akreditovat obor v angličtině.

Dlouhodobě největší zájem mají studenti Slezské univerzity například o obory Lázeňství a turismus, Tvůrčí fotografie či Všeobecná sestra.

Na VŠB-TUO připravila i několik nových studijních programů, mezi nimiž je například i Aplikovaná fyzika. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatit v průmyslu například při testování materiálů nebo ve fyzikální diagnostice.

Olomoucký kraj

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí letos 445 oborů, mezi nimi řadu novinek. Podle dosud podaných přihlášek mají studenti největší zájem tradičně o filozofickou a pedagogickou fakultu. Na obou studijních odděleních už nyní evidují přes tisíc přihlášek. Třetí nejoblíbenější je lékařská fakulta. Zcela novými obory jsou například obor televizní a rozhlasová studia, který nabízí filozofická fakulta, nebo obor zdravotnický záchranář na fakultě zdravotnických věd.

Plzeňský kraj

Nová specializace design nábytku a interiéru, technická výchova se zaměřením na vzdělávání a učitelství ruského jazyka pro střední školy jsou nejzajímavějšími novinkami, které nabídne v akademickém roce 2017/2018 Západočeská univerzita (ZČU) s působností v Plzeňském a Karlovarském kraji. Škola plánuje, že přijme zhruba stejný počet studentů prvních ročníků jako loni, tedy téměř 4800.

Fakulta pedagogická ZČU pro příští akademický rok nabízí netradiční kombinace učitelských oborů. V navazujícím magisterském programu učitelství pro základní školy například český jazyk - geografie, německý jazyk - fyzika, německý jazyk - biologie, německý jazyk - chemie, anglický jazyk - fyzika, tělesná výchova - informatika, tělesná výchova - technická výchova. V navazujícím magisterském programu učitelství pro střední školy například tělesnou výchovu s hudební nebo výtvarnou výchovou a hudební výchovu s výtvarnou výchovou.

Zlínský kraj

Zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) by mělo v příštím akademickém roce mírně přibýt studentů oproti letošním asi 10 000. Předpokládá rozšíření kapacity magisterského studijního oboru Učitelství pro první stupeň základní školy, který vyučuje Fakulta humanitních studií jako jediná nepedagogická fakulta v ČR. Na fakultě logistiky a krizového řízení budou v roce 2017 zřízeny čtyři odborné laboratoře: chemická, logistická, psychologická a kybernetické bezpečnosti. V letošním akademickém roce byly na Fakultě aplikované informatiky otevřeny nové bakalářské obory Softwarové inženýrství a Inteligentní systémy s roboty. Byly také otevřeny nové doktorské obory Biomateriály a biokompozity a Nanotechnologie a pokročilé materiály.

Liberecký kraj

Technická univerzita v Liberci přijme do bakalářských studijních programů pro příští akademický rok 2210 studentů, je to zhruba stejně jako letos. Dalších bezmála tisíc mladých lidí přijme do navazujících a doktorských studijních programů. V současné době v Liberci studuje více než 6300 mladých lidí, z toho osm procent jsou cizinci. Nejčastěji pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu, Slovenska a Polska. Největší libereckou fakultou je Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, na níž v současné době studuje bezmála 2000 lidí. Pro příští akademický rok chtějí přijmout 780 studentů, z toho zhruba 580 do bakalářských studijních programů.

Královéhradecký kraj

Univerzita Hradec Králové (UHK) na podzim otevře pro studenty novou budovu přírodovědecké fakulty vybudovanou v areálu univerzitního kampusu naproti fakultní nemocnici. Škola plánuje, že přijme kolem 2600 studentů v téměř 150 oborech. Univerzita plánuje stavbu sportovního areálu.

Ústav sociální práce UHK nabídne nově prezenční studium oboru Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, dále nový obor Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin. Pedagogická fakulta letos poprvé nabídne obor zaměřený na chrámovou hudbu a spojený s výukou učitelství. Novinkou bude také obor nazvaný Etická výchova.

V Hradci Králové působí také Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která přijme na bakalářský studijní obor ošetřovatelství nejméně 35 zájemců, dalších 300 zájemců přijme na magisterský studijní program Všeobecné lékařství a 46 uchazečů na obor Zubní lékařství. Ve městě funguje také Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, která například na studijní program Vojenské všeobecné lékařství přijme 36 zájemců. V H. Králové je možné také studovat například Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy.

Kraj Vysočina

Vysoká škola polytechnická (VŠP) v Jihlavě neotevře od příštího akademického roku studijní obory počítačové systémy a komunitní péče v porodní asistenci. Škola má nyní přibližně 2200 studentů, jejich počet by měl zůstat podobný i v příštím roce. Nově bude uvedena do provozu laboratoř experimentálních měření. Nejvíc možností nabízí VŠP v oborech cestovní ruch a finance a řízení. V obou oborech může škola pojmout až 430 studentů v denním i dálkovém studiu. Naproti tomu u oboru finance a management, který se vyučuje v angličtině, je maximum 30 studentů.

Jihlavská polytechnika nabízí tříleté bakalářské studijní obory aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, aplikovaná informatika, cestovní ruch, finance a řízení, finance and management (v angličtině), počítačové systémy, porodní asistentka, všeobecná sestra a zdravotně sociální pracovník.

Jihomoravský kraj

Brněnské univerzity chtějí přijmout přibližně stejný počet studentů jako v loňském roce. Nabízejí nové obory, často v angličtině, novinky jsou také v přijímacím řízení. Masarykova univerzita rozšířila počet míst, na kterých lze skládat přijímací zkoušku.

Masarykova univerzita přijímá téměř 15 000 uchazečů ve všech typech studia. Největší zájem je o právnickou a lékařskou fakultu.

Na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického mohou zájemci nově začít studovat placený anglický bakalářský obor, který jim pomůže s realizací vlastních projektů a startem firmy.

Mendelova univerzita do nabídky zařadila tři nové obory zaměřené na řízení a ekonomiku obchodu, floristickou tvorbu a správu zeleně. Přijímací řízení se liší podle fakult.

Na třech největších brněnských univerzitách studuje přibližně 65 000 studentů. Další stovky míří každoročně na Janáčkovu akademii múzických umění, Univerzitu obrany, Veterinární a farmaceutickou univerzitu a několik soukromých škol.

Jihočeský kraj

Žádné zásadní změny v počtu přijatých studentů neplánují veřejné jihočeské vysoké školy. Podle nich za tím stojí i strategie ministerstva školství. Navíc počet studentů ovlivní i způsob financování vysokých škol, jehož metodika se od roku 2018 bude zřejmě měnit.

Jihočeská univerzita zatím nepočítá s tím, že by od akademického roku 2017/2018 měnila počet studijních oborů. Momentálně jich nabízí 228.

Nabídka studijních oborů na Vysoké škole technické a ekonomické by se v budoucnu mohla rozšířit. »Případné nové akreditace jsou vázané i na to, jak budeme úspěšní při získávání peněz z evropských fondů, sociálního a rozvojového. I na tom záleží, jak rychle se nám podaří nové obory, které plánujeme, uvést do života. V této chvíli jde hlavně o oborové didaktiky v magisterské formě a také znalectví a oceňování,« uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka.

Pardubický kraj

Univerzita Pardubice plánuje v příštím akademickém roce přijmout do prvních ročníků bakalářského studia asi 2600 studentů. Výrazné změny ve studijních programech a oborech univerzita zatím nechystá. O nové akreditace údajně nelze žádat, protože nově ustanovený Národní akreditační úřad žádosti o akreditace nepřijímá. Univerzita Pardubice v nynějším akademickém roce otevřela na sedmi fakultách 64 studijních programů a 137 studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Nejvíce přihlášek dostala Fakulta ekonomicko-správní.

Středočeský kraj

Kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického (FBMI ČVUT) a Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVS) v Mladé Boleslavi plánují v nadcházejícím akademickém roce přijmout stovky studentů. Nabídky bakalářských oborů zůstávají stejné jako dosud, mladoboleslavská vysoká škola nově otevře vlastní MBA program. »Rozšiřujeme však také lokace pro výuku - bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů a navazující magisterské obory Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a právo a Podniková ekonomika a management provozu nabízíme nově, mimo Mladé Boleslavi, také v Praze,« řekla Martina Vulcová z oddělení vnějších vztahů Škody Auto Vysoké školy.

V akademickém roce 2016/2017 nabídla FBMI jeden nový obor - Informační a komunikační technologie v lékařství. Nejžádanějšími obory na FBMI ČVUT jsou Biomedicínský technik a Fyzioterapie.

Jiří NUSSBERGER

FOTO - archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 14 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.