Ilustrační FOTO - Pixabay

Program bytové politiky s důrazem na výstavbu sociálních nájemních bytů a družstevní výstavbu

Návrhy řešení KSČM:

Přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení, podporu družstevního bydlení a obecního bydlení s dostupným nájemným a regulací dalších nákladů spojených s bydlením. Koncepci bydlení jako součást rozvoje každé obce. Stanovení normativů sociálně potřebných bytů.

Koncepce bydlení by měla být povinnou součástí rozvoje každé obce. Základem je analýza současného stavu, včetně stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených, chceme-li předcházet a postupně odstranit bezdomovectví.

Města potřebují nájemní byty pro 15 % občanů, tj. 60 bytů na tisíc obyvatel. Nájemné v obecních bytech ve výši do 50-60 Kč za metr čtvereční měsíčně postačuje nejen pro udržení obecních domů dlouhodobě v dobrém stavu, ale přináší i zisk, který by měl být použit prioritně na rozvoj obecní infrastruktury. Do koncepce bydlení je vhodné zařadit podporu výstavby družstevních bytů s využitím i pro sociální bydlení. K tomu je možné využívat úvěrové programy a prostředky SFRB i dotace z fondů EU.

Přestože proběhlo několik akcí k sociálnímu bydlení a 12. 10. 2015 byla vládou schválena Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025, je málo pravděpodobné, že zákon o sociálním bydlení vůbec vznikne. Není zájem vytvořit konkurenční prostředí pro podnikatelské záměry a kšefty s lidskou bídou. Vždyť stát vyplácí ročně 13 miliard korun na příspěvku či doplatku na bydlení. Kladně lze hodnotit, že by měl systém obsahovat tři typy bydlení – Krizové bydlení, sociální byt, dostupný byt. Ale vůbec se neřeší stabilita bydlení rodin s dětmi s vazbou na školní docházku a místní školní vzdělávací programy. Také úloha obcí se změnila, proti zákonu o obcích, nelze rozlišovat a postarat se jen o »své« obyvatele v době, kdy máme povinnosti v rámci EU, atd.

Využít zkušeností měst a obcí k předcházení a postupnému odstraňování bezdomovectví a vyloučených lokalit.

Role obcí a obecních nájemních bytů je nenahraditelná. Obec (v Praze a ve statutárních městech i městská část) musí splnit funkce, které od ní občané očekávají, např. zajistit náhradní bydlení při stavebních haváriích, při nenadálých tíživých sociálních situacích v rodinách a při živelných katastrofách – mít operativně volné byty (domy) pro dočasný azylový pobyt. Normativ – 2 byty na 1000 obyvatel. Doporučujeme tyto byty v různých domech a částech města svěřit - pronajmout sociálnímu odboru. Ten by je formou PODNÁJMU poskytoval lidem a rodinám ohroženým či v nouzi.

František BENEŠ, odborný mluvčí KSČM pro resort MMR

Role krajů ve sféře bydlení je hlavně v oblasti sociálních služeb, tj. zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na území kraje - zjistit potřeby uživatelů, dostupnost a způsoby financování (granty a dotace, event. nízkoúročené půjčky). Spolupracovat lze s organizacemi občanského sektoru a respektovat vazby na další oblasti. Kraj má za povinnost zajistit dopravní obslužnost, provádět kontroly v oblasti sociálních služeb a komplexně zajistit zařízení pro předškolní děti.

Od vlády očekáváme účinnou pomoc lidem při předcházení a vzniku BEZDOMOVECTVÍ a pro lidi a rodiny s dětmi žijícím v hmotné nouzi. Zde hrají podstatnou roli i ceny dalších služeb a komodit spojených s bydlením, protože jde většinou o dominantní dodavatele, bez možnosti výběru.

Dlouhodobé chráněné bydlení v domech s pečovatelskou službou – DPS a domovech pro seniory - normativ 6 bytů na 1 000 obyvatel. K tomu je možno využít i vhodných lokalit a volných staveb mimo město. Není nutné, aby takové byty byly v každé obci, je ale nutné, aby s uvedenou potřebou kalkulovaly všechny obce s rozšířenou působností, a to i pro obce ze svého správního obvodu. Pro obsazování míst v takových zařízeních je třeba vydat obecní vyhlášku (viz zákon č. 102/1992 Sb.

Pro řešení stávajících problémů, předcházení vzniku bezdomovectví a vyloučených lokalit je nutná spolupráce všech stupňů samospráv. V ČR postrádáme hlavně zrušenou samosprávu na úrovni okresů nebo obcí s rozšířenou působností (ORP). Současné kraje jsou velikostí nesrovnatelné a neodpovídají ani zásadám pro poskytování dotací EU. Zástupci samosprávných okresů by mohli vytvořit SENÁT.

Pro rovnoměrný rozvoj krajů a REGIONŮ – ORP je třeba určit roli ORP v systému veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy v oblasti sociální péče, školství a územního rozvoje. Zavedení původních okresních samospráv (nebo na úrovni ORP), jako instituce pro zajištění regionálních potřeb sociálního a chráněného bydlení a bránění vylidňování venkova, hlavně malých osad, nelze nahradit činností krajů nebo státu. Je vhodná samospráva, která bude ale mít prostředky (finanční dotace, nikoliv úvěry, a pozemky pro výstavbu). Šancí jsou zde nové družstevní byty. Bylo by třeba oživit zákon o výstavbě družstevních bytů ze SFRB.


Je třeba vyřešit legislativními kroky:

Podporu bydlení soustředit do resortu Ministerstva místního rozvoje ČR a Státního fondu rozvoje bydlení, a to i prostředky z podpory Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí. Zavedení zápisu nájmu družstevních bytů do katastru nemovitostí.

Efektivní využívání evropských fondů pro rovnoměrný rozvoj regionů a výstavbu infrastruktury. Soustředit podpory bydlení do resortu MMR a SFRB, a to i prostředky z podpory zelená úsporám z FŽP.

Zápis nájmu družstevních bytů do katastru nemovitostí. Družstevní bydlení je mnohem výhodnější proti bydlení v SV, odhaduji, že až 25 % bytů v SV se pronajímá! Zápis nájemce nemovitosti do veřejného registru katastru nemovitostí je možný.

Téma pohledávek za dlužníky v bytových korporacích – SV a bytových družstev. A to zvláště v případě oddlužení.

František BENEŠ, odborný mluvčí KSČM pro resort MMR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 15 hlasů.

František BENEŠ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.