Rozhovor Haló novin se senátorem Václavem Homolkou (KSČM)

Obce by se se znovuobnovením jeslí těžko vypořádávaly

Na poslední schůzi Senátu oznámil senátor František Čuba dopisem úmysl rezignovat na funkci senátora PČR. Co to bude znamenat pro vás osobně a co pro senátorský klub?

Kolega Čuba byl dlouhodobě nemocen a jako nejstarší senátor si po prodělaných těžkých operacích nezasloužil takovou dehonestující pozornost, kterou rozpoutaly některé sdělovací prostředky živené několika politiky různých stran. Přitom před několika lety se něco obdobného přihodilo senátorům z jiného politického spektra, a to se nijak neprobíralo a nenapadalo, jako tomu bylo v tomto případě. Pravdou však je, že tito absentující senátoři neporušují žádný zákon, ani vnitřní předpisy toto nijak neupravují. Přesto si paparazzi dokonce vzali na mušku i jeho rodinu, což těžce nesl. Mně osobně bude kolega Čuba chybět, neboť i když se v posledním roce neúčastnil jednání pléna, vždy nám dodal své připomínky a náměty k návrhům zákonů. Z nich jsem několikrát čerpal při svých vystoupeních v orgánech Senátu. Docent Čuba je velmi zkušený, přemýšlivý, pragmatický politik, na svůj věk stále s příkladným tvůrčím přístupem k řešení problémů. Vždy uměl nezištně poradit a myslím, že měl ke mně, coby nejmladšímu členovi klubu, kladný vztah. Chybět bude samozřejmě i ostatním kolegům, protože bez něj bude náš klub nefunkční a v podstatě zanikne z důvodu poklesu pod počet pěti členů, což je minimum pro vytvoření klubu. Navíc máme již naplánovány akce kulturně společenského rázu, které pomáhá zajišťovat tajemník klubu. V tomto supervolebním roce by se nám absence tajemníka vůbec nehodila. Ale i v minulosti byly roky, kdy jsem nebyl členem žádného klubu, a muselo se vše zvládnout na potřebné úrovni.

Zůstáváte však nadále členem školského výboru, kde vás čeká debata nad novelou školského zákona, kterou tentokrát předložili poslanci ODS. Navrhují tam dvě základní změny, a to zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a také zrušení povinného posledního ročníku mateřské školy. Jak se stavíte k těmto navrhovaným změnám?

O obou navrhovaných změnách je legitimní diskutovat a hledat cestu k řešení problémů, které mají především mladé rodiny s dětmi. Podle mne by měly být děti do tří let pokud možno vychovávány svými rodiči, proto budu pro zrušení povinnosti přijímat od roku 2020 dvouleté děti do mateřských škol. Ale neznamená to, že je tím znemožněno umísťovat v případě nutnosti tyto děti do školky, ta možnost zřizovatelům MŠ by zůstala například pro matky samoživitelky, pro ty, co mají profesní povinnosti, studentky a další. Záleží na konkrétní životní situaci a také na možnostech zřizovatele, kterým jsou převážně obce. Před převratem v roce 1989 byly k dispozici jesle, v nichž se o malé dvouleté děti staraly odborné pracovnice, převážně zdravotní sestry. Bylo to v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, které by mohlo v této věci opět sehrát svou roli. Taková zařízení by určitě měla své opodstatnění, jenže znovuobnovení zrušených jeslí je nákladné a obce by se s takovým problémem těžko vypořádávaly. Navíc učitelky mateřských škol nemají ambici stát se pouhými »utírači zadečků« miminek. Takovéto zjednodušení možná nezní zrovna hezky, ale zaznívá poměrně často.

A pokud jde o návrh na zrušení povinného posledního ročníku mateřské školy?

Co se týče povinného posledního ročníku mateřské školy, tak to byl krok správným směrem, protože pomáhá vyrovnávat rozdílnou úroveň slovní zásoby, vady řeči, hygienických návyků dětí před vlastním vstupem do první třídy základní školy. Děti z různého sociálního prostředí se lépe poznávají a adaptují na nové podmínky kolektivního života. Že někteří rodiče neakceptují plnění této povinnosti a vyhýbají se dávat pětileté, někdy i šestileté děti do mateřské školy, ještě neznamená, že by se měla tato povinnost zrušit. Tady se asi s ODS neshodnu, neboť spolupráce učitelek mateřských škol a prvních tříd základních škol se v praxi osvědčuje. Získané poznatky a zkušenosti mohou pomoci k lepšímu rozvoji osobnosti dítěte jak při výchově, tak i ve vzdělávání.

Co říkáte slučování základních škol a mateřských škol?

Tento poměrně častý trend, kdy se ZŠ a MŠ slučují do jednoho subjektu, by logicky měl mít ve výchovně vzdělávacím procesu výhody, ale stává se, jak ukazují poznatky České školní inspekce, že se v rámci tohoto svazku stávají hlavně mateřské školy podceňovanou, a tím poněkud opomíjenou součástí subjektu při řízení školy. Proto by i sloučená mateřská škola měla mít jasně formulovanou a reálnou vizi rozvoje, aby pedagogové věděli, jak úspěšně jít svou cestou za stanoveným cílem. Pro zdárný rozvoj sloučené školy by její vedení mělo systematicky vyžadovat provázanost všech součástí sloučeného subjektu zejména na úrovni školních vzdělávacích programů a koncepčně rozvíjet všechny činnosti, které subjekt podle zápisu do rejstříku škol vykonává.

Jak hodnotíte současnou situaci v základním školství a které problémy by se měly řešit přednostně?

V základním školství je stále dost problémů, které celkovou situaci dlouhodobým přetrváváním spíše dále zhoršují. Žádnému ministru školství se nedaří naplnit předvolební sliby o zvýšení platů učitelů. Pokud ke zvýšení v minulosti docházelo, vždy to bylo v podstatě v rámci postupného zvyšování průměrných platů ve společnosti nebo se učitelům přidalo na základním platu, ale na úkor nadtarifních složek platu, takže po zvýšení měli na výplatní pásce v souhrnu stejně. Paradoxně se tak stávalo, že méně zdatný učitel, jenž byl bez odměn, dostal přidáno a naopak velmi dobrý učitel si ve skutečnosti po pokrácení odměn, protože na ně ředitel nedostal finanční prostředky, nepolepšil. Je tedy celkem pochopitelné, že se učitelé cítí podvedeni, což se na jejich práci musí zákonitě projevit. A když se k tomu přidá přebujelá administrativa a absence smysluplné vize dalšího vývoje, nemůžeme se divit tomu, jak naše současné základní školství vypadá. Právě tyto problémy by se měly řešit přednostně, avšak pouze nějaké kosmetické úpravy nejsou namístě. Jen razantní zásah do systému by mohl vést ke zlepšení. A netýká se to jen oblasti odměňování za práci.

Co dalšího by se mělo podle vás změnit?

Určitě by se měla zlepšit kvalita profesní připravenosti nastupujících ředitelů do funkce i začínajících učitelů. Rovněž kompetence učitelů často neodpovídají aktuálním potřebám vývoje společnosti a technologickému pokroku. Na druhou stranu je stálý nedostatek například učitelů fyziky a matematiky. Ve školách vzdělávajících vyšší počet žáků s rizikem školní neúspěšnosti postrádají školní psychology, speciální pedagogy atd. A tak efektivita a rozsah kontrolní a hodnotící činnosti ředitelů škol celkem logicky klesá, neboť jsou rádi, že vůbec nějakého učitele pro chybějící profese seženou. Nejhorší situace je dlouhodobě právě v regionu, kde žiju – v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zavedená plošná inkluze celou situaci ještě komplikuje. O té se v nejbližší době určitě bude ještě hodně mluvit. Na toto téma mám obdobný názor jako zmiňovaná ODS, alespoň v Senátu jsme se v této věci dobře doplňovali. Problémů je prostě hodně a nejen v základním školství. Ke střednímu vzdělávání a hlavně učňovskému školství jsem se několikrát vyjadřoval a můj postoj se nemění. Stávající ministr školství v demisi má těžkou úlohu a stěží se mu podaří zásadní zlepšení stavu. Ale například navýšení příspěvků na doktorandy ze sedmi a půl tisíce na jedenáct tisíc dvě stě padesát korun měsíčně je docela dobrou zprávou.

Na podzim se uskuteční senátní volby, letos i ve vašem volebním obvodu. Budete se zase ucházet o křeslo senátora?

V současném volebním období jsem jediným senátorem za KSČM, a pokud by se do Senátu nikdo za naši stranu nedostal, byla by to škoda. Absence levicových názorů a přístupů k řešení problémů v jedné ze dvou komor Parlamentu ČR by jen narušila demokratické prostředí této instituce. Proto budu znovu kandidovat, abych se pokusil naši účast nadále zachovat. Věřím, že nás na to bude víc.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 26 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.