Bývalý zastupitel Ivan Hrůza při interpelaci týkající se chátrající břevnovské polikliniky. FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ

Pražští komunisté pro záchranu břevnovské polikliniky!

Ačkoli KSČM nemá v současném volebním období zastoupení v pražském zastupitelstvu, její zástupci mluví s Pražany o tom, co je trápí, pravidelně se účastní jednání, sledují jednotlivé body, vystupují s náměty a připomínkami. V únoru se zabývali kupříkladu chátráním břevnovské polikliniky, podporou říčanské Olivovy dětské léčebny, návrhy na změny územního plánu v Praze 12 nebo tím, aby občané měli větší komfort při vystupování v rámci ZHMP.

S interpelací na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) v rámci únorového jednání pražského zastupitelstva vystoupil bývalý zastupitel Prahy a Prahy 6 Ivan Hrůza (KSČM). Interpelace s názvem »Ukončete chátrání polikliniky v Břevnově« se týkala vážného problému zhoršujícího se stavebního stavu polikliniky v Praze Břevnově, která byla s přilehlými pozemky 1. května 2006 svěřena městské části Praha 6. »Budova naléhavě potřebuje opravy, které jsou samosprávou již několik let odkládány, pro letošní rok nejsou dosud ani rozpočtovány odpovídající finanční prostředky. Je skandální, že již před několika lety vyčlenilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy pro městskou část Praha 6 částku 60 milionů korun k rekonstrukci tohoto objektu, ale dotace zůstala nevyužita. Náklady na opravu a rekonstrukci této stavby v důsledku trvající nečinnosti městské části významně narůstají. Dle § 17 Statusu Hlavního města Prahy jsou městské části povinny zajišťovat samostatnou odbornou údržbu svěřeného majetku. Připomínám, že hlavní město, a tedy i městské části, má ve smyslu hlavy VI zákona číslo 131/2006 Sb. pečovat o svůj majetek a chránit ho před zničením a poškozením. V dané souvislosti si dovoluji upozornit na § 19 téhož zákona, který umožňuje svěřenou věc z majetku města městské části odejmout, jestliže městská část při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy. Situace je o to horší, že jde o důležité zdravotní zařízení, které bylo rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zařazeno do kategorie B,« uvedl.

Nejistota mezi lékaři

»V důsledku toho je městská část zavázána plnit po dobu pětadvacet let věcné břemeno, které spočívá v zajištění přinejmenším stanoveného výčtu odborných lékařských praxí. Již nyní ale je v rozporu s touto povinností skutečnost, že místo dvou kožních ordinací tam působí pouze jedna, jejíž lékařka se přitom hodlá přestěhovat, stomatologická laboratoř neexistuje, rehabilitace není. Mezi lékaři vzniká nejistota z dalšího vývoje a část objektu zůstává neobsazena. Vážený pane primátore, obracím se osobně na vás, když mám důvod být přesvědčen, že radní Jan Chabr, který je se stavem věci obeznámen, zůstává v nečinnosti. Pokud by městská část Praha 6 nebyla schopna i nadále plnit povinnosti vyplývající z uváděných právních předpisů, řádně pečovat o svěřený majetek polikliniky v Břevnově a zajišťovat prostory pro ministerstvem stanovený minimální rozsah zdravotní péče, pak je na místě požadovat odsvěření této nemovitosti a zajistit povinnosti a závazky z úrovně hlavního města. Žádám vás, abyste cestou kontrolních orgánů hlavního města nechal celou záležitost objektivně a spravedlivě prošetřit. Jsem připraven tvrzené skutečnosti doložit konkrétními důkazy. Současně vás žádám o osobní angažovanost v dané věci, aby rekonstrukce a opravy polikliniky v Břevnově byly zahájeny co nejdříve,« dodal. Primátor uvedl, že odpoví písemně.

Záchrana historického objektu

Náš list již stručně informoval o tom, že KSČM vítá, že díky hlasování pražských zastupitelů nedojde k demolici historického objektu Nové Dvory na území Lhotky (spadající pod městskou část Prahy 4, na hranici s Prahou 12), o němž je zákres již v josevských mapách z let 1764-1783, uložených ve Vídni. Kdysi tam býval mužský klášter, dále hospodářská budova, chudobinec, nájemní byty či centrum řemesel pro rekonstrukce památek v Praze. Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny (úpravy kódu Z 6824) v katastru Lhotka, z něhož – na návrh náměstka Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu - TOP 09 a STAN) – vyňala pozemek, na kterém se nachází starobylý objekt Nových dvorů, jemuž hrozila demolice. O zbourání objektu se snažila společnost Fisolta plus, která vlastní objekt i okolní pozemky a podala podnět na pořízení změny územního plánu, konkrétně na navýšení stávajícího kódu F na kód H. Z objemové studie, kterou předložila, chtěla starobylou usedlost po zbourání nahradit výškovou budovou. Tím, že se Hlaváček postavil proti demolici, vyhověl požadavku zastupitelstev městských částí Praha 4 a Praha 12, na jejichž rozhraní se budova nachází.

O vyjmutí z návrhu na pořízení změny, tedy o záchranu objektu, žádala místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (nestranička za Piráty s podporou Zelených). »Jedná se o jedinou historickou budovu na území Lhotky, která pochází podle starých map z poloviny 18. století, původně se jednalo o mužský klášter. Podle objektu je pojmenována ulice Novodvorská,« uvedla. S tím, že historii objektu Nové Dvory zpracovala pro městské části Praha 4 a Praha 12 Miroslava Sejková, která se budovou profesně zabývá. »V oblasti je plánována výstavba stanice metra D Nové Dvory, lze očekávat stavební rozvoj v okolí, proto městská část Praha 4 odsouhlasila pořízení územní studie, s cílem rozvíjet toto území koncepčně a chránit jeho hodnoty,« dodala radní Prahy 4 Petra Rejchrtová (za Piráty). Rozhodnutí zastupitelstva obě političky hodnotí pozitivně. V minulém volebním období pražští zastupitelé neodsouhlasili navýšení kódu, ale ani se nevyslovili pro zamítnutí celého tisku, definitivně vyhráno tedy tehdy nebylo. Městské části Praha 12, 4 a Libuš byly proti demolici již v minulém volebním období. Proti od začátku byli i občané těchto městských částí a zástupci občanských sdružení.

Stejně tak pražští komunisté. Výsledek nynějšího hlasování kvitovala předsedkyně krajského výboru KSČM Praha a bývalá zastupitelka Marta Semelová. »Historická budova Nové dvory by v každém případě měla být zachována,« uvedla pro Haló noviny. Zastupitelé se zabývali různými návrhy na změnu územního plánu v Praze 12, přičemž projednávání těch kontroverzních přerušili. »Oceňuji, že náměstek Petr Hlaváček jedná seriózně, tedy, že jedná s městskými částmi a s místními občany, kterých se to dotýká. Včetně toho, že se snaží o to, že tam, kde má dojít k výstavbě, má být zajištěna i infrastruktura. Nicméně mám stále určité obavy o to, aby nezvítězil zájem developerů nad zájmy lidí, kteří tam bydlí a chtějí si k životu udržet i zeleň. Obávám se, aby se jim nezhoršily podmínky k bydlení. Je zapotřebí řešit i otázku bezpečnosti, dopravy, mateřských a základních škol, neboť jejich kapacity na sídlištích jsou nedostatečné. Na Praze 12 také chybí parkoviště, což způsobuje velké problémy. Je třeba myslet i na ochranu životního prostředí, protože případná výstavba by přitáhla další auta,« uvedla Semelová pro Haló noviny.

Za větší možnosti občanů účastnit se jednání

Zastupitelé schválili novelu jednacího řádu zastupitelstva, který se týká především technických záležitostí. Nejzásadnější změnou je liberalizace diskuse v rámci návrhu programu jednání, kdy je nově možné vyjadřovat se k předloženému návrhu programu a jednotlivým pozměňujícím návrhům. »Dále bude možné využívat faktické a technické poznámky. Opouští se tak dosavadní úprava, podle které bylo možné přednést pouze návrh na doplnění či vypuštění bodu programu. Nově může návrh k doplnění či vypuštění bodu programu předložit i rada,« uvádí důvodová zpráva materiálu. Podle radní Hany Marvanové (Spojené síly pro Prahu - TOP 09 a STAN) byla změna předložena proto »abychom v budoucnu mohli v rámci projednávání programu diskutovat«. Semelová podala v rozpravě náměty, které v reakci na její nedávnou interpelaci přislíbil realizovat primátor Hřib. První námět se týkal toho, aby přihlášky k interpelacím občanů bylo možné zaslat elektronicky v den, který předchází prvnímu jednacímu dni zastupitelstva, tedy aby občané nemuseli přijít ráno, přihlásit se k interpelaci a pak čekat na dobu od 12.30 do 13.15 hodin, když se navíc neví, zda na konkrétní interpelaci přijde řada. Semelová zároveň upozornila na zastaralý čas uzávěrky přihlášek na interpelace, který je stanoven do 9.30 hodin. To bylo aktuální v minulém období, kdy jednání ZHMP začínalo v devět, nikoli nyní, kdy začíná v 10 hodin. Proto by podle ní bylo dobré upřesnit v jednacím řádu, že na přihlášení se k interpelacím je »vyhrazen čas třicet minut po začátku jednání ZHMP«.

Dalším námětem, který Semelová přednesla, bylo ustanovení, na základě kterého by petice občanů byly zařazeny na konkrétní čas »17 hodin a dále podle došlého pořadí v první den jednání ZHMP«. »Lidé tady kolikrát žádají zastupitele o pomoc a čekají třeba do půlnoci,« zopakovala to, na co komunisté upozorňují dlouhodobě. Mnozí lidé si totiž musí brát dovolenou, neboť nevědí, kdy na ně přijde řada, nebo musí odejít, protože mají jiný program a jiné povinnosti. »Bylo by dobré, aby věděli přesný čas, kdy budou vystupovat,« dodala. Požádala, aby si někdo ze zastupitelů její návrhy osvojil. Marvanová reagovala, že v současné době chtělo vedení města rychle prosadit změnu týkající se diskuse o programu, s dalšími změnami počítá do budoucna, co se týče elektronických přihlášek, radní chce, aby to bylo důkladně připraveno, přizpůsobeno digitální době. Změny by podle jejích slov měly být připraveny do půl roku.

Finanční injekce pro Olivovu léčebnu

Pražští zastupitelé šestačtyřiceti hlasy schválili návrh na poskytnutí finančních prostředků šest milionů korun formou účelové neinvestiční dotace pro Olivovu dětskou léčebnu, kterou hlavní město provozuje s městem Říčany, kde se léčebna nachází. Již jeden a půl roku prochází náročnou transformací, kdy dochází k výměně personálu, úpravě léčebných procesů i ke změně programů volnočasových aktivit. »Postupně se daří realizovat plánované změny a zvyšují se počty pacientů (a tím pádem i placených lůžkodnů). S ohledem na stoupající mzdové náklady (nárůst je způsoben především nástupem nových lékařů) hrozí, že by se léčebna v průběhu 1. Q. 2019 dostala do platební neschopnosti. Zvýšené náklady rovněž způsobuje řada marketingových a propagačních akcí, kterými se snaží zlepšit pověst léčebny mezi terénními pediatry a rodiči dětí,« je mimo jiné uvedeno v důvodové zprávě materiálu. S »finanční injekcí« souhlasí i bývalá pražská zastupitelka Helena Briardová (KSČM), která připomněla, že v minulosti léčebna procházela velkými problémy a hrozil jí zánik.

Hlavní město spolu s Říčany ji podrželo a každoročně poskytovalo peněžní dotace, aby se léčebna dostala z krize. Briardová tehdy působila ve zdravotním výboru pražského zastupitelstva a veškerou pomoc léčebně prosazovala a podporovala. V léčebně se několikrát měnilo vedení, byla snaha obnovit předchozí počty pacientů a lůžkodnů. Situace se začíná lepšit pod vedením nového ředitele, který tam je necelý rok. »Bylo nutné přijmout kvalitní lékaře a další personál a poskytnout jim náležité finanční ohodnocení,« řekla Briardová. Proto léčebna ještě potřebuje finančně podpořit. Podle slov bývalé zastupitelky je šance, že se léčebně vrátí někdejší úroveň a dobrá pověst. Zastupitel Lubomír Brož (ANO) apeloval, aby vedení města dlouhodobě léčebnu sledovalo a informovalo, co bude dál. »Vypadá to jako díra na peníze,« uvedl s tím, že ale na zdravotním výboru (i nyní na ZHMP) hlasoval pro. Miloš Růžička (Spojené síly pro Prahu - TOP 09 a STAN) reagoval, že hovořil s ředitelem léčebny, ekonomický výhled je lepší. Radní Milena Johnová (Praha sobě) slíbila, že vedení metropole bude vývoj v léčebně sledovat.

Olivova dětská léčebna byla založena v roce 1896 manželi Aloisem a Luisou Olivovými s cílem poskytovat dětem zdravotní a sociální služby. »I v současné době léčebna naplňuje své poslání a poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let se zaměřením na léčbu a prevenci onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Součástí léčby i trávení volného času je pobyt v lesoparku léčebny v čistém klimatu Ladova kraje. Léčebný pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dětem do šesti let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče,« informuje léčebna na svém webu.

Občané s transparentem pro stav klimatické nouze

Na zastupitelstvu bylo po určitou dobu živo - přišla totiž skupina lidí s velkým transparentem »Rebelie pro život«. Několik občanů vystoupilo s interpelacemi, v nichž žádali, aby město vyhlásilo takzvaný stav klimatické nouze. To by podle nich mělo spočívat v tom, že by se »vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů«. »Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel,« je uvedeno v prohlášení některých pražských kulturních institucí.

Skupina občanů apelovala při jednání na vyhlášení stavu klimatické nouze v Praze.

Zástupci metropole na apely občanů odpovídali, že se snaží jít směrem zlepšování životního prostředí, podle interpelujících je to málo. Mimochodem, pražští komunisté dlouhodobě mimo jiné prosazují pražskou veřejnou dopravu zdarma pro všechny (nejen v době smogové krize), která by mohla dostat mnoho lidí z aut do tramvají, autobusů nebo metra. To by životnímu prostředí prospělo! Když občané vystupovali s požadavkem na vyhlášení stavu klimatické nouze nejen při interpelacích, kdy lze vznášet různé náměty, ale i u konkrétních bodů, týkajících se jiných záležitostí, primátor Hřib jim po chvíli řekl, že mimo projednávané téma nelze vystupovat.

Jednání se vyhrotilo kolem osmé hodiny večerní, kdy koalice navrhla zařadit k projednání body, které byly původně zastupitelům rozdány jen k informaci. Opoziční zastupitele to vytočilo, neboť v úvodu jednání navrhovali totéž a většina koalice (až na výjimky) to nepodpořila. Jednalo se body jako informace o stavu přípravy investiční akce metra I.D. Podobné metody, kdy se důležité body zařazují na večerní či noční hodiny, kdy veřejnost nebo někteří zainteresovaní úředníci již nejsou jednání přítomni a nemohou se tudíž zapojit či si »jen« projednávání vyslechnout. Po diskusích nakonec Hřib navrhl přerušit jednání a neprojednané body přesunout na březen. Příští jednání ZHMP se uskuteční ve čtvrtek 21. března. Stejně jako u všech z poslední doby budou část z něj moci na internetu či na světelné tabuli přímo v jednacím sále sledovat i neslyšící, což v minulém volebním období prosadila Semelová se zastupitelem Patrikem Nacherem (ANO).

(ac)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 22 hlasů.

(ac)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jiri.suchanek
2019-03-10 20:19
OK. Akorát kdyby se takhle bavili s lidma už před rokem 1989, kdy měli
komunisté oproti dnešku plné obsazení, nemuselo následně dojít k
tomu, že se komunisté baví s lidmi o jejich problémech dnes, když
nemají v zastupitelství ani jedno místo. Doufám že si z toho soudruzi
odnesou ponaučení.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.