Rozhovor Haló novin s Lukášem Pařízkem, kandidátem do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Evropa potřebuje hospodářskou soudržnost a trvale udržitelný rozvoj

Kandidujete do Evropského parlamentu, v politice už nejste žádným nováčkem. Co vás do ní přivedlo?

Tak to je hodně specifická otázka. K práci pro stranu KSČM a následně i k oficiálnímu vstupu jsem měl samozřejmě mnoho důvodů. Pocházím z rodiny s protifašistickými ideály. Pradědeček byl za protifašistický odboj popraven. Dědeček z matčiny strany byl aktivním účastníkem komunistického odboje za II. světové války, a tak většina mé rodiny byla vždy spíše prokomunistická. V kontextu současného politického uspořádání naší země jsem tak asi »špatně vychován«. Tím zásadním důvodem bylo mé studium ochrany životního prostředí. Konkrétně se jednalo o prosazování závěrů celosvětové konference v Riu de Janeiro v roce 1992 v podobě místní Agendy 21. Došel jsem k závěru, že jedinou možnou alternativou k prosazení trvale udržitelného života na naší planetě je socialismus. Práce v ochraně přírody mi bohužel mnohokrát potvrdila fakt, že současný neoliberalismus a s ním spojená vláda peněz, nejsou schopny generovat trvalou ochranu nehmotného celospolečenského majetku. Jinými slovy, prosazování ideálu jako je ochrana přírody a lidského zdraví končí přesně v úrovni vaší měsíční výplaty. Volba KSČM nabízí alternativu, a proto jsem do strany vstoupil. A možná právě tímto je KSČM specifická. KSČM již téměř 30 let pokládá otázky, na které soudobé směřování země jen nerado odpovídá.

Pomohla by vám dosavadní zkušenost z politické práce v Ústeckém kraji v případě zvolení do EP?

Jsem členem výboru životního prostředí a zemědělství v Ústeckém kraji. Současně jsem členem komise SMART REGION pro Ústecký kraj. Na jednání těchto poradních orgánů se často setkávám s problémy, ale i s příležitostmi, které do značné míry souvisejí s naším členstvím v EU. Takže ano, určitě bych své zkušenosti využil. Konečně oblast, které bych se chtěl věnovat, souvisí s životním prostředím a energetikou. Obě oblasti vnímám jako spojené nádoby. Pokud je cílem EU podpora obnovitelných zdrojů energie (biomasa, solární kolektory, větrná energie), je třeba vidět kontext. Tedy co to bude znamenat pro krajinu či společnost, ve které žijeme nebo bychom chtěli žít. Současně je nutné říct to »B«, tedy kdo to zaplatí a kolik ho to bude stát. Možných scénářů je samozřejmě více. Podle mne nejhorší cestou je navyšování životních nákladů našich občanů bez předem dané koncepce s možností úlev nebo narovnání u nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Příkladem může být skokové navýšení poplatků za energie, pitnou vodu nebo ukládání odpadu na skládku.

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu?

To je otázka, kterou mi klade moje žena dnes a denně. Ale vážně, než jsem přijal kandidaturu, hodně jsem o tom přemýšlel. Rodina a mí blízcí pro mne hodně znamenají. Jsem si vědom časové náročnosti, kterou pozice europoslance zákonitě přináší. Na druhou stranu je zde i náš program a možnost měnit věci k lepšímu. Pomáhat okolí a být součástí změny k lepšímu mne vždy naplňuje pozitivní energií ze smysluplně využitého omezeného času, který na tomto světě máme.

Jak by se podle vašeho názoru měla EU vyvíjet, k čemu by měla směřovat?

Současná EU má mnoho vnitřních ekonomických a společenských problémů. Problémem je její fungování, kde se často důsledky zaměňují za příčiny. Rozhodovací proces se vzdálil občanům. Dnes je tedy zásadním problémem demokratický deficit, což je vidět u Evropského parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu. Z těch ekonomických problémů je to vícerychlostní EU, a s tím úzce související výše průměrné mzdy. Naše třetinová mzda oproti mzdě průměrného Němce je v přímém kontrastu s odlivem cca 250 miliard ročně na dividendách do zahraničních daňových rájů, a to i na území EU. Snahy o odstranění tohoto rozporu narážejí na neochotu ze strany Evropské komise danou věc řešit. O to šíleněji pak znějí její prohlášení o zkaženém mase, dvojí kvalitě potravin nebo povinných kvótách na uprchlíky.

Pokud má být projekt EU smysluplný, je třeba zcela změnit směřování a rozhodování v EU. Konkrétně jde o maximální zapojení občanů do rozhodování, například respektem k výstupům evropské občanské iniciativy. Na druhé straně je to pak transparentní rozhodování EK, ve kterém bude na prvním místě občan a teprve pak výhoda nebo profit nadnárodního kapitálu. Filozofie růstu by se měla odklonit od ekonomické mantry HDP ke zcela novému uchopení důstojné minimální mzdy a kvality života běžného občana.

Mohl byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy, které byste v EP chtěl řešit?

Těch problémů je celá řada. Pracoval jsem téměř 10 let ve státní ochraně přírody, a proto na kandidátní listině zastávám pozici experta na životní prostředí. Mé osobní heslo je pak: Naše země není dojná kráva! Heslo vyjadřuje můj odpor k ekologické devastaci planety a k ekonomickému ožebračování České republiky.

KSČM – Česká levice společně! jde do voleb se 13 programovými prioritami. Mezi ně patří spravedlivé odměňování za poctivou práci a zavedení evropské minimální důstojné mzdy. To proto, že práce občanů ČR je silně podhodnocena. Mzdy za stejnou práci jsou až třikrát nižší než v sousedním Německu. Přitom bez naší práce by řada zahraničních společností nebohatla tak, jak bohatne. Navíc z naší republiky špatná hospodářská politika udělala pouhou montovnu. Na úrodné černozemi rostou sklady, ale málo se investuje do rozvoje technologií. Je nutné ukončit koloniální postavení našich zaměstnanců. Za stejnou práci musejí dostávat stejnou mzdu, protože jedině sociálně soudržná Evropa může být skutečně demokratická. Evropa by měla řešit sociální nespravedlnosti na svém území. Proto prosazujeme zavedení evropské minimální mzdy jako neoddiskutovatelný sociální a kulturní základ pro důstojnou práci napříč Evropou. Ať už budou lidé žít a pracovat kdekoli, musejí mít jistotu, že za svou práci dostanou důstojnou odměnu.

Požadujeme kvalitní zboží pro naše občany! Dnes je bohužel zcela běžné, že v různých částech Evropy koupíte potraviny pod stejným názvem a od stejných výrobců, ale chuťově i kvalitativně zásadně odlišné. Alarmující je třeba současná inflace, způsobující rychlý růst cen potravin a služeb, kterou nepokrývá ani růst reálných mezd, platů a valorizace starobních důchodů.

Chceme konec debat o vstupu do eurozóny! Euro je dnes především nástrojem mocných zemí. Zásadně proto odmítáme přijmout euro, pokud nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a další debatě o tom, jak má měnová politika vypadat. Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj! Do té doby je přijetí eura naprosto nemyslitelné. A to především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé ekonomické a politické suverenity, která se nedá vyvážit nejistými výhodami pro byznys. Chování tzv. euroskupiny vůči Řecku je nám dostatečnou výstrahou. Proto odmítáme přijmout euro za současných podmínek.

Mezi další priority patří posílení pozice občana, odstranění demokratického deficitu v orgánech EU, omezování vlivu lobbistů a podpora prvků přímé demokracie; konec daňovým rájům pro firmy a nadnárodní korporace; odmítnutí militarizace Evropy; internet musí zůstat svobodný; požadavek na celoevropský plán na boj s klimatickou změnou; podporujeme závazná pravidla pro nadnárodní korporace a jejich povinnou bdělost ve výběru a spolupráci se subdodavateli; nechceme žádnou politiku dvojího metru. Chceme zastavit navyšování peněz tekoucích zbrojnímu průmyslu z veřejných financí a chceme, aby byly zbrojní programy převedeny na programy na ochranu obyvatel. Požadujeme důstojné stáří pro všechny. Budeme podporovat vznik evropského důchodového programu, který zajistí důstojné stáří i sdílení zkušeností předchozích generací. Chceme, aby se od sebe lidé různých generací navzájem učili a sdíleli své zkušenosti. Zároveň zásadně odmítáme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu.

Evropský parlament se netěší příliš velké popularitě, navíc mnozí poslanci v něm lidem zmizí z očí a upadnou do zapomnění. Co by podle vašeho názoru bylo třeba, aby si zlepšil pověst?

Ta otázka má víc rovin. První je fakt, že většina našich obyvatel, jak zjišťuji v rámci kontaktní kampaně, moc netuší, k čemu EP je a co tam vlastně dělají europoslanci. Druhou rovinou je to, co jsem už řekl výše, že se EU vzdaluje občanům, a to třeba tím, že zaměňuje následky za příčiny. Krásně to bylo vidět na přístupu EU k migrační krizi. Místo aby se řešila válkou zpackaná zahraniční politika v Africe a na Blízkém východě, tak se otevřela stavidla neřízenému exodu běženců do Evropy. KSČM má v obou rovinách svědomí čisté. Naši dosavadní europoslanci patří mezi nejaktivnější. Kateřina Konečná je dokonce třetí nejaktivnější poslankyní vůbec.

Každopádně je třeba více zapojit občana do rozhodování. V praxi to je např. sběr podpisů pod petice, které následně vyvolají diskusi na úrovní Evropské komise a parlamentu. Předložený problém nesmí být EK smeten ze stolu, tak jak se to stalo třeba s lidským právem na vodu nebo s dvojí kvalitou potravin. K tomu je potřeba mít hodně aktivních poslanců a poslankyň. Myslím, že naše kandidátní listina KSČM – Česká levice společně! je má. Stačí je jen zvolit.

V EP byste se chtěl zaměřit na otázky životního prostředí, které jste vystudoval a máte v něm více než desetiletou praxi. Jak byste v této oblasti mohl pomoci České republice?

V první řadě si myslím, že je na co navazovat. Kateřina Konečná v EP rozhýbala problematiku palmového oleje. Certifikace pěstitelů olejových palem v rozvojových zemích a zákaz přimíchávání palmového oleje do paliv je toho důkazem. O celé problematice pojednává publikace PALMANACH, která má již druhé vydání a rozdáváme ji i v rámci kontaktní kampaně. Obdobným způsobem bych si dokázal představit celoevropský, potažmo celosvětový plán na boj se suchem v rámci nastupující klimatické změny.

EU musí přijmout jednotnou legislativu ve věci ochrany zemědělského půdního fondu. Není možné, aby jedna země ornou půdu chránila a druhá ji znehodnocovala tu stavebním záborem, tu chemickými postřiky. Jednotná strategie ochrany zemědělské půdy v EU v současnosti naráží na zájmy některých zemí. Současný stav je v rozporu s deklarovaným cílem celoevropského boje se suchem.

Obdobně kriticky se dívám na deklarovaný cíl evropské komise omezit evropskou závislost na ruském plynu tím, že se bude dovážet zkapalněný zemní plyn z USA. A to za situace, kdy těžba zkapalněného plynu představuje znehodnocení podzemních vod a vlastní doprava lodí přes moře představuje navýšení produkce oxidu uhličitého. Stejné to je s dovozem sojových bobů z USA do EU pro energetické účely v době, kdy naše zemědělství stagnuje nebo se protýká s propadem.

Co byste v environmentální politice EU změnil a jak?

Vše souvisí se vším. EU se hlásí k myšlenkám udržitelného života. Ten je postaven na třech pilířích, a to životním prostředí, ekonomickém růstu a sociálním rozměru dopadu. Jejich vzájemnou interakcí by měla vzniknout trvale udržitelná společnost, která bude spravedlivá a přitom životaschopná. Domnívám se, že v EU se princip vychýlil z rovnováhy. Iniciativu převzal nadnárodní kapitál, který tlačí v první řadě na ekonomický růst formulovaný mantrou HDP. Upozaďuje se sociální rozměr a kvalita života běžných obyvatel. Zkrácení pracovní doby u zaměstnanců při ponechání nebo navýšení současných mezd je výsadou vyvolených, a nikoliv cílem celé společnosti. Kumulace kapitálu v rukou nemnohých rozevírá nůžky sociální nerovnosti a vzniká tak situace, kdy naplňování zdravého životního stylu je možné pouze do výše vašeho měsíčního příjmu. Celá tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Je nutná radikální změna. Narovnání finančních toků v EU je prvním krokem. Další cestou je boj s daňovými ráji a teprve následně přijímání dalších environmentálních závazků pro členské země, potažmo občany-spotřebitele.

Doufejme tedy, že se podaří získat dostatek hlasů voličů pro uskutečnění těchto záměrů…

Domnívám se, že naše kandidátka KSČM – Česká levice společně! je úspěchem celé současné levice v ČR. V jednom týmu se sešli zástupci různých názorových proudů aktuální české radikální levice. Pod jednotícím heslem »Nenechme to tak!« se poukazuje na současné problémy EU a zároveň se navrhují kroky, jak nynější situaci změnit k lepšímu. Věřím, že naše volební kampaň - ať už na sociálních sítích nebo v ulicích českých měst - bude impulsem pro nové směřování České radikální levice. Příležitost je tu od toho, aby se využila. Předpokládá se, že volby budou poznamenány nízkou volební účastí. Rozhodnout tak může každý, kdo půjde volit. Proto prosím čtenáře, aby šli k volbám a volili v duchu našeho společného hesla »Nenechme to tak!«

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 10 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.