Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu DOSIA Janem Rejským

Díky odborům platy a mzdy stále rostou

Z poměrně dlouhého názvu Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA) vyplývá, že zastupujete zájmy mnohem širšího spektra profesí než Odborový svaz dopravy, který rovněž existuje v rámci odborového hnutí…

Náš odborový svaz vznikl v roce 1990 a opravdu zastupujeme zájmy pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství. Pokud jde o Odborový svaz dopravy, ten se v roce 1990 od nás oddělil, protože zastupuje zájmy především řidičů kamionové a meziměstské dopravy, zatímco náš odborový svaz převážně sdružuje řidiče městské hromadné dopravy (MHD) řady českých měst. Byť musím zároveň podotknout, že toto rozdělení není úplně jednoznačné. Například v Brně existují základní odborové organizace v rámci městské dopravy, které jsou členy OS pracovníků dopravy, zatímco některé jiné jsou organizovány u nás. Obdobné rozdělení odborových organizací můžeme najít i jinde.

Pokud jde o ostatní profese, druhý nevyšší počet odborářů máme v silničním hospodářství, kdy jde především o pracovníky správy silnic jednotlivých krajů, či dokonce i Ředitelství silnic a dálnic, kde také působí naše odborová organizace. Mimochodem, do této kategorie patří i zaměstnanci menších stavebních firem, které se zabývají výstavbou silnic.

V případě autoopravárenství působí naše odborové organizace v menších zprivatizovaných společnostech z doby divoké privatizace.

Celkově sdružujeme cca 13 000 členů ve 32 základních odborových organizacích. To není z hlediska odborové organizovanosti v daných oborech lidské činnosti nikterak bezvýznamná sila, spíše naopak! S našimi názory, náměty, připomínkami a požadavky musejí zaměstnavatelé počítat. Ostatně dokazuje to i fakt, že uzavíráme celkem čtyři Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro jednotlivá odvětví činnosti, ať již jde o městskou hromadnou dopravu či silniční hospodářství.

Dá se říci, že máte určitou stabilitu, pokud jde o vaši členskou základnu?

Přirozeně, do určité míry i nám klesá členská základna, tedy obdobně, jako je tomu i v jiných odborových svazech. Ale je to spíše dáno tím, že někteří pracovníci odcházejí do důchodu a mladí lidé, kteří přicházejí místo nich, nejsou pro život zatím tak vyzrálí, aby ihned pochopili skutečný význam odborů. Ovšem počet lidí klesá i kvůli tomu, že dnes postupuje automatizace a robotizace i v dopravě, a především v silničním hospodářství, takže klesá i počet zaměstnanců. Pokud jde o celkový úbytek členů odborů, je to zhruba jedno až dvě procenta ročně, což znamená, že nejde o nějaký masový pokles, jak se někdy »díky« působení některých médií vykládá.

Naopak, právě v dopravě si řidiči, když nastupují do práce, uvědomují, jak důležité je pro ně, aby byli členy odborů. Je to důležité především z hlediska jejich vlastní ochrany na pracovišti v případě dopravních nehod, ať již jde o jejich vlastní úrazy či případně i o úrazy náhodných chodců. Být řidičem z povolání, zvláště pokud jde o MHD, zejména v Praze či v krajských městech, to je dnes opravdu velmi náročné. Přitom ani pro řidiče meziměstské dopravy, kteří jezdí na Ostravsku či jinde, to není jednoduché. Když má nějaký zaměstnanec problém, odbory mu mohou pomoci, a to především právní pomocí. Navíc v řadě případů řešíme i jejich osobní problémy, například spolupracujeme se Sdružením nájemníků (SON), kdy jejich právníci jim mohou, a to zdarma, pomoci při řešení jejich bytových otázek.

Zmínil jste se, že uzavíráte čtyři Kolektivní smlouvy vyššího stupně. O které jde?

Jednak máme uzavřenu Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) MHD na léta 2017–2020, dále KSVS silničního hospodářství (SH) pro rok 2019, a to pro příspěvkové organizace, a současně i KSVS SH pro rok 2019 pro obchodní organizace. Čtvrtá Kolektivní smlouva vyššího stupně, kterou jsme letos 2. dubna uzavřeli společně s OS Stavba ČR, se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, se týká právě těch menších stavebních firem, které se u nás zabývají stavbou silnic, jako je například společnost STRABAG CZ či několik stavebních firem v Horšovském Týně.

Z vašich údajů mám dojem, že nejvíce odborářů máte v městské hromadné dopravě, případně i v meziměstské dopravě. Jak se zlepšují jejich pracovní a finanční podmínky v posledních letech?

Mohu říci, že v posledních letech se pracovní a finanční podmínky pracovníků v dopravě, zejména řidičů, oproti minulosti hodně zlepšily. Řekl bych, že zhruba od roku 2016 se každý rok zvyšují platy řidičů MHD i meziměstské dopravy, a to velmi slušným způsobem, což je dáno především tím, že v současné době v České republice pociťujeme nedostatek zaměstnanců. To si přirozeně zaměstnavatelé v současné době uvědomují. Takže se to přirozeně odráží i v kolektivním vyjednávání, které se zaměstnavateli vedeme. To se týká nejen dopravy, o které teď hovoříme, ale i silničního hospodářství, případně i jiných profesí, které zastupujeme. Proto také od roku 2017 do roku 2019 vzrostly platy řidičů a ostatních pracovníků dopravy zhruba o 20 %.

Ve kterých městech tedy konkrétně působíte, pokud jde o městkou hromadnou dopravu?

Například v Brně existují v rámci brněnského dopravního podniku tři naše samostatné základní organizace, zatímco například u Odborového svazu dopravy zde existují dvě odborové organizace. Silné zastoupení máme v Moravskoslezském kraji, ať již jde o Ostravu či jiná bývalá okresní, případně i menší města, jako jsou například Havířov a Frýdek Místek. Zatímco v Karviné jsou členové tamních odborů organizováni v Odborovém svazu dopravy.

Ale právě v tomto okamžiku musím zdůraznit, že když jde o nějaký problém, který trápí tamní zaměstnance, tak v daném regionu postupujeme jednotně, zkrátka v zájmu tamních zaměstnanců. Pokud jde o kolektivní vyjednávání, tak obvykle vyjednáváme každý zvlášť, tzn. s příslušným zaměstnavatelem, kde působí naše či jejich odborová organizace.

Toto různé rozvrstvení, kde působí naše základní odborové organizace a organizace Odborového svazu dopravy, se prakticky týká celé České republiky.

Ovšem nejsložitější situace, pokud jde o působení odborů, je v Praze…

V Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP) působí celkem 23 odborových organizací, z nichž některé jsou vedeny v Odborovém svazu dopravy, například v pražském metru. Jiné jsou zase v našem odborovém svazu, kdy jde převážně o řidiče tramvají či autobusů, přičemž existuje i řada zcela samostatných odborových organizací, které nejsou ani v jednom uvedeném odborovém svazu. Jiné jsou úplně samostatné. Z toho vyplývá, že kolektivní vyjednávání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy není jednoduchá záležitost.

Ale snažíme se vůči vedení dopravního podniku vystupovat jednotně, byť v některých konkrétních případech se vyskytují drobné neshody v tom, že tyto samostatné odborové organizace se snaží obhajovat především zájmy zaměstnanců daného, konkrétního subjektu. Ale nakonec mezi námi dochází k dohodě.

Takže po podepsání Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě na roky 2016 až 2017, byl poté podepsán i Dodatek č. 2, a to již s platností od 1. července 2018. Výsledkem bylo, že došlo k nárůstu mzdových prostředků v roce 2018 o cca 90 milionů korun a v roce 2019 o dalších 290 milionů korun. Přičemž byly nejvíce zvýhodněny profese řidičů, kdy nárůst výkonnostní odměny měsíčně vzrostl z 10 % na 20 %. Průměr mezd řidičů a řady dalších profesí v oboru dopravy se nyní pohybuje na úrovni cca 33 000 Kč měsíčně, což je na úrovni těsně nad výší průměrné mzdy u nás.

Cílem tohoto nárůstu, jak konstatuje vedení Dopravního podniku hlavního města Prahy, a my to potvrzujeme, je, aby se stabilizovala personální situace, pokud jde o další nábor řidičů a jejich další setrvání v pražské MHD.

Druhým hlavní portfoliem vaší činnosti je silniční hospodářství. Jak vypadá situace na tomto úseku?

Pokud jde o silniční hospodářství, naším sociálním partnerem, s nímž uzavíráme Kolektivní smlouvy vyššího stupně, je Svaz dopravy ČR. Konkrétně jde o sekci, která má na starosti zajištění a údržbu silniční dopravy. Jak jsem se již zmínil, v platnosti jsou dvě kolektivní smlouvy, jedna se týká příspěvkových organizací a druhá obchodních organizací. Vycházíme z toho, že naším partnerem jsou správy silnic v každém kraji. Jenom chci upozornit, že krajů je u nás 14, zatímco krajských správ silnic deset. Podstatně je však to, že některé z těchto krajských správ silnic fungují jako příspěvkové organizace a jiné jako obchodní organizace, neboli např. jako »eseročka« nebo akciové společnosti. To se týká Karlovarského, Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a Zlínského kraje. Ostatní jsou příspěvkové organizace. Takže naše kolektivní vyjednávání, byť je vedeno s příslušnou sekcí Svazu dopravy ČR, se prakticky týká těchto krajských správ silnic, ale i Ředitelství silnic a dálnic, kde také působí naše odborová organizace.

Při tomto kolektivním vyjednání vycházíme z faktu, že krajských správ silnic, které jsou příspěvkové organizace, se týká zvýšení platů, jak ho schvaluje Vláda ČR podle určitých kritérií. Dá se říci, že pracovníkům silničního hospodářství se oproti roku 2018 zvýšily platy v průměru o 2000 Kč měsíčně, což je oněch 10 %. Takže připočteme-li zvýšení mezd o 10 % v roce 2018 oproti roku 2017, tak se za ty dva roky zvedly platy a mzdy o 20 %. Proto jsou i tyto profese v silničním hospodářství na tom dnes platově tak, že i jich se týká výše průměrného výdělku na úrovni oněch 33 000 Kč měsíčně.

Do značné míry je to dáno i tím, že i v tomto oboru činnosti již nastoupil proces automatizace, robotizace a digitalizace, který vyžaduje od obsluhy stavebních strojů a dopravních prostředků i značnou lidskou dovednost a um. Zkrátka i ti starší cestáři se musejí vzdělávat, aby danému tempu výstavby a údržby silnic stačili.

A pokud jde čtvrtou Kolektivní smlouvu vyššího stupně, kterou jste uzavřeli se Svazem podnikatelů ve stavebnictví za spoluúčasti OS Stavba ČR?

V našem případě se to týká menších stavebních firem, a to na rozdíl od právě zmíněného OS Stavba ČR, jejichž odboráři pracují v takových významných nadnárodních společnostech, jako jsou švédská SKANSKA Česká republika, německý HOCHTIEF CZ či francouzská EUROVIA Vinci. Musím říci, že i menší stavební firmy, které patří do našeho odborového portfolia, odvádějí velmi kvalitní práci, a to zejména při výstavbě a údržbě silnic I. třídy. Přičemž v řadě individuálních případů se zapojují i do stavebních prací na obchvatech řady měst v rámci budování naší dálniční sítě.

Z toho všeho je vidět, že činnost našeho odborového svazu ve prospěch zaměstnanců je opravdu významná a že se vedení odborového svazu i jednotlivé odborové organizace snaží pro ně zajistit co nejlepší pracovní a finanční podmínky.

Miroslav SVOBODA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 7 hlasů.

Miroslav SVOBODA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.