Na pamětní desce stojí: »Na Ostré hůrce na prvém táboru lidu v roce 1869 byl vyhlášen politický, školský i hospodářský program utiskovaného slezského lidu.«

150 let od prvního tábora lidu ve Slezsku

Letos je tomu 150 let od prvního tábora lidu ve Slezsku. Na návrší Ostré hůrky nad Hájem nedaleko Opavy se sešlo 12. září 1869 na 15 tisíc osob. Táboroví řečníci proklamovali, že nechtějí ani kulturně ani politicky živořit cizím životem. Připojili se tak k soudobým táborům a projevům obrozeneckého a politického smýšlení v Čechách ve druhé polovině 19. století.

Předmětem rokování byla otázka školská a hospodářská. V té době to byly problémy nejpalčivější a lidu i nejbližší. Otázka školská ukazovala nepokrytě na snahu školu odnárodňovat. Hlavní požadavky řečníků a přijatých rezolucí byly, aby učitelé již na učitelském ústavu byli náležitě vzděláváni v české řeči. Byly žádány české školy, vedené národním duchem a láskou k mateřskému jazyku. Vzdělanost byla deklarována jako základ všeho blahobytu. Doporučovalo se domáhat se českých škol všemi zákonnými prostředky, než se dojde cíle.

Dále se promlouvalo o tom, jakým způsobem se dá duševní i hmotný úděl slezského lidu povznést. Zazníval apel na hospodárnost a rozumnou podnikavost slezských zemědělců. Bylo zdůrazňováno, že když nemá chudý lid dostatečného zaměstnání, nemá ani výživy. Doporučovalo se zakládat rolnické záložny, společně zřizovat průmysl vyrábějící stroje pro rolníky, nevyvážet suroviny – obilí, řepku apod. ze země, ale naopak je zušlechťovat ve vzácnější výrobek domácími silami.

Úřední zpráva vládního komisaře z té doby se zmiňuje o nadšení, jaké bylo na táboru. Lid se rozcházel velmi uspokojený, ovšem rakouské úřady se postaraly důkladně, aby účinky tábora byly oslabeny.

Přese všechno první tábor lidu ve Slezsku před 150 lety pozvedl jeho sebedůvěru, dal nový impuls k politickému, hospodářskému a kulturnímu oživení. Je významným mezníkem ve vývoji českého národního hnutí ve Slezsku.

Od té doby návrší Ostré hůrky bylo svědky několika dalších táborů lidu a událostí reagujících na společenské dění a změny. Místo patří k významným symbolům Slezska.

Ladislav LUDVÍK

FOTO – autor


Ladislav LUDVÍK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.