Závěrečná deklarace bruselského Evropského fóra

Evropa v současnosti prochází obdobím politické a hospodářské krize. Příznaky této krize jsou různé: politika škrtů, vzrůstající nerovnost, energetická krize, změna klimatu, vývoj kolem brexitu, migrační krize, ohrožení míru, obnovení závodů ve zbrojení a vzrůstající nebezpečí rasismu.

V této souvislosti třetí Evropské fórum levice, zelených a dalších pokrokových sil, které proběhlo ve dnech osmého až desátého listopadu 2019, po předchozích Fórech v Marseille 2017 a v Bilbau 2018, představuje dobrou zprávou.

Fórum se neustále vyvíjí a stává se místem pro politickou činnost, spolupráci a přípravu společného postupu pro všechny ty síly, které si přejí novou budoucnost pro Evropu. Všichni lidé a národy žádají svobodu, spravedlnost, sociální rozvoj, solidaritu, mír, ochranu veřejných služeb a ekologickou udržitelnost.

V nedávných volbách do Evropského parlamentu nedokázala takzvaná Velká koalice vůbec poprvé získat v EP většinu křesel. Zelení si polepšili, alarmující je ovšem skutečnost, že výrazně posílila reakční pravice a krajní pravice a také stoupenci patriarchátu a xenofobie. Sociální mobilizace lidových mas potřebuje nový impulz, musíme na tom začít důsledně pracovat, musíme využít každou příležitost a vystupovat proti neoliberálním, autoritářským a predátorským politikám, a to proto, abychom mohli prosadit sociální a ekologickou spravedlnost, mír a řešení založené na vzájemné solidaritě. My účastníci tohoto setkání v Bruselu odsuzujeme skutečnost, že současný stav Evropské unie vycházející ze zakládajících smluv nezakládá solidaritu mezi národními ekonomikami, ale není také schopen reagovat na sociální a ekologické výzvy.

EU nástrojem kapitálu

EU se stala spíše nástrojem ve službách hlavních kapitalistických a neoliberálních ekonomik, které ovládly proces výstavby Evropy, čemuž odpovídá architektura jejich institucí, které jsou kombinací finanční globalizace a ziskuchtivosti a neodpovědně zužují politická řešení pouze na otázky fiskální spravedlnosti a přerozdělování bohatství. Obětí tohoto přístupu se staly i naše veřejné služby. O ekologickém deficitu nelze jen jednat, čas pro řešení se krátí. Z tohoto důvodu my účastníci Evropského fóra, Zelených, pokrokových a levicových sil, jsme si plně vědomi, že musíme poukazovat na skutečné příčiny této krize, pokud nechceme dopustit další zhoršení situace vedoucí k sociálním, hospodářským a ekologickým katastrofám, které budou škodlivé pro velkou většinu populace. Cílem je vybudovat takovou Evropu, která bude sociálně a ekologicky udržitelná, plně demokratická, založena na principech národní suverenity, osvobozená od patriarchálních přístupů, která bude současně čelit všem druhům diskriminace a bude zároveň hrát aktivní roli při budování multipolárního světa, míru a solidarity. Příprava této alternativy vyžaduje řadu návrhů, vycházejících z principů, mezi kterými bychom rádi zdůraznili následující:

*+ Bojujeme za plnou zaměstnanost a přijatelné pracovní podmínky a také za to, aby ekonomika sloužila ke zlepšování životních podmínek většiny občanů. Musíme mít na zřeteli zásadní změny, kterými prochází svět práce a obzvláště rostoucí význam digitálních technologií. Musíme rovněž přehodnotit vztah pracujících k výrobním prostředkům. To znamená rozchod se současnou praxí evropské politiky, která způsobuje sociální dumping, konkurenci mezi pracujícími a mezi jejich sociálními ochrannými sítěmi.

Navrhujeme tato řešení: garantovaná minimální mzda, snížení věkové hranice pro odchod do důchodu, zkrácení pracovního týdne založené na sociálním a teritoriálním vyrovnávání životní úrovně, zvyšování platů, zaměstnanosti, sociální ochrany a kvality veřejných služeb a rovněž záchranné sítě proti nezaměstnanosti

*+ Máme za to, že návrhy na ochranu životního prostředí se musí týkat transformace výrobních procesů, spotřeby a vůbec změny přístupu v boji proti klimatickým změnám, za ochranu zvířat a biodiverzitu. Honba za ziskem nesmí být nadále jádrem přístupu, ale naopak cílem musí být zachování udržitelné úrovně veřejných služeb a naše ekologické, ekonomické a sociální hodnoty.

Navrhujeme nové přístupy v hospodaření s vodou, ke které je potřeba přistupovat jako k zdroji prospěšnému všem, a tomuto cíli podřídit i zemědělskou politiku včetně lovu ryb, která se musí stát více sociálně a ekologicky přívětivá. Zasazujeme se za nový čistý evropský energetický systém založený na obnovitelných zdrojích, který zajistí energetickou soběstačnost.

*+ Budeme bránit významnou roli veřejných služeb ve společnosti. Vzdělávání, ochrana zdraví, bytová politika a pracovní mobilita jsou základní práva. Státy a občané musí zabránit komercionalizaci těchto služeb a zajistit jejich všeobecnou dostupnost. Veřejné služby se nesmějí stát terčem politiky škrtů ani konkurence v soukromém sektoru.

*+ Budeme prosazovat rovnost pohlaví jako základní princip evropské integrace. Budeme podporovat rovnocenné platové ohodnocení a společenské zastoupení žen a prosazovat genderovou rovnost na všech úrovních.

*+ Budeme prosazovat kroky k udržení míru v Evropě, Evropu bez atomových zbraní, uzavření dohody o zákazu jaderných zbraní, podporovat mír a solidaritu mezi všemi lidmi na světě vycházející ze základních občanských, politických a sociálních práv jejich obyvatel, která je současně otevřená a sociálně odpovědná. Evropa se bude zasazovat o rozvoj multipolárního světa, který ukončí politiku takzvané »Pevnosti Evropa« a ukončí rostoucí militarizaci Evropy.

*+ Přejeme si mít Evropu, která se vydá cestou budování takové společnosti, jejímž hlavním cílem nebude krátkodobý zisk pro pár vyvolených, ale ochrana všech našich společných hodnot. Chceme mít Evropu, kde bude lidská bytost středobodem všech jejích politik, a ne ochráncem individuálních zájmů několika nadnárodních firem. Jasně říkáme, že tato vize je nekompatibilní s konzervativní neoliberální Evropou. Přejeme si nový demokratický model, založený na dobrovolné a inkluzivní spoluúčasti. Bojujeme proti kriminalizaci sociálních hnutí a pronásledování aktivistů v Evropě a zbytku světa.

Řada námětů

Odsuzujeme skutečnost, že přání vybudovat spravedlivější, sociálnější a demokratičtější Evropu, je zrazováno a manipulováno těmi, kteří se sice zaštitují jejím jménem, ale ve skutečnosti prosazují ultracentralizovanou, neoliberální, autoritářskou, predátorskou Evropskou unii řízenou institucemi bez jakékoliv demokratické kontroly, který vyvolaly nejhorší systémovou a klimatickou krizi od roku 1945.

V tomto smyslu Fórum přineslo řadu námětů, a to prostřednictvím různých panelových diskusí, seminářů, plenárních zasedání, které se uskutečnily v jeho rámci. Je na každé politické, sociální anebo odborové organizaci, aby přenesla ducha této akce do své praktické činnosti tak, aby se rok 2020 stal rokem mobilizace, aktivizace lidových mas, ve kterém milióny Evropanů budou bojovat za lepší sociálně spravedlivější společnost. Proto považujeme za zásadní, aby práce tohoto třetího Fóra pokračovala i během celého roku 2020 a to prováděním akčního plánu, který byl projednáván v rámci diskusních panelů, seminářů a plenárních schůzí.

Vyzýváme všechny evropské občany, aby vyjádřili podporu boji feministek, odborářů, ekologických aktivistů, občanů a pacifistů. Vyzýváme rovněž k účasti na manifestacích protestujících proti agresivní ekonomické a vojenské politice, které prosazuje vláda USA.

Vyzýváme k mobilizaci proti krajní pravici a proti myšlenkám, které přináší do politického prostoru. Proto ti z nás, kteří se zúčastnili v Bruselu v těchto dnech tohoto Fóra, přijímají výzvu a zasadí se o to, že příležitosti ke spolupráci a koordinaci mezi pluralistickými silami účastnícími se tohoto Fóra, budou i nadále pokračovat.

V zájmu toho, aby byla zajištěna další spolupráce a koordinace, bude ve své činnosti pokračovat pracovní skupina, která bude mít za úkol sledovat, aby úkoly a cíle, které jsme v těchto dnech přijaly, byly plněny a nadále rozvíjeny.

Závěrem vyzýváme na zahájení příprav čtvrtého Fóra jako projev a pokračování naší společné vůle.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.2, celkem 5 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.