Rozhovor Haló novin s docentem Otakarem Jiřím Mikou, specialistou na bezpečnost a ochranu obyvatelstva, vysokoškolským pedagogem

Osobně jsem pro rozpuštění všech vojenských bloků

Jak hodnotíte opatření, jimiž různé státy čelí koronavirové hrozbě?

Předně bych rád zdůraznil, že se necítím odborníkem v oblasti epidemiologie a jiných příbuzných lékařských disciplínách. Na druhé straně coby profesionál v oblasti NBC (Nuclear, Biological and Chemical = jaderné, biologické, chemické) nebo dnes častěji používaná zkratka CBRN (z angličtiny s významem chemické, biologické, radiologické a jaderné zbraně/materiály/nebezpečí/ochrana apod.) jsem se často seznamoval, ale také bádal v problematice biologických zbraní a pochopitelně také rychlé, spolehlivé a efektivní ochraně před nimi.

Pokud jde o moje osobní pohledy, tak se domnívám, že Česká republika řešila problematiku COVID-19 velmi dobře, koncepčně a uvážlivě. Klidně bych ovšem v oblasti ochranných a jiných potřebných opatření i přitvrdil – vyplatí se to. Na druhé straně mě vyloženě zklamala reakce Světové zdravotnické organizace (WHO). Jsou tam, nebo by tam měli pracovat špičkoví světoví odborníci na zdravotnictví, jinými slovy zdravotnická elita světa. Jejich odborná reakce na výskyt závažné a zhoubné epidemie COVID-19 v Číně a její další rychlé šíření do světa mi připadala velmi pomalá, nedostatečná, nedůrazná, pro mě osobně to bylo velké zklamání. Pochopitelně vycházím nejen z toho, co uváděly sdělovací prostředky v České republice, ale sledoval jsem v tomto směru i jiná zahraniční média, a navíc jsem několikrát studoval i podklady, vyjádření a hlavně doporučení na webu přímo WHO.

Evropská unie zřejmě pracovala také velmi pomalu, nedostatečně a nekoncepčně, dodnes má ve své práci značné rezervy a obávám se, že nevyužívá dostatečně současný stav vědeckého poznání ve významných oblastech lékařských věd. Mé vyjádření možná zní poněkud tvrdě, ale jako vysokoškolský učitel jsem vždy nabádal své studenty ke kritickým pohledům a zdravému zpochybňování předkládaných řešení.

Měla by v takovýchto případech být nasazována i armáda? Viděli jsme, že posloužila k distribuci ochranných pomůcek atp.

Armáda by se měla využít mnohem šířeji, disponuje totiž nejen kvalitními a zdatnými lidskými zdroji, ale také speciálním materiálem, zařízeními a technikou od speciálních ochranných a vysoce kvalitních osobních ochranných prostředků a pomůcek až po nesmírné kapacity pro logistické operace. Navíc má armáda za sebou i speciální výcvikové programy (např. ochrana před biologickým napadením, před biologickým terorismem, biologická ochrana, činnosti v zamořeném prostoru apod.).

Na druhé straně nepochybuji o tom, že pan předseda národního krizového štábu v počátcích jeho působení, tedy pan profesor Roman Prymula, tohle všechno velmi dobře a důkladně zná a pomoc armády si vyžádal dle konkrétních potřeb podle vzniklé krizové situace. Rád bych připomenul, že pan profesor Prymula byl roky mimo jiné také rektorem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.

V důsledku koronaviru se výrazně omezilo plánované cvičení NATO Defender Europe 2020, jež se mělo konat poblíž hranic s Ruskem. Přijet mělo i 20 000 amerických vojáků a mělo to být masivní. Víte o tomto cvičení nějaké podrobnosti?

Chtěl bych poznamenat, že přes 20 let již nejsem v Armádě ČR, proto se zajímám o vojenskou problematiku jen okrajově. Například mě zajímá pomoc a působení vybraných armádních složek jako ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona o IZS. Ani o vámi zmiňovaném spojeneckém cvičení NATO nic nevím. Pokud ovšem tvrdíte, že by se ho mělo zúčastnit až 20 000 amerických vojáků, a navíc pokud by mělo být poblíž hranice s Ruskou federací, pak je to bohužel hlavně »demonstrace vojenské síly«, což není nikdy prospěšné. Řekl bych, že v tomto směru by měli být stratégové NATO více zdrženliví, zavání to neblahými způsoby z období studené války.

Mnoho občanů hodnotí tato pravidelně se opakující cvičení vojsk států NATO poblíž hranic Ruské federace jako provokaci jaderné mocnosti.

Souhlasím s tím, že taková velká vojenská cvičení jsou demonstrací vojenské síly a vojenské připravenosti. Neřekl bych přímo, že je to provokace, ale někdo to tak může cítit a pojmenovat.

Uvědomme si však kontext roku 2020: 75. výročí vítězství Spojenců v protifašistické koalici a osvobození. A přímo v době výročí se podle původních plánů měly konat vojenské manévry. To je přece nadmíru symbolické a hrozivé.

Historické paralely mohou být jak příznivé a přínosné, tak také hrozivé, s tím souhlasím. Osobně se domnívám, že armády jsou obecně předimenzované co do lidských i technických zdrojů a jejich využití pro společnost skrývá velké množství reserv. Stále tu převládá - a to dokonce 30 let po velkém třesku - filosofie odstrašování protivníka/nepřítele, což je podle mého mínění zavrženíhodné. Myslím si, že veřejnost je pod velkým tlakem oficiálních médií, která jsou velmi provládní a velmi tendenční.

Zbrojení dosahuje opět vysokých rozpočtů. Je jedním z pozitivních dopadů koronavirové krize, že – jak doufám - neporostou  výdaje na zbrojení, bude se muset šetřit. Nebo si myslíte, že si vojenští páni »své peníze« prosadí?

K této otázce bych uvedl, že si jednak armáda skoro vždy vyžadovala větší finanční rozpočet, než by jí skutečně stačil, a jednak - poslušni především USA jako vůdčímu státu NATO - jsme poslouchali kategorické požadavky USA na určitou část HDP v národním rámci. Výdaje na zbrojení ve světě rostou velkým tempem od konce studené války. Výrazně nejvíce investují do zbrojení Spojené státy americké. Když se podíváme na nedávné údaje SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute = Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru), musíme se doslova zděsit. Spojené státy americké vydávají dlouhodobě astronomické finanční částky na zbrojení, částky ostatních zemí na zbrojení včetně Číny (na 2. místě), Ruské federace (na 3. místě) a dalších zemí jsou v tomto srovnání několikanásobně menší. Zde uvedu data za rok 2017: USA ročně na zbrojení 610 mld. dolarů, Čínská lidová republika ročně na zbrojení: 228 mld. dolarů, Ruská federace ročně na zbrojení 66 mld. dolarů.

Domnívám se, abych se vrátil k položené otázce, že nejen vláda ČR, ale také parlament si jasně a zodpovědně uvědomí, jak správně a spravedlivě rozdělovat dostupné národní finanční zdroje, aby to bylo ku prospěchu a prosperitě celé naší společnosti.

Podívám-li se na mapu, kde se nacházejí základny NATO a USA, tak vidím, jak je obkružováno Rusko. Tak si NATO představuje obranu?

Americké vojenské základny jsou skutečně dislokovány v mnoha zemích světa a je jich neskutečné množství. Nechápu, jak jejich existenci Američané zdůvodňují a obhajují vládám zemí, kde se nacházejí. Podle užitého zdroje informací se počty základen různí, ale nacházejí se v následujícím intervalu: jedná se o celkem 700-750 vojenských základen v celkem 120-130 zemích světa. Čili tyto vojenské základny USA jsou rozmístěny a provozovány na výsostném území jiného státu. Jedná se v tomto případě o vojenské základny USA.

Mnohdy se to zlehčuje tím, že některé vojenské základny jsou velmi malé a tím i nepříliš důležité. Tento zlehčující argument nechci komentovat. Takovou neskutečnou sílu vojenských základen pochopitelně nemá žádná jiná země světa.

Řekl jste, že nechápete, jak Američané tyto základny zdůvodňují. A přesto se existence amerických základen mimo území USA bere jako samozřejmost, nad kterou se málokdo z vlivných lidí zamyslí. Co vy na to?

Ano, tato situace je úděsná. Přednášel jsem o tom svým vysokoškolským studentům. Dokonce jsem použil vystoupení amerického kongresmana, který tuto situaci sám kritizoval. Je však zřejmě osamocen.

Mně osobně vadí ještě více děsivá skutečnost, že v Evropě mají USA (tedy i NATO) v pěti zemích rozmístěny své jaderné zbraně, které jsou částečně ve vysoké bojové pohotovosti. Tyto skutečnosti jsou dobře známy v odborné veřejnosti, ale zeptejte se občanů ČR, kdo o tom ví? Skoro nikdo.

Ačkoliv se o tom mlčí, já osobně to považuji za porušení mezinárodní dohody o zákazu šíření jaderných zbraní, tzv. Non-Proliferation Treaty (1968/1995). Sama o sobě je tato mezinárodní dohoda silně diskriminující. Proč? Uznává jako legální vlastníky jaderných zbraní jen »základní jadernou pětku«, čili následující země: Spojené státy americké, Ruská federace (jako nástupce Sovětského svazu), Velká Británie, Francie a Čína.

Jste vysokoškolským pedagogem v oboru prevence závažných chemických havárií a ochrany před zbraněmi hromadného ničení, připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Na jaké úrovni je nyní Civilní ochrana v ČR, když víme, že po roce 1989 byla neuváženě rozbita?

Odpovím jen krátce a stručně, nemáme bohužel tolik místa na analýzu, hodnocení současného stavu a na následné návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu. Jinými slovy také mohu sdělit, že uvedená oblast by se mohla a měla řešit na národní odborné konferenci. Ze svého úhlu pohledu řeknu jen tolik: Předně mi velmi vadí, že až v roce 2008 byl v Koncepci ochrany obyvatelstva stanoven odborný úkol, aby se do dvou let v ČR připravil Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích (Usnesení vlády ČR č. 165 z 25. února 2008), což se bohužel nepodařilo do současné doby realizovat. Je to velká škoda a je to také podle mého názoru systémová chyba značných rozměrů. V současné době se podílím na přípravě pilotního projektu v Jihomoravském kraji, kde bychom chtěli tuto situaci částečně, ale systémově napravit.

Jak je například možné, že ve skladech Státních hmotných rezerv (SHR) bylo jen 10 000 roušek a respirátorů?

Samotného mě nemile překvapilo, že SHR měly na desetimilionový stát ve skladech jen 10 000 kusů respirátorů a ochranných roušek. Očekával bych minimálně několikanásobně vyšší množství. Počty ochranných prostředků, ale i jiného materiálu, zařízení a komodit přece musí vycházet z reálných bezpečnostních hrozeb, které se mohou v ČR vyskytnout, a z toho následujících možných krizových scénářů. Nicméně reálné bezpečnostní hrozby jsou pochopitelně dobře známy a jasně pojmenovány, např. viz Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015. Navíc se takové bezpečnostní hrozby pravidelně a odborně přehodnocují a oficiálně znovu vydávají, což se třeba objevilo v Auditu národní bezpečnosti z roku 2016, ale i jinde.

Otázkou pak je, zda Státní hmotné rezervy mají ve své struktuře dostatečně fundovaný analyticko-hodnotící tým specialistů, kteří jsou schopni na vytvořené státní krizové scénáře reagovat logistickým zabezpečením, včetně nákupu potřebného vykalkulovaného materiálu, prostředků a zařízení. Podle informací z médií se SHR údajně spokojily s tím, co dostaly jako požadavek z ministerstva zdravotnictví. To je ovšem podle mého mínění málo. Mnohé materiálové zabezpečení jde napříč obory, a tudíž také napříč různými ministerstvy. Proto bych doporučoval, aby požadavky ministerstvem byly kriticky posuzovány samotnými autoritami Státních hmotných rezerv, jak jsem to již naznačoval výše.

Ještě se vrátím k Civilní obraně. Nezmizela z ČR. Civilní obrana byla asi od roku 1993 postupně transformována na Civilní ochranu (tehdy ještě v gesci ministerstva obrany), která měla již jiné více méně civilní zaměření na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Podle zákona pak byla od roku 2001 Civilní ochrana včleněna, a to celá, pod Hasičský záchranný sbor České republiky.

Proč se musíme vždycky poučit, až když dojde k nějaké nepříjemné nebo tragické události? Již nás zastihly nepřipravené povodně a teď i koronavirus. Kdo za to může?

Kdo za to může? Toť dobrá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Navíc si myslím, co odborník to trochu jiný názor. Já bych k tomu rád řekl tohle: Předně si myslím, že je dobře, že ČR má jasno v oblasti bezpečnostních hrozeb, jak už jsem o tom hovořil dříve. Ale to jsem jen na začátku celého složitého a dlouhého procesu.

Velkou, zásadní a systémovou chybou bylo to, že se po roce 1990 značně podcenila a až zbagatelizovala Civilní obrana/ochrana (CO), to jste vlastně sama zmínila. Tehdejší státní vládnoucí garnitura byla zcela »odborně negramotná« a rušila bezhlavě vše, co bylo před rokem 1990 jako »komunistické přežitky«, a to především v oblasti připravenosti obyvatelstva. Ministr vnitra zřejmě neměl vůbec žádné povědomí o tom, že CO je dokonce i v neutrálních státech (Švýcarsko, Švédsko, Rakousko), a to na velmi vysoké odborné úrovni. Byla také např. zrušena branná výchova na školách, aniž by byla přijata ekvivalentní náhrada, jako je připravenost žáků a studentů na mimořádné události a krizové situace. To se začalo částečně řešit až od roku 1997.

Tyto institucionální a systémové škody nejsou dosud zcela napraveny. Obnovení těchto systémů do moderních podob s efektivním působením nám zabere ještě mnoho času a energie. Je také smutnou pravdou, že tzv. krizová legislativa byla přijata až v polovině roku 2000 a platností většinou od 1. ledna 2001. Na co to ukazuje? Že jsme byli celé desetiletí (1990-2000) v tzv. legislativním vakuu, prostě tak závažné oblasti jako ochrana obyvatelstva, řešení mimořádných událostí a krizových situací, fungování integrovaného záchranného sytému vycházelo jen z resortních směrnic, vyhlášek, českých státních norem a jiných právních norem poměrně malé síly.

Jak už jsem odpověděl předtím, do současné doby není u nás zaveden systém přípravy obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Nicméně se o této oblasti v ČR jedná na meziresortní úrovni. Sám jsem k tomu připravil a organizoval v roce 2005 národní workshop, abych napomohl správnému a efektivnímu řešení v této významné oblasti.

Korektně je nutno říci, že na školách základních i středních probíhá cca od roku 1997 výuka s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí a že k tomu bylo vydáno mnoho a často velmi kvalitních odborných publikací a jiných pomůcek. Různé signály však ukazují na velmi rozdílnou kvalitu této speciální výuky. Zásadně se v této oblasti pozitivně a dlouhodobě angažuje především Hasičský záchranný sbor ČR, a to od vydávání potřebných hodnotných publikací, až po odborná školení dotčených pedagogů.

Jak jste jako odborník sledoval někdejší kauzu Novičok? Vyráběla se či nevyráběla tato látka na našem území? Prezident Zeman řekl, že bylo-li něco vyráběno byť v minimálním množství, pak už to bylo vyráběno.

Sovětská bojová chemická látka Novičok je stále utajovaná záležitost. Odborná literatura se zmiňuje o směsi několika super-toxických látek na úrovni nervově paralytických látek. Novičok byla a je bojová chemická látka, která byla vyvinuta týmem špičkových ruských chemiků, kdy vedoucí týmu dostal za její objevení Leninovu cenu, coby nejvyšší sovětské státní vyznamenání. Podle mých informací tato nebezpečná látka nikdy nebyla ani v bývalém Československu a ani v České republice. Konzultoval jsem tuto záležitost svého času na Chemical and Biological Warfare Protection Symposium ve Stockholmu, a to jak s profesorem Lvem Fedorovem z Moskvy, tak také s naším tehdejším nejlepším specialistou panem profesorem Jiřím Matouškem.

Máte pro incident se Skripalovými – když se na to povídáme s časovým odstupem - nějaké vysvětlení?

Sledoval jsem případ dost pozorně z běžných médií. Ale i na mezinárodních odborných konferencích jsem slyšel odborné příspěvky příslušníků Interpolu nebo odborníků z Organizace pro zákaz chemických zbraní, kde se referovalo o vyšetřování tohoto závažného incidentu. Naposledy to bylo koncem listopadu 2019 na druhém mezinárodním CBRN kongresu v Ankaře. Mechanismus toxického působení je u nervově paralytických bojových chemických látek (sarin, soman, cyklosarin) a Novičoku dost podobný. Mimo Ruskou federaci není pořád spolehlivě známo konkrétní chemické složení látky Novičok, ani jeho mnohé významné vlastnosti, včetně těch toxických. Ani na webových stránkách Organizace pro zákaz chemických zbraní jsem bohužel nenašel uspokojivé vysvětlení.

Letos v březnu tomu bylo 21 let od vstupu České republiky do NATO. Jsme bezpečnější zemí, než kdybychom stáli mimo pakty, třeba jako Švýcarsko, jak sliboval prezident Václav Havel?

Osobně se domnívám, že mnohé významné spojenectví pro nás mělo v minulosti vždy fatální a tragické následky. Vzpomeňme Mnichov 1938, kde nás zradili spojenci Francie a Anglie, připomeňme si srpen 1968, kdy nás přišly »osvobodit« některé armády Varšavské smlouvy v čele s Armádou Sovětského svazu. Na to jako bychom zapomněli?

Osobně jsem pro rozpuštění všech vojenských bloků, které se sice většinou tváří jako obranné, ale už jejich samotná existence je demonstrace vojenské síly, o tom není pochyb. Líbí se mi model nejen Švýcarska, ale také Švédska nebo Rakouska. Neutralita naší země s mezinárodní garancí by byla pro nás v podstatě nejlepší a také levnější řešení zajištění obrany. Nicméně oficiální propaganda obhajoby našeho členství v NATO pracuje na plné obrátky.

A hlavně, do NATO jsme vstoupili dle mého názoru velmi nekorektně a také smutně, protože zcela chybělo referendum občanů České republiky k této zásadní bezpečnostní otázce.

Jste také členem České asociace pro prevenci rizik. Hned bych vám dala námět, jak eliminovat rizika vyplývající právě ze členství v NATO. Ale takovými náměty se asi zmíněná asociace nezabývá, viďte...

Naše asociace se skutečně zaobírá jinými riziky, jsou to především průmyslová rizika v tom širokém záběru. Mně osobně jsou vlastní především oblasti, jako je bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a následně také prevence závažných chemických havárií. V posledně jmenované oblasti jsem znalcem od roku 2008 s certifikátem Krajského soudu v Brně.

Čím může končit konfrontace jaderných mocností? Stačí nepozornost, emoce či vysadí nějaký článek ve stále sofistikovanějším prostředí, a katastrofa je tu.

Ano, jaderná hrozba je zde stále přítomná, ač chceme, nebo ne. Jaderné zbraně jsou skutečně mimořádně nebezpečné a riskantní. Ačkoliv se podařilo v roce 2017 dohodnout v New Yorku na půdě OSN mezinárodní dohody o jejich zákazu, přičemž 122 zemí OSN hlasovalo pro dohodu, Česká republika věrna NATO a USA následovala postoj NATO a USA a hlasovala proti, bohužel, je to tak. Přitom pokud bychom si udělali průzkum mezi občany České republiky, věřím, že přinejmenším kolem 85 % respondentů by bylo pro zákaz jaderných zbraní a pro jejich úplné zničení pod přísnou mezinárodní kontrolou.

V této souvislosti bych doporučil sledovat zajímavou a výbornou knihu amerického intelektuála profesora Noama Chomského »Kdo vládne světu«. Úžasné čtení! Uvedený autor ve své knize opakovaně poukazuje na dvě nejvýznamnější současné bezpečnostní hrozby, a to na klimatickou změnu a na jaderné zbraně. Podobně bych mohl doporučit amerického bezpečnostního experta a autora knihy »Události X« Johna L. Castiho. Kniha vyšla před několika lety a autor v ní předpovídá řadu možných závažných a rozsáhlých kolapsů současného světa od další fatální ropné krize až po jadernou apokalypsu. Na 13 stránkách popisuje, jak se mohou jaderné zbraně dostat mimo kontrolu a budou odpáleny.

Jeho odvážná vize byla i pro mě natolik odborně zajímavá a inspirativní, že jsem vytvořil a následně přednášel a publikoval na odborné konferenci CBRN Protect 2017 ve Vyškově na Moravě vlastní katastrofický jaderný scénář, v podstatě vznik třetí světové jaderné války. Bohužel se domnívám, že k tomu současné mocnosti pomalu, ale jistě směřují. Dnes jsou jaderné zbraně bezesporu daleko více nebezpečné, než tomu bylo v době tzv. studené války. Velmi se obávám toho, že se bohužel brzy dočkáme aktu jaderného terorismu. Je jen otázkou času kdy, kde, jak a proč se tak stane.

A to už vůbec nevzpomínám otázku tzv. jaderné zimy, která vyděsila svými hrůzami a globálním rozsahem samotné vědce, když takové odborné vědecké studie začali v polovině 80. let nejprve dle zadání OSN vytvářet, modelovat a následně i publikovat.

Neukazuje nám řádění koronaviru, že je možné biologickou zbraní zlikvidovat či paralyzovat jakýkoli stát?

Ano, jakákoliv biologická zbraň může zlikvidovat nebo paralyzovat každý stát na jakémkoliv kontinentě.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 418 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-04-19 14:44
Konečně tři normální diskutující! Zrušení všech vojenských
paktů od Varšavské smlouvy po NATO navrhoval už Václav Havel. Sledoval
jsem celý jeho projev v kongresu USA, kde se o tom ani slůvkem nezmínil.
Byl natolik zaujat aplausem kongresmanů a jejich standing ovation, že
ještě přitvrdil- jak zatočit s komunizmem. Jakákoliv konfrontace v
další světové válce by znamenala totální zničení planety.
Mimochodem, zajímavý je proslov slavného amerického režiséra Olivera
Stonea absolventům herecké a scenaristické akademie Hollywoodu.
Připomenul, že USA za 30 let rozpoutaly 13 válečných konfliktů, za
které zaplatili 14 bilionů/bezcenných/ US dolarů. Byly zabity milióny
lidí! Zorganizovaly více jak 100 státních převratů. Závěr proslovu
byl šokující! Buďto se na míru dohodneme, anebo všichni zahyneme!
hajek.jiri51
2020-04-19 13:16
Už mne unavují "přesné" informace typu - USA základen je
700-750, anebo - Novičok se nevyráběl, pouze v minimálním množství,
či - Nikdso neví co to přesně je (A jen idiot by použil, a ještě
větší idiot by tomu věřil, látku o které se tvrdí že ji má pouze
on. To je jako Cimrmanovo - A drze se přiznal). Je opravdu na čase, aby
se prosadil zákon o referendu, bez jakýchkoliv omezení, jak ho podal
Okamura. A panáčkování našich elit podle jiné vůle, než je vůle
občanů, se udělala konečně přítrž._
znovacek
2020-04-18 19:33
Pavedci kropili Vietnam jako vztekli, tak co delaji ted? Prijde nova rana!
jmarek3
2020-04-18 16:44
Válka je vůl, bylo heslo za socialismu.Méně finančně náročná by
byla armáda lidového typu na 1rok. Branci by měli možnost autoškoly na
všechny typy vozidel zdarma, k tomu výuka jazyků zdarma, výběr
zaměstnání-vojsko,policie,hasiči apod. Získání chování v kolektivu
a láska k vlasti.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.