Čestmír Kubát: Náš stát porušil smysl a konkrétní ustanovení Smlouvy mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci

Čestmír Kubát z Prahy předal 24. dubna 2020 ministru zahraničí Mgr. Tomáši Petříčkovi petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Nesouhlasí se sejmutím bronzové sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Text postoupil na vědomí obvodnímu státnímu zástupci. Kubát se právní argumentací obsaženou v petici připojil k trestnímu oznámení Aliance národních sil, jejíhož počinu si velmi váží. Přinášíme úplně znění petice.

Petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, proti nezákonnému zásahu do zahraniční politiky státu


Vážený pane ministře,

Rada Městské části Praha 6 přijala dne 02.04.2020 usnesení č. 1393/20 o sejmutí bronzové sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pomníku, jehož je socha neodmyslitelnou součástí, v památkové zóně, na pozemku č. parc. 2114/5 v k.ú. Bubeneč. Na základě uvedeného usnesení byla socha následujícího dne z pomníku odstraněna a poselství pomníku zneváženo. Radnice v této věci byla čím dál zpupnější a cíleně vyhrocovala situaci proti protestující demokratické veřejnosti. Nakonec pomník znehodnotila odstraněním sochy maršála před blížícím se 75. výročím osvobození Československa od německé nacistické tyranie, na němž právě Rudá armáda měla rozhodující podíl. Pomník maršála Koněva ve vojenské uniformě a s kyticí šeříků byl oslavou vítězství nad hitlerovským fašizmem a zároveň symbolizoval naši vděčnost za odvrácení tehdy probíhající genocidy českého národa. Byl to také pomník padlým sovětským vojákům a ruské vojenské slávy vztahující se k období 2. světové války, v Rusku oprávněně vnímané jako Velká vlastenecká válka.

Čestmír Kubát

Není divu, že příslušnými státními orgány a zejména Vaším ministerstvem tolerované jednání představitelů vzbuzuje oprávněné rozhořčení ruské strany. Náš stát porušil smysl a konkrétní ustanovení „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci“, publikované pod č. 99/1996 Sb. Tak podle čl. 17 Smlouvy budou strany rozvíjet spolupráci v oblasti kultury a podle čl. 18 Smlouvy budou smluvní strany spolupůsobit při ochraně kulturního dědictví svých zemí, včetně ochrany historických a kulturních památek. To vše se nepochybně vztahuje i na pomník maršála Koněva. Podstatné jsou zde ovšem slovní spojení „rozvíjení spolupráce“ a „spolupůsobení při ochraně“. Jejich smysl zcela popřel bezohledný a jednostranný postup zastupitelů, radních a dalších úředníků Městské části Praha 6. V čl. 21 Smlouvy se obě smluvní strany zavazují „na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“. To je nyní v případě vojenského pomníku maršála Koněva znemožněno. Vaše výmluva, že „se jedná o věc obce, na kterou vláda nemá vliv“, neobstojí. Je jen dokladem rozkladu státu a Vaší rezignace na tvorbu české zahraniční politiky. Ve vztahu k Číně jste byl lhostejný k neomalenému postupu Prahy, který vedl k ukončení partnerské smlouvy s Pekingem. Tolerujete i řeporyjského psychopata. Jako byste si neuvědomoval, že Vám přebírají rezort.

Podle čl. 10 Ústavy České republiky platí, že mezinárodní smlouva má přednost před zákonem. Podle mezinárodního práva za plnění mezinárodních závazků odpovídá vláda. Jakým vnitřním mechanizmem toho dosáhne, je pro smluvní partnery její záležitost. Naše Ústava svěřuje zahraniční věci prezidentu republiky jako hlavě státu a vládě jako vrcholnému orgánu výkonné moci. V rámci vlády byly zahraniční věci svěřeny ministerstvu zahraničních věcí kompetenčním zákonem. Územní samosprávě se v Ústavě žádná kompetence v zahraničních věcech nepřiznává. Obec může ve své působnosti vystupovat také jako státní orgán, ovšem nikoli v jednočinném souběhu s porušením závazku přijatého státem v mezinárodní smlouvě. Zdá se, že v daném případě jde o natolik závažný exces, že na něj pamatuje trestní zákon v ustanoveních o zneužití úřední moci, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození cizí věci, výtržnictví atd. Hanebně se tak navíc stalo v době nouzového stavu, aby tomu občané nemohli zabránit; volební strany, jejichž kandidáti získali mandát, to neměly ve svém volebním programu; pokrytecké odůvodnění usnesení odhalil hulvátský vtip starosty o tom, že přeci Koněv neměl roušku; nectila se ani památková zóna a vlastnictví hlavního města; protestující demokratická veřejnost byla označena za spodinu; nikde není zmínka o autorských právech a v neposlední řadě byl učiněn hrubý zásah do piety zesnulého vojevůdce, chráněné občanským zákoníkem. U starosty Koláře je třeba zvážit, zda tu dokonce nejsou dány důvody předstižné vazby. Městská část Praha 6 měla pouze čestnou povinnost pečovat o pomník maršála Koněva, neměla právo ho ničit. To, co se stalo, svědčí o hloubce současného kulturního úpadku a postupujícím rozkladu českého státu. Nedělám si iluze ani o osudu této petice.


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako na člena vlády, kterému byl svěřen rezort zahraničních věcí a měl by lépe než kdokoli jiný chápat, jak je naše malá země zranitelná a životně závislá na vzájemně výhodných a přátelských mezinárodních vztazích. V poslední době se tři představitelé územních samospráv pokusili zpřetrhat naše dosud přátelské vztahy hned se dvěma supervelmocemi ze tří. Poškozené státy mají právo na retorzi, která může být i ekonomického charakteru. Volba je na poškozených. Mohou nám to vrátit způsobem, který budeme nejméně čekat a bude nejvíce bolet. Vyzývám Vás, abyste konal, a informuji Vás o právním nástroji k tomu určeném. Podle § 77 odst. 1 správního řádu je uvedené usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 nicotné rozhodnutí (paakt), z něhož nevyplývají žádná práva a závazky uvedené v jeho obsahu. Může se z něj ovšem vyvozovat odpovědnost deliktní a občanskoprávní těch členů Rady, kteří pro něj hlasovali. Podle § 77 odst. 2 správního řádu platí: „Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.

Vyzývám Vás proto jako ministra zahraničních věcí, abyste hájil Vám svěřený úřad před nezákonnými zásahy nekompetentních orgánů územní samosprávy zejména tím,

1. že v případě pomníku maršála Koněva dáte podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti, aby prohlásil, že usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 je nicotné; dále, aby prohlásil za nicotné také usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 12.09.2019 č. 120/19, případně další rozhodnutí, která vedla ke znehodnocení pomníku, ať již odstraněním sochy, původních nápisů, či instalací nápisů nových, aby mohl být obnoven jeho původní stav a plněn závazek vyplývající pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy;

2. že se za uvedené selhání naší strany způsobené nezákonným jednáním představitelů Městské části Praha 6 při realizaci „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci“ ruské straně omluvíte způsobem v diplomacii obvyklým a že česká strana zajistí, aby pomník byl obnoven a uveden do původního stavu.

S úctou

Čestmír Kubát, v. r.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.9, celkem 261 hlasů.

Čestmír Kubát

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


wIadin
2020-04-30 15:16
Nejdřív boj s církvemi, ten soudruzi prohráli, teď zase boj s Pražany
o sochu sovětského komunistického maršála, který také prohráli.
Což prosazovat něco konstruktivního?
svaty_vaclav
2020-04-29 18:35
Ivan Stěpanovič Koněv patří do elity sovětských vojevůdců, kteří
mají hlavní zásluhu na tom, že bylo ve 2. sv. válce poraženo
Německo. Dnešní čeští fašisti, nacisti a antikomunisti v rozbitém
Československu dodnes nemůžou vydýchat, že sovětská Rudá armáda
kopala Němce do zadnic, když před ní v panice zdrhali ze Sovětského
svazu a pak jako třešničku na dortu jim rozbombardovala Berlín a
udělala z něj kůlničku na dříví, dřív než tam dorazili
Američani. Jednou přijde doba, kdy se socha hrdiny maršála I. S.
Koněva vrátí na své místo v Praze.
novotnyjaro
2020-04-29 12:11
Stále se tu najdou exoti, kteří jsou totálně vzdáleni od faktů a
leitmotiv tohto článku. A vytáhnou se argumenty, nad kterými
zůstává zdravý rozum stát! Nevím, jestli by Rusové posílali do
našich nemocnic počítačové viry. A pokud vyhrožovali smrtí voleným
představitelům? Kdo, kdy a jak! To by mne zajímalo a to konkrétn)e k
článku Čestmíra Kubáta. Ne že tu budopu nějací vo- pardom trolové
provokovat a dávat na vědomost své IQ!
hajek.jiri51
2020-04-29 10:31
tomasklima. Jste zářný příklad naivity u kterého se vidí, že do
toho nevidí. A nechce vidět. Říká vám něco zkratka NSA a skutečnost
že má oddělení které má jediný úkol, imitovat práci ruských
programátorů? A případ Nikulin Vám nenapoví taky nic, pokud vůbec
tušíte, o co šlo? A že údaje podle kterých se tkzv. stopují
internetová data jsou ve své podstatě taky jen data a s daty se dá
udělat v digitálním prostředí co jen chcete, i zvrátit je ve vlastní
protiklad? Tak ještě jednou - svatá prostoto, totální naivito o
prosté sprosté hloupé raději neuvažuji.
slechta48
2020-04-29 09:14
tomasklima162 ví něco co ještě neodhalila BIS - pobočka CIA v České
republice? V kybernetických útocích mají americké speciální služby
největší zkušenosti - viz opakované útoky na Írán ...
tomasklima162
2020-04-28 20:50
Skuteční přátelé by neposílali do našich nemocnic bojujícím s
pandemií počítačové viry a už vůbec by nevyhrožovali smrtí
voleným představitelům naší samosprávy. Takhle se přátelé
nechovají.
slechta48
2020-04-28 19:42
Protiruská sebranka se urvala z řetězu. Kdo ji zastaví? Petříček
nemá "gule" jako Topolánek ...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.