Rozhovor Haló novin s představitelem spolku Ne základnám Václavem Novotným

Odmítáme změny historické podoby Staroměstského náměstí

I navzdory koronavirové mimořádné situaci jste vy a vaši přátelé řešili problém výstavby repliky Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Když o tom v lednu 2020 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo – revokací usnesení předchozího zastupitelstva – bylo to pro vás překvapivé, nebo jste to od současné zastupitelské garnitury očekával?

Od té současné garnitury jsem to vlastně očekával.

Víte, jak pokřikovali někteří občané v budově pražského magistrátu 23. ledna 2020 po skončení jednání zastupitelů hlavního města o Mariánském sloupu? »Vy lůzo, Mariánský sloup stát bude!« Znělo to z úst několika militantních katolíků, zastánců instalace sloupu, na adresu řady věřících, a to i z katolické církve, kteří s obnovou tohoto sloupu nesouhlasí. Ale tyto výkřiky směřovaly i na adresu jiných církví, hnutí, iniciativ a vlastně na adresu občanů bez vyznání, což je drtivá většina občanů žijících v České republice.

Proč jste proti staroměstskému Mariánskému sloupu, vždyť obdobné, byť menší, jsou na náměstích řady historických měst?

Kromě řady důvodů, jako že je tento konkrétní Mariánský sloup symbolem habsburské poroby a nejen náboženské netolerance, a navíc jsme v roce kulatého 400. výročí bitvy na Bílé hoře (1620), tak to zásadní, které může pochopit občan žijící kdekoli po České republice a občan jakéhokoli přesvědčení, je, že odmítáme změny historické podoby národní kulturní památky Staroměstského náměstí v Praze. Staroměstské náměstí v Praze nepatří jen Pražanům, Staroměstské náměstí v Praze je národní kulturní památkou a týká se všech občanů. Je to občanská záležitost, nikoliv záležitost či snad majetek desítek jedinců, byť i zastupitelů, uskutečňujících jen svůj záměr, svůj pohled a nadřazenost nad ostatními.

Před hlasováním o sloupu – pro ty, kteří sledují usnesení a program pražského zastupitelstva, je to tisk Z 7807 – v rámci schvalování programu byl předložen návrh na vyřazení tohoto bodu z jednání zastupitelstva. Návrh na vyřazení nebyl přijat, pro vyřazení hlasovalo jen 14 zastupitelů, proti však bylo 28 a 16 se zdrželo.

Vy jste se tohoto zasedání ZHMP účastnil jako aktivní Pražan v jakési »občanské koalici« proti sloupu, která šla napříč politickým i názorovým spektrem. Kdo tvořil tuto skupinu Pražanů?

Tuto občanskou koalici, jak jste ji nazvala, tvořili lidé různého přesvědčení, od komunistů po příslušníky Církve československé husitské, samozřejmě v ní byli lidé bez politické příslušnosti, členové spolků – a zde bych vyzdvihl členy Spolku pro ochranu stávající historické podoby Staroměstského náměstí, který vznikl loni.

V části, kdy mohli promluvit občané, má manželka Eva Novotná přečetla příspěvek nepřítomné občanky historičky dr. Marie Neudorflové, také vystoupila farářka Čs. církve husitské dr. Hana Tonzarová, vystoupila i bývalá zastupitelka Marta Semelová a dále pro zastupitele hlavního města Prahy známé osobnosti, např. Zdeněk Zacpal, Pavel Černý, Zdeněk Kučera a Jaroslava Kretschmerová.

Protože tento bod vyřazen z jednání nebyl, projednával se. Jednání bylo bouřlivé a hlasování dopadlo pro odpůrce sloupu nedobře: ze zastupitelů ODS zvedlo ruku »pro« 12, přičemž v klubu mají 14 členů. Škoda, že europoslanec Zahradil, který je také z ODS, nevysvětlil svým kolegům v pražském zastupitelstvu, že je potřebné a historicky správné hlasovat proti. TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu: »pro« bylo 10 (počet zvolených do zastupitelstva 13), v hnutí ANO hlasovalo pro usnesení sedm zastupitelů (počet zvolených do zastupitelstva je 12), uskupení Praha sobě: »pro« bylo pět zastupitelů (počet zvolených do ZHMP je 13). Shrnu-li to, usnesení prošlo 34 hlasy ze 65, proti bylo jedenáct, zdrželo se 12 zastupitelů.

Každý, kdo se do problematiky více zahloubal a přemýšlel o ní, si položil otázku, o čem se vlastně hlasovalo...

O čem tedy?

Z vlastního zápisu jednání ZHMP ze dne 23. 1. 2020 se to občané České republiky nedozvědí. Hlasování k tisku Z 7807 dne 23. ledna bylo o revokaci usnesení ZHMP ze dne 14. 9. 2017, které zrušilo předchozí souhlas s rekonstrukcí Mariánského sloupu, a to i na základě petice občanů, stanovisek iniciativ, spolků a církví, jež s umístěním sloupu na Staroměstském náměstí v Praze nesouhlasily.

K přijetí platného usnesení měnícího historickou podobu Staroměstského náměstí bylo zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů zastupitelstva, to znamená 33 zastupitelů. »Pro«, jak jsem již řekl, hlasovalo 34 členů. Bez ohledu na historii a fakta ke změně nejen podoby Staroměstského náměstí v Praze stačily pouze navíc dva hlasy »pro«!

Jedním z těchto dvou hlasů byl hlas předsedkyně kontrolního výboru ZHMP JUDr. Jaroslavy Janderové, členky strany, jež by – jak plyne z názvu té strany – měla zastupovat občany, tedy Občanské demokratické strany. Kontrolní výbor byl upozorněn na nehlasovatelnost bodu 4, tisk 7807, v programu jednání vzhledem k právním vadám v územním rozhodnutí Městské části Praha 1 a k protiprávnímu rozhodnutí MHMP, a to vydáním souhlasu k využití pozemku, patřícího magistrátu, dne 15. 7. 2013 (dohody o provedení stavby, která pozbyla platnosti).

Městské části Praha 1, do jejíhož teritoria patří Staroměstské náměstí, kompetentním pracovníkům Magistrátu hl. města Prahy i řadě zastupitelů vůbec nepřišlo divné, že se řeší záměr obnovy barokní památky, nemovité kulturní památky zapsané v seznamu kulturních památek pod r. č. 38169/1-16. Touto národní kulturní památkou není Mariánský sloup, nikdy jí nebyl. Nemůže být tedy veden pod tímto číslem! Národní kulturní památkou je celé Staroměstské náměstí.

Územní rozhodnutí má vážnou právní chybu, nepravdivé tvrzení, že Mariánský sloup je kulturní památkou. To opakují i zastupitelé, a zpochybňují tak i fungování principu zastupitelstva.

Předsedkyně kontrolního výboru ve svém vystoupení při projednávání přiznala, že byla e-mailem informována o nehlasovatelnosti tohoto tisku. Věděla, že veškerá povolení dalších subjektů, která se nacházejí pod správou magistrátu, například dopravního podniku, vydaná v roce 2016, jsou neplatná, byla totiž vydána na dobu dvou let. Doposud kontrolní výbor na zaslané upozornění o protiprávnosti rozhodnutí neodpověděl.

Proběhla k replice sochy veřejná diskuse s Pražany a odborníky?

Právě že ne! Zcela v rozporu s demokratickými principy o tak významné proměně národní kulturní památky Staroměstského náměstí v Praze neproběhla veřejná diskuse, nebylo uplatněno právo ani místního, tím méně speciálního referenda. Staroměstské náměstí v Praze si tak přivlastnila skupina zastupitelů prosazující záměr malé skupiny občanské společnosti. Zastupitelé neměli ke svému rozhodnutí, hlasování, v převážné většině od svých voličů mandát.

Tito zastupitelé nerespektovali stanoviska Ekumenické rady církví, která nepodpořila záměr k instalaci Mariánského sloupu, stejně tak stanoviska spolků Veritas, Exulant, Nezávislá média, naší iniciativy, Československé církve husitské. Odmítavé stanovisko ke změně historické podoby Staroměstského náměstí bylo vydáno také ČSSD a KSČM, které nejsou v zastupitelstvu v tomto volebním období zastoupeny.

Prakticky vzápětí po lednovém jednání pražských zastupitelů se řada aktivních Pražanů, mj. také spisovatelka Lenka Procházková, zapojila do podávání připomínek na Technickou správu komunikací v Praze, tedy na organizaci, která uzavřela smlouvu »na zábor pro zvláštní užívání komunikace«. Jenže během několika málo dnů sochař Váňa začal se stavbou sloupu, aniž by byly připomínky vypořádány. Jak je to možné?

Evidentně máme dvoje zákony. Aniž by měl sochař Petr Váňa zábor platný k 17. 2. 2020, začal s rozebíráním dlažby na Staroměstském náměstí. Opakovaně porušil zákon, a výsledek je smutný.

Technická správa komunikací Praha, a. s., »nekorupčně« vyřešila zahájení stavby již 17. 2. 2020 namísto 20. 2. 2020 dodatkem ke smlouvě, prakticky změnou data původní smlouvy. MHMP je transparentní, otevřený, protikorupční, ale ne každý má takové výhody při řešení svého protiprávního jednání...

Pikantní na tom celém je, že TSK má svůj kodex, který se zavazuje »bezvýhradně dodržovat a naplňovat«. TSK v něm deklaruje nulovou toleranci k protiprávní činnosti. Dušuje se, že usiluje o to, aby její chování v obchodních a jiných vztazích bylo v souladu s etickými a právními pravidly atd. atd.

Podali jste trestní oznámení? Nebo víte o dalších občanech, kteří tak učinili?

Ano, pro nečinnost policie jsme se obrátili na státní zastupitelství Praha 1, kde to doposud řeší.

Dne 25. března, tedy v první fázi mimořádných opatření, kdy lidé museli setrvávat doma a nevycházeli, se u základů repliky sloupu odehrálo zvláštní divadlo: kardinál Duka se zde modlil či sloužil improvizovanou mši. Asi to v pořádku nebylo v době »koronaopatření«. Jak to vidíte?

Podle policie to bylo v pořádku, tedy podle jejího vyjádření. Znovu se dá jen podotknout, že máme dva zákony k jedné věci.

Takže když to shrneme, celé to vnímám jako podvod, není to žádná rekonstrukce historické památky. Je to jen reinstalace katolického symbolu.

Co bude dále, když sloup už stojí?

Budeme si zde každoročně připomínat, co všechno negativního tento sloup znamená pro české země. Moc se mi líbí názor filmařky Apoleny Rychlíkové. Sloup podle ní připomíná ze všeho nejvíce fanatické křižácké tažení středověkých katolíků proti ideovým nepřátelům, štěpí a polarizuje českou společnost. Dnes, stejně jako v 17. století, představuje politické vítězství militantního katolicismu, říká Apolena. Nechápu, jak v 21. století může v naší ateistické zemi vítězit militantní katolicismus.

Letos se poblíž Mariánského sloupu sejdeme v neděli 21. června od 13 hodin, tedy právě v den výročí popravy vůdců českého stavovského povstání před Staroměstskou radnicí. Od 16 hodin se na Staromáku koná akce, kterou zaštítil i primátor Zdeněk Hřib. Pro úplnost doplňuji, že on hlasoval proti sloupu.

Naším zájmem také je zdokumentovat všechna protiprávní jednání a jak dalece je tato skutečnost provázána s odpovědností kompetentních radních, například náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka, který zodpovídá i za Městskou policii Praha. Jenže ten má nyní jiné starosti... COVID-19.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 38 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2020-06-21 10:24
Není nic jednoduššího, než ostudný tzv. mariánský sloup demontovat
a ze Staroměstského náměstí odklidit někam do sklepa. Zkušenosti s
demontážemi v Praze jsou, Kolář poradí. Stejně k tomu jednou dojde a
sloup z OBI zmizí.
velkymaxmilian
2020-06-19 20:01
Pokud někdo narušil historický vzhled Staroměstského náměstí od
17.století pak paradoxně Šalounovým pomníkem Jana Husa odhaleným v
roce 1915 (zajímavé je, že se tak stalo v době c. a k. mocnářství,
kdy jsme "žili" pod knutou katolíků a Vídně, což ovšem
rudí mloci nejsou schopni pochopit...). Podruhé pak když žižkovská
primitivní nevzdělaná lůza strhla Mariánský sloup o tři roky
později. V souvislosti s odporem ke stavbě repliky Mariánského sloupu
se nebetyčnou debilitu vyznamenalo hodně lidí. Na pomyslný vrchol v
blbosti stavím citovanou Apolenu Rychlíkovou, která na jeho vztyčení
4.června "inteligentně" reagovala ve smyslu, že "sochař
Váňa sloup koupil v OBI", prostě jasně korunovaná královna
"Milek"...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.