Prezident ČLR a generální tajemník KS Číny Si Ťin-pching. FOTO - Haló noviny

Čína na cestě podpory pokroku lidstva

Prezident ČLR a generální tajemník KS Číny Si Ťin-pching prohlásil, že tamní komunistická strana usiluje o blaho čínského lidu i pokrok lidstva. Dnešní svět prochází tak zásadními změnami, jaké nebyly vidět po dobu sta let. Některé země se v důsledku globálního šíření COVID-19 stále více uchylují k jednostrannosti, protekcionismu, šikaně a politickému špinění. Na celém světě se projevuje čím dál větší deficit vlády, důvěry, míru a rozvoje, což vede k rostoucí nejistotě a nestabilitě

Je však třeba také poznamenat, že mír a rozvoj jsou stávajícím tématem naší současné doby společně se vzájemným respektem a vzájemně prospěšnou spoluprací jakožto nezastavitelným trendem. KS Číny stojí na správné straně historie a je připravena nejen shromáždit Číňany a vést je k tomu, aby se dobře starali o své vlastní záležitosti, ale také budovat komunitu se sdílenou budoucností pro lidstvo, která bude podporovat světový mír a společný rozvoj. KS Číny se navíc povznáší nad mentalitu studené války a oponuje mocenské politice, zároveň se snaží rozvíjet a přispívat ke vznešenosti světového míru a rozvoje, ujistil Si.

Lidé a životy na prvním místě

Jak uvedl Si, usilovat o štěstí čínského lidu, sdílet jejich blaho a zármutek a udržovat úzkou vazbu s nimi je původní aspirací a trvalou snahou KS Číny. Za posledních sedm desetiletí a více - od založení ČLR - vedla KS Číny čínský lid k dosažení rychlého ekonomického růstu a dlouhodobé sociální stability… Pocit naplnění, štěstí a bezpečí Číňanů neustále roste. Rok 2020 bude pro Čínu historickým mezníkem, protože bude ve všech ohledech dokončeno budování mírně prosperující společnosti a bitva proti chudobě bude vyhrána pod vedením ÚV KS Číny, jehož jádro tvoří Si Ťin-pching. Absolutní chudoba, problém sužující čínský národ už několik tisíc let, bude poprvé v historii eliminována.

Reakce Číny na nedávno vypuklou pandemii COVID-19 plně ukázala vládní filozofii KS Číny »lidé na prvním místě« a její zásadní poslání sloužit lidem z celého srdce. Z prioritní agendy v nouzové situaci okamžitě lze posoudit povahu a podstatu dané politické strany nebo režimu. Od náhlého vypuknutí pandemie generální tajemník Si osobně řídí a plánuje protipandemická opatření Číny. KS Číny po celou dobu dodržuje I filozofii »život na prvním místě« tím, že upřednostňuje zdraví a bezpečnost lidí. Všechny dostupné zdroje byly mobilizovány v rámci úsilí o ošetření a záchranu každého pacienta. Více než 39 milionů členů KS Číny neúnavně bojovalo na frontě. Z více než 40 000 zdravotnických pracovníků vyslaných z celé země na pomoc provincii Chu-pej je 56,1 % členů strany. Téměř 400 členů strany obětovalo svůj drahocenný život ochraně zdraví a bezpečnosti lidí. Podle slov politických stran a politiků z mnoha zemí úsilí Číny v boji proti pandemii pod vedením KS Číny prokázalo hlubokou péči strany o čínské obyvatele a humanitárního ducha.

Barometr důvěry

Historie opakovaně prokázala, že KS Číny sdílí s občany blaho i zármutek a drží s nimi blízké vazby. Čínští občané to mohou z tohoto pohledu posoudit nejlépe. Dle zprávy o barometru důvěry, kterou nedávno zveřejnila významná P. R. firma ze Spojených států, důvěra vládě čínské veřejnosti činí 95 %, což je nejvyšší číslo ze všech dotčených zemí. Vazby mezi KS Číny a čínskými lidmi jsou pevné a nerozdělitelné. Jakékoliv snahy o očerňování nebo podněcování rozdělení strany a lidu jsou odsouzeny k neúspěchu. Upřednostňovat lid a sloužit mu z celého srdce vždy zůstává nejhlubším znamením a nejvýraznějším rysem KS Číny.

Jak uvedl Si, čínští komunisté vědí moc dobře, jak vzácný je mír, a proto jsme odhodláni mír udržovat. KS Číny se zrodila s mírumilovnými geny, které již dlouho proudily v krvi čínské civilizace. KS Číny vedla čínský národ na cestu mírového rozvoje, která byla později začleněna do stanov strany a Ústavy ČLR. KS Číny se zavazuje řešit spory a rozdíly prostřednictvím dialogu a konzultací. Je vždy připravena spolupracovat se světovými politickými stranami v hledání politických řešení k pozoruhodným mezinárodním a regionálním záležitostem a při řešení globálních výzev, mj. včetně terorismu, krize veřejného zdraví a změny klimatu. Mnoho zahraničních politických stran a politiků poukázalo na to, že KS Číny od doby, kdy se dostala k moci, nikdy nevedla agresivní válku a že zůstává důležitou silou obhajující světový mír.

Svět proměn

V současnosti prochází náš svět hlubokými a složitými proměnami. Extremismus, terorismus a separatismus jsou na vzestupu, tradiční a netradiční bezpečnostní hrozby se proplétají. Tato fakta představují složité a závažné výzvy pro světový mír a klid. KS Číny se bude nadále odhodlaně ubírat cestou mírového rozvoje a razit novou cestu v mezinárodních vztazích, která dává přednost dialogu místo konfrontace a partnerství místo aliance. KS Číny nikdy nebude toužit po hegemonii, expanzi nebo vlastní sféře vlivu. Současně je připravena bránit státní nezávislost, suverenitu, bezpečnost a důstojnost a nikdy nepodlehne žádnému tlaku zvnějšku.

KS Číny věnuje velké úsilí spolupráci se světovými politickými stranami na udržení regionálního a globálního míru a stability. Díky posílení vzájemné důvěry v oblasti bezpečnosti, komunikace a spolupráce s politickými stranami sousedních zemí se KS Číny podařilo přispět ke stabilizaci situace v Jihočínském moři a díky tomu dostala uznání mezinárodního společenství. Více než 240 politických stran a organizací a přes 280 známých think-tanků z více než 120 zemí se postavilo za stanovisko Číny v rámci záležitosti v Jihočínském moři. Navzdory neustálým pokusům malé hrstky zemí mimo region o vyvolání napětí v této otázce, zůstávají země v regionu při analýze a řešení situace chladné a klidné. Mnoho představitelů politických stran v tomto regionu sdělilo čínské straně, že se nenechají oklamat triky některých zemí, které mají vyvolat problémy v Jihočínském moři, protože vědí, že ten, kdo problémy způsobí, po rozdělání ohně odejde nezraněně. Budou to však země v regionu a jejich občané, kdo bude trpět. KS Číny bude i nadále posilovat solidaritu a spolupráci s politickými stranami sousedních zemí s cílem usilovat o přátelské soužití a společný rozvoj. Společně budeme pracovat na udržení míru, stability, prosperity a rozvoje regionu.

Spravedlnost

Generální tajemník Si také uvedl, že spravedlnost je vznešeným cílem, o který usilují lidé ze všech zemí v rámci mezinárodních vztahů. Spravedlnost a poctivost však jsou v současných mezinárodních vztazích stále daleko od toho, aby se uskutečnily. Světové politické strany musí prokázat svůj smysl pro odpovědnost, podporovat mezinárodní spravedlnost a poctivost, bránit mnohostrannost, budovat otevřenou světovou ekonomiku a podporovat spravedlivější mezinárodní řád. Zatímco politické strany mnoha zemí oceňují úsilí KS Číny o prosazování mezinárodní spolupráce proti COVID-19 a poskytování protiepidemické pomoci zbytku světa, některé země jsou zaneprázdněny sváděním svých problémů na jiné země a svévolně mávají hůlkou sankcí. Je snadné poznat, kdo dělá správnou věc a kdo ne. Více než 240 politických stran z více než 110 zemí a mezinárodních organizací vydalo společný otevřený dopis s KS Číny, aby se postavilo proti politizaci záležitostí veřejného zdraví, což pomáhá spojit silný politický konsenzus pro posílení mezinárodní protiepidemické spolupráce a budování globální komunity zdraví pro všechny.

V souladu s čínskou tradicí oceňování spravedlnosti a důvěryhodnosti se KS Číny držela zásady dodržování spravedlnosti při sledování mezinárodních zájmů při svých mezinárodních výměnách. Při prosazování spravedlnosti nikdy nepodlehneme moci a ani ji nevyužijeme jako výhodu v náš prospěch na prvním místě. Pohotově jsme se ujali plnit své povinnosti a hráli jsme náležitou roli. KS Číny jednoznačně uznává rovnost mezi zeměmi bez ohledu na jejich velikost, rozhodně se staví proti jakékoli formě hegemonie a šikany, pevně hájí a usiluje o mnohostrannost a podporuje multipolaritu a větší demokracii v mezinárodních vztazích. Naše postoje a činy jsou široce uznávané politickými stranami po celém světě a těší se nadšené odezvě. Při uskutečňování mezinárodních výměn si KS Číny váží důvěry a upřímnosti, a proto si získala mnoho skutečných a dobrých přátel. Na vrcholu COVID-19 v Číně různé politické strany a osobnosti z různých sektorů různých zemí nabídly svou pomocnou ruku. Spolu se zajištěním stálého pokroku v potlačování epidemie doma KS Číny opětovala laskavost, kterou jsme obdrželi, poskytnutím potřebné pomoci více než 200 politickým stranám a organizacím. Pomáhali jsme jen jak jsme mohli. Společně jsme stanovili zářný příklad světových politických stran, které překonávají obtíže se solidaritou a vzájemnou podporou. Co bylo slíbeno, to se musí dodržet! Toto je skvělá tradice naší strany v mezinárodních výměnách a výrazná charakteristika čínské diplomacie. Jak řekli vůdci mnoha rozvojových zemí, pomoc slíbená některými zeměmi často buď není o nic více než jen slib, nebo přichází s tvrdými politickými podmínkami. Jde o zcela jiný příklad, než pokud jde o KS Číny.

Jak zdůraznil generální tajemník Si, při shromažďování čínských lidí a jejich vedení na mimořádných cestách spoléhá naše strana na tradici soběstačnosti a tvrdé práce, silné povědomí o plnění naší odpovědnosti a průkopnický duch »učení se za pochodu«. Mezitím strana významným způsobem přispěla ke světové ekonomice a globálnímu rozvoji tím, že koordinuje domácí rozvoj a otevírání se světu, propojuje rozvoj Číny s rozvojem světa a integruje společné zájmy čínského lidu a zájmy jiných národů. Jedná se o převládající názor světových politických stran, že KS Číny usiluje o blaho čínského lidu i blahobyt lidí po celém světě. Čínské reformy a otevírání se, které změnilo osud Číny a podpořilo rozvoj regionu i celého světa, budou i nadále přinášet výhody celému lidstvu.

Pásmo a stezka

KS Číny zůstává odhodlána k strategii otvírání se za cílem realizace vzájemně prospěšné spolupráce a aktivně pracuje na otevřené světové ekonomice. Za účelem vyřešení nevyváženého rozvoje, který představuje největší nerovnováhu, se kterou se dnes svět potýká, KS Číny zahájila a podpořila spolupráci Pásma a stezky na principu rozsáhlých konzultací, společného příspěvku a sdílených výhod, aby poskytla všem zemím důležitou platformu pro dosažení vzájemných výhod a společný rozvoj. Společným úsilím všech stran se iniciativa Pásma a stezky stává modelem spolupráce při řešení problémů prostřednictvím solidarity; modelem zdraví při ochraně bezpečnosti a dobrých životních podmínek lidí; modelem oživení pro obnovení hospodářské a sociální činnosti a modelem růstu pro uvolnění rozvojového potenciálu.

V mnoha zemích političtí vůdci i široká veřejnost diskutovali o iniciativě Pásma a stezky. Všichni sdílejí názor, že iniciativa v žádném případě není »sférou vlivu« nebo »diplomacie dluhové pasti«, jak to popsali někteří určití politici, ale významnou transparentní iniciativou, která vede všechny země ke společné prosperitě a otevírá jasné vyhlídky na posílení společného blahobytu lidstva. Naplňuje tak svoji reputaci »největší rozvojové iniciativy 21. století«.

Při podpoře rozvoje je lepší naučit člověka lovit ryby, než mu ryby jen dávat. KS Číny přikládá velký význam čerpání ze svých vlastních postupů při zkoumání zákonů, jimiž se řídí vývoj lidské společnosti, a sdílení toho, co se naučila, s ostatními zeměmi. Je odhodlána vyměňovat si zkušenosti v řízení s politickými stranami z jiných zemí. Od svého XVIII. sjezdu KS Číny pozvala desítky tisíc zástupců zahraničních politických stran k návštěvě Číny a vedla diskuse a výměny v různých formátech se světovými politickými stranami. Proběhla hluboká diskuse na téma sdílení zkušeností a užší spolupráce v oblasti budování strany na základní úrovni, boje proti korupci, cíleného zmírňování chudoby, ekologické ochrany, ekonomického rozvoje a zlepšování obživy lidí. Politické strany a jejich vůdci z mnoha zemí uvedli, že KS Číny nesdílí se světem pouze podíly ekonomického růstu, ale také podíly myšlenek bez výhrad, které nabízejí dobré reference pro ostatní země, zejména pro ty rozvojové, při zkoumání vývojové cesty vhodné pro vlastní domácí podmínky těchto zemí.

Vzájemné učení se mezi civilizacemi

Si zdůraznil, že žádné dva politické systémy nejsou zcela totožné a politický systém nelze posuzovat abstraktně bez ohledu na jeho sociální a politický kontext, jeho historii a kulturní tradice. Vedení KS Číny a socialistický systém s čínskými charakteristikami je volbou, kterou učinila historie a lidé. Od svého založení naše strana jasně prokázala svou politickou povahu jako marxistická politická strana, což je jejím vědeckým základem a základním zdůvodněním naší plné důvěry v cestu, teorii, systém a kulturu socialismu s čínskými charakteristikami. Zavázali jsme se jít vlastní cestou. Nechceme »importovat« modely z jiných zemí, ani nechceme »exportovat« čínský model. Ještě méně budeme žádat ostatní země, aby kopírovaly čínskou praxi. Naše praxe spočívající v nevymezování linie ideologií při našich mezinárodních výměnách si získala široké uznání a pochvalu od politických stran po celém světě.

Vedoucí představitelé politických stran z mnoha zemí se shodují, že lepší budoucnost lidstva musí být podpořena harmonickým soužitím, výměnami a vzájemným učením se probíhajícím mezi různými civilizacemi, kulturami a sociálními systémy. Přisuzovat spory mezi zeměmi rozdílům mezi civilizacemi a systémy, a používat to jako záminku pro sladění se »stejně smýšlejícími«, odcizení se od těch s odlišnými názory a umožnění silným šikanovat slabé jen vážně podkope současný mezinárodní řád. Je zde dokonce hrozba, že různé civilizace propadnou odcizení a konfliktu.

Otevřená mysl

KS Číny vždy přistupuje k výsledkům jiných kultur s otevřenou myslí a širokou perspektivou. Je důležité, abychom překonali kulturní nedorozumění, střety a nadvládu prostřednictvím výměn, vzájemného učení a soužití. V posledních letech KS Číny aktivně zkoumala budování nového typu vztahů mezi stranami, které se snaží najít společnou řeč a zároveň si vyhradit rozdíly a posílit vzájemný respekt a vzájemné učení. Udržovali jsme pravidelné kontakty s téměř 600 politickými stranami a organizacemi ve 168 zemích a regionech a vybudovali jsme víceformátovou a víceúrovňovou mezinárodní síť pro výměny a spolupráci mezi stranami. Úspěšné konání konference Dialogu KS Číny se světovými politickými stranami na vysoké úrovni, která je široce uznávaná mezinárodním společenstvím, prokázalo velkou politickou inkluzi a morální přitažlivost naší strany, což představuje významný příspěvek k pokroku světové politické civilizace.

»KS Číny je největší politickou stranou na světě. Musí se chovat způsobem odpovídajícím tomuto stavu,« zdůraznil Si. Jako významná strana, která bude oslavovat 100. výročí od svého založení, se KS Číny zavázala brát jako svého průvodce do akce Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře. S ohledem na zastřešující strategický úkol obrození čínského národa … bude KS Číny jako vždy přispívat svým významným dílem světovému míru, společnému rozvoji pro lidstvo a výměnám a vzájemnému učení se mezi civilizacemi. Ve spolupráci s politickými stranami z celého světa bude KS Číny usilovat o shromáždění silné synergie směrem k budování komunity se společnou budoucností pro lidstvo a o vytvoření lepších zítřků pro celý svět.

SONG Tao, ministr Mezinárodního oddělení ÚV KS Číny


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 28 hlasů.

SONG Tao

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


antal
2020-10-20 07:56
fronda, myslím, že ľudia to rozlišujú ako bohaté (a konzumné) a
chudobné krajiny. Pri Číne je skôr problém v kultúrnych
odlišnostiach, myslím, že v rade služieb, napr. rýchlodoprave,
mobilných platbách, je lepšie vybavená, ako naše krajiny. Nemiešajme
si bohatstvo s vyspelosťou, naznačuje to poznatkovú zaostalosť. Keby to
hovoril pravičiar, tak to beriem, ale u ľavičiara je to zvláštne,
začína byť jasné, prečo ľudia ľavicu nemusia.
fronda
2020-10-19 23:43
antal: Lidi většinou chápou rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými
zeměmi velice dobře a také já raději budu žít se svou rodinou ve
vyspělé zemi než v rozvojové. Proto nemůžeme dávat (zatím) ČLR
jako následováníhodný příklad.
antal
2020-10-19 21:10
Samozrejme, vidím aj problémy čínskeho vývoja, dajú sa zo zákonov
vývoja predvídať. Ľavica sníva o akomsi ideálnom socializme. Hoci
reálny post-klasický socializmus môže byť iba konzumný, spotrebný.
Prečo? Pretože ako som už napísal, aj socializmus podlieha zákonu
súladu VV a VS. Aj on dospel ekonomickým rastom ku svojej kvantitatívnej
hranici, ďalej v klasickej podobe nevie ekonomicky rásť. Konkrétna
spoločenská forma dokáže viazať len vymedzenú kvantitu, čo je za
touto hranicou, odhodí, vyžiari. Prejaví sa to ako problém nadvýroby.
Tak ako klasický kapitalizmus začal trápiť problém nadvýroby, krízy
z nadvýroby po r. 1848, tak po r. 1989 nastal tento problém aj pre
socializmus, v praxi pre Čínu. Čína pociťuje prebytočné kapacity
hlavne v oceliarstve, stavebníctve, ap. Ide to riešiť hlavne zmenou
spoločenskej formy na vyššiu, ktorá dokáže viazať viac kvantity, čo
znamená prechod ku globálnej forme, globálnemu ekonomickému priestoru,
globálnej deľbe práce. Čína ide týmto smerom, aj keď mu spočiatku
nedôverovala, ako napísal aj čínsky prezident. Ale asi pred mesiacom
čínske MZV priamo napísalo, že sme sa ocitli v globálnej epoche a
potrebujeme globálnu spoluprácu, nie nepriateľstvo. Lenže k tomu treba
partnerov, USA idú práve opačným smerom, k nacionalizácii ekonomiky.
Číne nezostáva preto nič iné, len riešiť problém nadvýroby
overeným spôsobom – domácou spotrebou, spotrebou domácností,
konzumnou spoločnosťou. Tento trend začali presadzovať asi posledný
rok – dva. Posledný mesiac vyšli s koncepciou dvojitého ekonomického
okruhu – domáceho a globálneho. A 28. 8. vláda provincie Guandong
vyhlásila Rok spotreby, za podpory centrálnej vlády. Niekto to pokladá
za kapitalistický smer, ale tu už ide o problém socialistickej
nadvýroby a socialistickej konzumnej spoločnosti. Riešenie je práve v
globalizácii a digitalizácii ekonomiky. A tých problémov bude viac.
antal
2020-10-19 21:07
Jarprchal43, mne nejde o to, či vyhrám ja alebo Vy. Ale o objektívne
pochopenie, čo je potrebné v civilizácii urobiť, aby sme sa vyhli
katastrofickému scenáru. A to je Čína ako globálny subjekt schopná
urobiť – previesť civilizáciu na globálnu rovinu, k celistvej
globálnej civilizácii, s globálnou správou. To je základná podmienka
toho, aby civilizácia prežila, pretože kríza, chaos a rozpad by nutne
viedli k vojnám a zániku ľudstva. A my by sme mali sa tohto procesu
zúčastniť, tvarovať ho aj v smere európskych záujmov, kultúry.
antal
2020-10-19 18:12
jarprchal43, nuž nie ja, ale médiá píšu o Číne ako druhej
najväčšej ekonomike sveta. Z hľadiska parity kúpnej sily ako prvej. A
to rozhoduje o postavení krajiny, či ju možno v globálnej ekonomike a
obchode ignorovať, ale s ňou rátať. Keby bola na 84. pozícii, USA by
sa ňou neráčili vôbec zaoberať a rokovať s ňou o obchodnej zmluve,
Huawei by ich absolútne nezaujímalo. Takže sa ešte trochu utešujte,
že všetko je inak:-)
jarprchal43
2020-10-19 17:05
Čína ekonomicky predbehla všetky západoeurópske krajiny. Je 84. v
žebříčku států podle hrubého domácího produktu na hlavu. Pan Antal
je opravdu velký humorista.
antal
2020-10-19 14:15
Pojem rozvojové krajiny mal aké také oprávnenie za existencie
socialistického a kapitalistického tábora, kde sa ním označovala
tretia skupina krajín, najmä so socialistickou orientáciou, ktorá sa
rýchlo rozvíjala. Západná propaganda tento pojem však začala
používať aj na ukazovanie prevahy Západu, voči Č9ne, Rusku, ap. aj na
zdôraznenie ich zaostalosti. A Číňania sa len usmievali a prijímali
takéto označenie a pomaly šlapali do čela civilizácie. Absurdnosť
celej situácie ako prví niekedy pred 10 - 15 rokmi pochopili Nemci.
Označenie za rozvojovú krajinu totiž krajine dávalo právo na poberanie
rozvojovej pomoci. A Čína teda s úsmevom poberala od Západu rozvojovú
pomoc. Nemci sa ale zasekli, že oni prispievajú Číne na rozvojovú
pomoc, hoci Čína ekonomicky predbehla všetky západoeurópske krajiny.
Neviem ako je to dnes, či ešte Čína poberá rozvojovú pomoc, ale ešte
sa niekedy tak označí. Ale ak si všimneme aj v prejave čínskeho
prezidenta, Čínu stavia na čelo civilizačného pokroku. A západný
kapitalizmus má problém v určení svojho vzťahu k Číne, na jednej
strane globálna deľba práce si vyžaduje spoluprácu s Čínou, bez nej
je napr. problém budovať 5G sieť, na druhej strane sa bojí
nastupujúcej technologickej a ekonomickej prevahy Číny. Považovať dnes
ČR či SR za vyspelejšie ako Čínu je zdrojom pomerne primitívnych
protičínskych krokov našich politických reprezentácií, ktoré sa
vôbec nestihli zorientovať v geopolitike.
antal
2020-10-19 12:51
To obviňovanie Číny z epidémie neobstojí. Čína len ako prvá vírus
identifikovala a informovala o ňom. Ale to nie je dôkaz, že vírus
vznikol a rozšíril sa v Číne. Viacero informácií naznačuje, že
vírus šarapatil už v r. 2019, hovorilo sa o tom aj v súvislosti s
epidémiou pľúcnych chorôb v USA v lete 2019, čo sa zviedlo na
elektronické cigarety. //// Celé to pripomína jeden prípad partie
mladých, ktorá sa zabávala na chate. Po pár dňoch jedno dievča
ochorelo na vírus. Ostatní jej nadávali, že je zdrojom nákazy. Nuž,
podobne ako v prípade Číny, u nej sa to len identifikovalo, ale vírus
mohol priniesť hocikto z partie. Prejav choroby u dievčaťa nedokazuje,
že zdrojom nákazy bola ona.
antal
2020-10-19 12:45
fronda, nikdy som nepochopil to delenie na rozvojové a vyspelé krajiny.
To je zavádzajúca pseudoveda. Bohatstvo sa tu zamieňa za vyspelosť. To
je niečo podobné, ako mladého vzdelaného nadaného študenta, ale
chudobného, nazveme rozvíjajúcim sa človekom a starého bohatého, ale
myslením už zaostalého človeka vyspelým. Západné krajiny sú len
vyspelými kapitalistickými krajinami, nič viac. Ale nie civilizačne
vyspelými krajinami, zaostávajú za civilizačným vývojom
socialistickú a globálnu epochu. Vyspelosť totiž určuje charakter
epochy, nie bohatosť nejakej krajiny //// Dejiny ľudstva sú
predovšetkým dejinami , striedaním sociálnych objektov: Prvobytného,
Nevoľníckeho, Kapitalistického, Socialistického, Globálneho. V tomto
zmysle ČR či SR ako kapitalistické krajiny stoja vývojovo nižšie ako
ČĽR. To nakoniec ukazuje aj prax, vyspelejšia spoločenská forma ČĽR
dáva viac priestoru ekonomickému rastu ako staršia kapitalistická
západná forma. ČĽR dáva aj viac priestoru technologickému rozvoju ako
USA, USA dnes nedokážu postaviť ani atómovú elektráreň, nedokážu
vysielať ľudí do vesmíru, nedokážu vybudovať 5G sieť, nedokážu
vybudovať také zdravotnícke kapacity ako ČĽR, takú infraštruktúru,
atď. A rozdiely sa budú prehlbovať, pretože Čína vychováva hlavne
vzdelaných robotníkov, inžinierov, vývojárov, programátorov, vedcov.
USA odchádzajú od inžinierskeho vzdelávania, viac vychovávajú
odborníkov na farebné revolúcie a propagandu. Ale hlavne, Čína sa
globalizuje, USA sa plánujú uzatvoriť do rámca národnej ekonomiky. To
je zásadná chyba, ktorá prehĺbi rozdiely medzi nimi.
znovacek
2020-10-19 09:50
Nesmite vsemu verit.
fronda
2020-10-18 22:22
Podle mě provádí KS Číny správnou politiku. Vzorem zatím být
nemůže, protože ČLR je stále ještě rozvojová země a ČR je stále
ještě vyspělá země. -- Vláda ČLR je odpovědná za epidemii v ČLR,
ale ne jinde.
abbeyroader
2020-10-18 21:14
Mě by zajímalo, jak se k tomuto prohlášení ministra Songa stavějí
naši komunisté. Je KS Číny stále naším vzorem? Nebo už nám je
přeci něco podezřelého?
tomasklima162
2020-10-18 20:10
Z toho jejich viru se budeme vzpamatovávat ještě dlouho.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.