Reklama
Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, předsedkyní KV KSČM Praha

Nesmíme se vzdávat a nesmíme mlčet

Jak jsme byli informováni, Policie ČR váš podnět týkající se odstranění pomníku maršála Koněva z náměstí Interbrigády odložila. Co bylo obsahem tohoto podnětu?

Důvodem trestního oznámení, které jsem podala na starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a příslušné zastupitele, bylo jejich hlasování pro odstranění bronzové sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, zneužití nouzového stavu pro vlastní politické cíle a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Svým jednáním podle mého názoru porušili Smlouvu o přátelství a spolupráci s Ruskem z roku 1993, zákon o válečných hrobech a pietních místech, zákon o veřejných zakázkách, zákon o hlavním městě Praze (péče o veřejný majetek) a některé další předpisy.

Pokusy o odstranění pomníku se táhly několik let. Mezitím byla socha opakovaně polita barvou a popsána hanlivými nápisy. Namísto toho, aby starosta plnil své povinnosti a zabezpečil jeho ochranu, včetně kamerového systému, sám k vandalismu přispíval. Namísto své povinnosti jako správce památkové zóny nechat sochu očistit tak, jak mu to přikazuje zákon, prohlásil do médií, že »pomalování sochy je sice vandalstvím, ale že pro lidi, kterým socha vadí, má pochopení a pomník očistit nenechá«. Takhle se chová starosta?!

Proti dodatkovým tabulím s dehonestujícím textem, které nechal na pomník nainstalovat v několika jazycích, se ohradili kromě českých občanů i velvyslanci Ruska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu.

V noci 2. dubna, v době nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19, byla narychlo podepsána objednávka na demontáž sochy a její odvoz do blíže neurčeného depozitáře. To vše osm hodin před začátkem prací na jejím odstraňování. Z toho je patrné, že radnice měla velmi napilno a nezabývala se ani řádným vyhlášením veřejné soutěže. Odstranění sochy stálo městskou část Praha 6 značnou finanční částku a její uskladnění v depozitáři má stát 12 000 Kč měsíčně. Podle mě se tak starosta a další podezřelí dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku, a způsobili tím občanům značnou škodu.

Celkové náklady městské části Praha 6 na odstranění pomníku se pak podle bývalého pražského a »šestkového« komunistického zastupitele Ivana Hrůzy zatím vyšplhaly na 1 415 625 korun!

Část odpovědi byla již v Haló novinách ve zkratce publikována. Naše čtenáře by ovšem zajímalo, proč policie podnět odložila a jak argumentovala. Můžete nás s tím seznámit?

Ve vyrozumění, které jsem obdržela z krajského ředitelství policie, je sděleno, že nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení. Pokud jde o smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací, ta se podle názoru policie na pomník nevztahuje. Nebyly prý dotčeny ani zájmy památkové péče, protože v památkové zóně je regulován pouze omezený okruh prací a sejmutí sochy z podstavce do tohoto okruhu nepatří. Dále je ve vyrozumění uvedeno, že vlastníkem sochy i pozemku je hlavní město Praha, avšak obojí bylo svěřeno do správy městské části Praha 6, která se svěřeným majetkem může nakládat jako jeho vlastník. Podle sdělení Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 6 prý nespadá demontáž a přemístění památníku pod ustanovení stavebního zákona, protože při demontáži nebyly nijak dotčeny stavební kamenné části památníku. Asi není třeba zdůrazňovat, že s odůvodněním a se závěry policie nesouhlasím.

Navíc se celá záležitost od té doby dál vyvíjela. V průběhu prosince došlo k likvidaci celého podstavce, tedy oné zmiňované stavební kamenné části památníku. Demoliční práce jsou dnes dokončeny a celé území zplanýrováno. Přesvědčila jsem se o tom na vlastní oči. Jednak když jsme spolu s mladými komunisty v době demoličních prací na místě uskutečnili protestní akci a podruhé, když už jsem byla na tomto místě na akci při příležitosti výročí narození maršála Koněva. V tu dobu už nebylo po památníku ani stopy, jen volný prostor pokrytý hlínou. Jaké byly mé pocity, si asi umíte představit.

Tím vše skončilo? Vzdáte se?

To v žádném případě! Okamžitě jsem podala stížnost proti závěrům policie a požádala jsem státní zastupitelství o přezkoumání. Vyrozumění totiž vychází ze stanovisek těch obecních orgánů veřejné moci, ať už hl. m. Prahy nebo Prahy 6, které tuto trestnou činnost konkrétních fyzických osob umožnily a jejichž představitelé nejen přihlíželi, ale také napomáhali a dokonce se jí i přímo účastnili. Jde o v čase rozloženou stále pokračující organizovanou trestnou činnost.

Slyšel jsem, že jste, jako KV KSČM Praha, dostali svého času informaci z ministerstva obrany, které památník zařadilo mezi chráněné objekty. Je to pravda?

Trochu to upřesním. V prosinci 2015 jsme obdrželi dopis z Kanceláře prezidenta republiky jako odpověď na náš apel na zachování pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. V dopise vedoucí oddělení styku s veřejností uvádí: »Vzhledem k tomu, že pomník I. S. Koněva je zařazen v Evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, jako pietní místo – objekt, podléhá jeho případné zrušení (odstranění) či jiná změna (kromě úpravy a údržby) písemnému souhlasu ředitele odboru mimoresortní spolupráce ministerstva obrany.«

Proč se, podle vás, tak najednou změnil názor?

Ono to nebylo najednou. Podle zjištění mluvčí petičního výboru pro ochranu památníku maršála I. S. Koněva PhDr. Evy Havelkové, která odvedla velký kus práce, byl pomník až do roku 2005 zapsán v Centrální evidenci MO ČR pod číslem CZE-0006-41772 s poznámkou není válečný hrob.

Podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, je válečným hrobem pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní činnosti ve vojenské operaci. Zákon tak konkretizuje Smlouvu mezi ČR a RF z roku 1993 a mezivládní Dohodu vlád ČR a RF z roku 1999 o péči o válečné hroby a pietní místa občanů Ruské federace, padlých ve válečné činnosti na území ČR, a občanů ČR padlých na území RF. Podle tohoto zákona památník maršála I. S. Koněva splňuje definiční znaky válečného hrobu – pietního místa, neboť připomíná Pražskou operaci 6. až 12. 5. 1945, ve které (podle historicko-statistické studie vydané v Moskvě v roce 1993) sovětská vojska ztratila 49 348 osob. Znovuzapsání do centrální evidence, jak to petiční výbor požadoval, však bylo odmítnuto s tím, že pomník nesplňuje kritéria stanovená zákonem. Bylo by zajímavé zjistit, kdo a proč pomník z Centrální evidence ministerstva obrany vymazal.

A čím, podle vás, tak vadil právě pomník Koněva, že museli vynaložit tolik námahy a ostudy, aby dokonce vymysleli lživou argumentaci pro jeho odstranění?

Je to podobné, jako když pálili knihy např. mistra Jana Husa s přesvědčením, že tak zničí pravdu. Nezničili ji. Jejich následovníci se o to snaží stále, a to i tím bouráním pomníků. Jsou lidé, kteří prohlašují, že boj o pomník Koněva je podružnou záležitostí, která pro občany není důležitá. Těmto pochybovačům bych chtěla vzkázat, že se velice mýlí. Boj proti odstranění sochy zvedl ze židle řadu občanů, iniciativ, spolků i představitelů různých politických stran. Ti všichni se s námi spojili bez ohledu na odlišné názory v jiných oblastech. A nebyli to jen Pražané. Na svolávané akce přijížděli či posílali dopisy lidé z celé republiky. Pochopili, že se nejedná jen o »pražskou záležitost«. Jde o boj za historickou pravdu, boj proti všem falzifikátorům, kteří staví hodnoty naruby. Kteří pravdu vydávají za lež a lež za pravdu, hrdiny označují za zrádce a vrahy vyzvedávají coby hrdiny. Těm by se náramně hodilo, kdybychom mlčeli.

Pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva je důležitým symbolem porážky nacismu a osvobození Československa, přičemž nejde jen o samotnou osobu Koněva. Odstranění sochy je urážkou a pošpiněním památky téměř tří milionů vojáků Rudé armády, kteří se podíleli na osvobození Československa, a zejména více jak sto čtyřiceti tisíc vojáků, kteří zde padli za naši svobodu. Bránit jejich památku a ctít jejich odkaz je naší povinností.

Kde se v těch lidech bere tolik nenávisti?

Lež a nenávist v tomto režimu vítězí nad pravdou a láskou už třicet let. Rozhlas, televize a většina novin k nenávisti přímo podněcují. Filmy, publicistické pořady, besedy politiků a známých osobností – všechno je cílevědomě zaměřeno na popírání historické pravdy, na útoky proti komunistům a proti všemu levicovému. Vulgarita vítězí nad slušností. Čím víc urážek, hrubosti a sprostoty, tím větší šance zaujmout média – jeden příklad za všechny: starosta Novotný z Řeporyjí.

Jde ostatně o záležitost, kterou svým usnesením »O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy«, přijatým v září 2019 podpořil i Evropský parlament. Proti usnesení byla z ČR jediná europoslankyně, a to Kateřina Konečná (KSČM). Připomenu jen, že toto usnesení bezostyšně obviňuje Sovětský svaz z toho, že zapříčinil, stejně jako Německo, druhou světovou válku. Usiluje o anulaci výsledků a závěrů Postupimské konference a staví na stejnou úroveň komunistickou a nacistickou ideologii, socialistické a nacistické režimy. Evropské usnesení je hanebnou výzvou k politickým zásahům do výuky na školách a k likvidaci památníků osvoboditelů.

Myslíte, že na takové nenávisti, jakou projevili zastupitelé a radní v Praze 6 a na totéž se chystají v Praze 3, pokud jde o ulici Koněvovu, se nechá stavět budoucnost?

Samozřejmě, že ne. A pokud jde o Koněvovu ulici v Praze 3, doufám, že nebude mít stejný osud jako pomník maršála Koněva. Proto opět sbíráme podpisy pod petici a informujeme místní občany, co se chystá a jaké by přejmenování této jedné z nejdelších ulic v Praze mělo pro ně dopady. Řada z nich už svůj podpis pod naši petici také připojila. Petice je na všech obvodních výborech v Praze a samozřejmě je možné ji podepsat i na krajském výboru KSČM. Nesmíme se vzdávat a nesmíme mlčet.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -41829.2, celkem 117 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


stanley58
2021-01-24 00:02
fronda, pochazim z Hane a bylo velmi potrebne, aby jste si zjistil
informace o stavu zemedelstvi do r. 48. Ale ne z tech vasich historickych
rudopravnich lzi, ale z objektivnich tehdejsich nekomunistickych pramenu.
stanley58
2021-01-23 23:55
Proboha, kdo vam nakukal, ze jste v 48 roce zdedili zaostale zemedelstvi s
drobnymi a nekonkurenceschopnymi statecky? To vam vtloukal do hlavy ten vas
zlodejsky gottwald s temi svymi kumpany! Ti vasi blbeckove by se meli
podivat do zapadni evropy, jak tam ty statky a farmy vypadaji, na jake jsou
urovni. A jak mohly vypadat u nas nejen dnes, ale uz pred padesati a vice
lety. Nebyt tech nasich kvalitnich zemedelcu do 45 roku, tak jsme v
padesatych a sedesatych letech byli na urovni ruska - hlad a bida. Tak tady
laskave nepiste takove kraviny. Ted jste me teda hezky vytocil.
fronda
2021-01-20 23:22
stanley58: Lidé naopak prozřou. Už Lincoln věděl, že můžete lhát
některým lidem pořád, nebo všem někdy. Ale nemůžete lhát všem
pořád. Proto přestane fungovat vaše antikomunistická propaganda.
"Nový a moderní levicový program" je podle vás asi kolaborace
s buržoazií, to tady nabízí a dělá ČSSD a konec konců i Filip. S
jasnými výsledky. --- Jaká je zásluha narodit se na bohatém statku? A
jaký je zločin narodit se v bídě? Komunisté zdědili zaostalé
zemědělství s roztříštěným vlastnictvím, s drobnými a
nekonkurenceschopnými statečky. V kapitalismu by jich naprostou většinu
zabral exekutor. Združstevňování bylo spravedlivou a humánní
alternativou. Vybudovali jsme moderní a efektivní zemědělství.
fronda
2021-01-20 23:10
stanley58: Z vděčnosti za osvobození. Rusko v té době nemělo armádu,
byla to armáda federální. Ledacos vyčítat by se dalo i západním
velitelům, Pattonovi, Montgomerymu, McArthurovi... Taková je válka.
Přišla k nám ze západu spolu s porážkou. Z východu přišlo
vítězství a mír.
svaty_vaclav
2021-01-20 12:42
V létě roku 1964 se v Československu odehrála jedna ze skvělých
dezinformačních operací v historii československých tajných služeb.
Na dno Černého jezera byly umístěny bedny s nacistickými dokumenty.
Objev beden byl naplánován tak, aby dezorientoval a znejistil tehdejší
Západní Německo a nacisty tam žijící. Tato skvělá akce
československé StB vešla slavně do dějin a plně splnila svůj účel
a cíl.
stanley58
2021-01-20 12:16
joska.korinek – z doby před šedesáti lety si toho opravdu moc
nepamatuji, to jsem chodil ještě do školky, ale dobu před padesáti
lety si již docela dobře pamatuji a vím, jak to vypadalo v našem
okresním městě po příchodu rusů. A o těch padesátých letech jsem
slyšel velká vyprávění, protože oba mí dědové byli do 1953
sedláci, než jim ti vaši slavní soudruzi ukradli pole a téměř
veškerý dobytek. Ti tehdejší rádoby soudruzi byli ve většině
bývalí pacholci a nevzdělaná pomocná síla na statcích. A jen tomu
vašemu svatému_václavovi domluvte, ať vás svými bezobsažnými
příspěvky nestaví do stále horšího a horšího světla. On je ostuda
vašeho spolku. Jeho příspěvek v 11:24 je dnes okopírovaný v pěti
článcích. Je to normální?
svaty_vaclav
2021-01-20 11:24
Česká pravice v rozbitém Československu se chystá na to, že bude mít
po volbách v Parlamentu ČR většinu 120 mandátů. Pak Parlament zruší
přímou volbu prezidenta, odvolá prezidenta Zemana a zvolí si
prezidentem rozbitého Československa Kalouska nebo Topolánka. Nebude
potom problém jmenovat předsedou vlády Piráta Bartoše nebo Fialu z
ODS. Toto chystá pravice v rozbitém Československu – ODS, TOP-09,
KDU-ČSL, STAN a Piráti. Volby 2021 budou zajímavé. Lidé bděte!
joska.korinek
2021-01-20 11:19
Bylo by zajímavé vědět, co si tak asi ten stanley58 pamatuje z doby
před šedesáti lety.
marin
2021-01-20 10:05
Jak je možné, že k odstraňování nebo stavění pomníků nedocházelo
těsně po 89. roce, tedy v době, kdy se měnil režim a bylo by to
logické a selským rozumem i pochopitelné? Teď je to důsledkem ve
společnosti uměle vyvolávné nenávisti a agrese, která tu dříve v
takové míře nebyla.
stanley58
2021-01-19 23:02
Soudruzi, vy porad jeste verite, ze lidi vylozene zhloupnou a budou volit
kscm s touhou mit zde novu socialismus? Jste padli ma hlavu? Vam uz opravdu
neni pomoci. Misto aby jste se snazili nabidnout novy a moderni levicovy
program s vizi do budoucna, tak jen tady placate nesmysly z historie. Jake
to tehdy bylo pred 40, 50 az 60 lety. Jenze tohle uz mimo vas nikdo nechce.
Ale to vy nechapete. Podle vas, kdo nechce zpet ten vas minuly rezim, je
antikomunista a fasista. Proste jen nazory starych, rozklepanych,
bolsevickych starecku.
stanley58
2021-01-19 22:51
svaty_vaclav, fronda - proc jste po r. 48 zapraskali celou republiku a
vsechna mesta ruznymi vojenskymi sochami a obrovskymi pamatniky? Proc jste
byli takovi vlezdoprdelkove? Jen jste se chteli zavdecit te ruske
bolsevicke propagande. Ja nic proti ruske armade nemam a proti osvobozeni
vetsiny naseho uzemi take ne, ale mam silne antipatie proti dustojnickemu
aparatu ruske armady za valky. Mel jsem stryce narozeneho 1914, ktery sel v
16 letech na vojenskou skolu. Byl v armade za prvni republiky, za valky a
ve druhe polovine padesatych let ho vysoupli z armady. Ten nam pak vykladal
pribehy obycejnych ruskych vojaku a chovani vyssich dustojniku rude armady,
ktere se odehravaly na nasem uzemi pri osvobozovani CR. Otresne pribehy.
Proste z moskvy prisly dustojnikum prikazy kudy jit a v jakem case a ti
dali prikazy svym oddilum a vojaci museli jit. Pokud ne, okamzite ke zdi.
Pokud se stal jakykoli problem u vojaku, ke zdi. Teta byla za valky zdrav.
sestrou v brnenske nemocnici, ktera sousedila s voj. kasarnama a ta
potvrdila, ze na buzer place se temer denne strilelo. To ale nemeli trenink
ve strelbe, to byly popravy, to tehdy i lide poznali.
fronda
2021-01-19 22:49
Vrátíme tam Koněva. A jeho současní likvidátoři to zaplatí.
petr.karlik
2021-01-19 15:13
Soudružko Semelová, kritizujete odstranění pomníku Koněva, ale
zřejmě je Vám úplně jedno, že Vaši spolustraníci odstranili
obrovskou sochu Stalina na Letenské pláni. Náklady na výstavbu té
obrovské sochy a její zbourání byly mnohem větší než náklady na
sochu Koněva. Je pravda, že Stalin a jemu podřízená Rudá armáda se
zasloužila o osvobození větší části České republiky, ale Stalin
také na konci 30-tých let nechal popravit desítky tisíc obyvatel SSSR
zejména pak Ukrajinců, obyvatel pobaltských republik atd. Koněv měl
podobné zásluhy jako Stalin, takže se nedivím zastupitelům v Praze 6,
že pomník odstranili. Souhlasím s tím, aby na místě Koněva byl
památník osvoboditelů Prahy.
fronda
2021-01-18 23:48
Náckové se prostě chovají jako náckové. Až se to obrátí, dáme
zase všechno do pořádku.
svaty_vaclav
2021-01-18 23:04
stanley58 22:27, zase jsi se tady rozžvanil a nevíš kdy přestat. Ale
asi nevíš, že Československo osvobodila Rudá armáda a tedy
sovětští vojáci. Je tedy logické, že jim jsou Čechoslováci
vděční a postavili jim za to pomníky. Žádné pomníky ale nevyváží
všechny oběti, které sovětští vojáci přinesli, včetně té
nejvyšší tím, že tady za naši svobodu položili své životy. Tak
přestaň stanley58 hloupě žvanit a zkus přemýšlet, máš-li čím.
stanley58
2021-01-18 22:27
Ono kdyby se nejednalo o ruskeho vojaka, ale o vojaka kterehokoli jineho
statu, nedej boze zapadniho, tak to by soudruzi ani nehlesli, to by jim
bylo uplne šumåk.
stanley58
2021-01-18 22:21
Staci, kdyz bude v jednom meste jeden pomnik plus pomnik s hrobem neznameho
vojina na hrbitove. Jako to bylo po prvni sv. valce. Ne jako po 48 roce,
kdy v deseti tisicovem meste bylo po malych placcich vysazeno 5-7 ruznych
partizanu, vojaku a jinych komunistickych radoby vzpominek na valku.
Tehdejsi rezim se v tomto strasne vyzival.
svaty_vaclav
2021-01-18 20:30
Česká politická strana - ODS, postavila v Řeporyjích pod záštitou
předsedy ODS Fialy pomník německým hrdlořezům z Waffen SS. Dalším
hlavním aktérem stavby pomníku německým esesákům je starosta
Řeporyjí Novotný. Do těchto událostí - oslavy německých okupantů a
vrahů, plně zapadá hanebné odstranění pomníku maršála Koněva
další českou politickou stranou - TOP-09. Vůbec se nebudu divit, kdyby
v Praze začala stavba dalšího pomníku některému z německých
okupantů, či některému z jejich českých přisluhovačů.
jmarek3
2021-01-18 17:32
Klauni demokracie Kolář,Hřib řeporyjec si budují kariéru z peněz
nepřátelů Československa. Československo se jim podařilo zničit ,
tak teď zničit korektní vztahy s Ruskem. USA je blažené a chrochtá si
demokratickou šaškárnou několika nohsledů.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.