Reklama
Rozhovor Haló novin s Františkem Švarcem, vedoucím Střediska vzdělávání Jana Švermy a předsedy OV KSČM Kolín

Jde nám o ty, kteří mají zájem se něco nového dozvědět

Kdy, jak a proč vzniklo Středisko vzdělávání Jana Švermy a na co navazuje?

Většina z nás si jistě uvědomuje, že žádná lidská činnost se bez teoretických znalostí nedá úspěšně zvládat. Praxe je samozřejmě důležitá, ale pokud je doplněna vědomostmi z různých oborů lidské činnosti, je to pro člověka velice vhodné. V KSČ před rokem 1989 existoval ucelený systém stranického vzdělávání. Byly domy politické výchovy na okresních výborech, krajské politické školy, asi nejznámější byl VUML, tedy Večerní univerzita marxismu-leninismu. Všemi těmito zařízeními prošlo za celou jejich existenci tisíce lidí, a to jak členů KSČ, tak nestraníků. Vrcholem stranického vzdělávání pak byla Vysoká škola politická Ústředního výboru Komunistické strany Československa. I tuto instituci za dobu jejího fungování absolvovaly stovky lidí.

To vše po roce 1989 skončilo. Zdaleka ne všichni, kteří prošli před rokem 1989 stranickým vzděláváním, i tím nejvyšším, zůstali straně věrni. Řada z nich, a nebylo jich zrovna málo, s lehkým srdcem stranickou legitimaci zahodila a dnes by byli rádi, aby se na jejich angažovanost před rokem 1989 zapomnělo. Něco to vypovídá o nich samých, ale také o tom, jak a podle jakých kritérií se studenti například na VŠP ÚV KSČ vybírali. To je ovšem na jiné povídání.

Nově zformovaná Komunistická strana Čech a Moravy proto hledala nové formy stranického vzdělávání. V roce 2006 ve středočeské stranické organizaci na popud především Františka Ledviny, tehdejšího předsedy Středočeské krajské rady KSČM a předsedy OV KSČM Kolín, a Milana Havlíčka, funkcionáře OV KSČM Praha-východ, došlo k založení Sobotní univerzity Jana Švermy (SUJŠ), která dodnes funguje, nyní pod názvem Středisko vzdělávání Jana Švermy. Při této příležitosti nelze nevzpomenout Marii Krejčovou, předsedkyni OV KSČM Benešov, která se o SUJŠ dlouhá léta starala.

Pro koho je škola určena a kolik posluchačů ji už absolvovalo?

Je vlastně určena pro každého, kdo má zájem doplňovat své znalosti a chce se aktivně podílet na práci strany. Jako malou perličku lze uvést, že ji v minulosti navštěvovali členové strany, kteří jsou zároveň věřícími křesťany. Za celou patnáctiletou existenci školy jí prošlo více jak 280 posluchačů, především mladších členů strany.

Výuka v tomto středisku vzdělávání je určena především pro mladé či nové členy strany, ale nejen pro ně. Mohou ji navštěvovat všichni, kteří si chtějí nějakým způsobem rozšířit své teoretické znalosti z marxismu, ale také z politické ekonomie, sociologie, dějin KSČ (dnes již i KSČM), a samozřejmě i z mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Naší snahou je také případným stranickým funkcionářům přiblížit konkrétní činnost například předsedy okresního výboru. Tedy výstavbu strany a práci se stranickým aktivem.

Tím, jak ze strany odcházejí přirozenou cestou její členové, kteří kdysi absolvovali stranické vzdělávání ještě v KSČ, nebo byli s marxismem seznamováni na školách, potřeba vzdělávání ve straně stoupá. Jak už bylo řečeno, to, aby člen strany, především její funkcionář na různém stupni její výstavby, měl určité vědomosti o tom, na jakých základech naše strana stojí, čím naše hnutí v minulosti procházelo, je pro úspěšný výkon jeho funkce nezbytně nutné. To nám ostatně potvrzují některá vyjádření našich členů, a nejen řadových, ve kterých nenajdeme sebemenší stopu marxistického přístupu.

Kdo ve Středisku vzdělávání Jana Švermy vlastně přednáší?

Samozřejmě, každá škola, můžeme-li tak nazvat naše středisko vzdělávání, potřebuje vedle posluchačů také své učitele — lektory. Náš lektorský sbor je zabezpečován prostřednictvím Klubu společenských věd, za což všem lektorům, kteří tam za celou dobu existence přednášeli, patří nemalé poděkování. Ale především je potřeba vyzvednout práci Lubomíra Vacka, který tým lektorů koordinuje. Přednášejícími ve škole byli například její zakladatel František Ledvina, dnes již nežijící Miloslav Ransdorf, Hana Kráčmarová, Ivo Látal, stále chodí přednášet Ladislav Šafránek, Eva Bartůňková, Jiří Zelina, Marie Hrošová, Václav Exner, Ján Mišovič a řada dalších. Bez jejich aktivity bychom to, co děláme, dělat nemohli.

Je pravdou, že bychom rádi uvítali i nové lektory, kteří by byli ochotni našemu středisku obětovat každý měsíc několik hodin svého volného času.

Většina vyjmenovaných lektorů je uznávanými odborníky. Co ale poznatky ze současné stranické praxe? O ty by se měli podělit především zkušení funkcionáři strany, kteří jsou takzvaně v kurzu dění. Účastní se také výuky?

Toho jsme si vědomi, a proto zveme na přednášky, lépe řečeno besedy, čelné funkcionáře strany. Mezi posluchače zavítali například současný předseda KSČM Vojtěch Filip, místopředseda ústředního výboru Stanislav Grospič, poslanec Jiří Dolejš, bývalý místopředseda ÚV KSČM Josef Skála, který i v současnosti stále přednáší. Hosty byli také někteří další poslanci, včetně dnes již nežijícího europoslance Jaromíra Kohlíčka.

Tato forma přímého styku s čelnými funkcionáři strany nebo poslanci je velice oblíbená. Není to pouhý formalismus, ale dost často ze strany posluchačů padají poměrně žhavé otázky. Do budoucna bychom chtěli, aby takovýto způsob setkávání, který je zároveň pro funkcionáře strany určitou zpětnou vazbou, byl u nás častější.

Ovšem to nezáleží jen na nás, ale také na tom, aby si straničtí funkcionáři uvědomili důležitost vzdělávání pro další fungování strany. Někdy se mi zdá, že to berou na lehkou váhu. Že stranickému vzdělávání nepřikládají takovou důležitost, kterou by si zasloužilo. A to nejen na úrovni vrcholných orgánů, ale i okresních a krajských.

Výuka je rozdělena do ročníků. Kolik by jich měl posluchač absolvovat a jak vlastně vypadá takový roční plán přednášek či besed?

Výuka je dvouletá, v jednom školním roce se jedná o deset měsíců, tedy o deset sobot. Nosnými tématy obou dvou ročníků jsou především filozofie, politická ekonomie a dějiny včetně dějin mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Jsme si vědomi, že má-li naše středisko vzdělávání být efektivní, musejí jeho posluchači absolvovat dostatečný počet přednášek. Víme, že se může ledacos stát a posluchač nemůže přijet. S tím počítáme a stanovili jsme, že má-li posluchač postoupit z prvního ročníku do druhého, nebo z druhého být připuštěn k závěrečnému pohovoru, musí v každém roce absolvovat minimálně sedm výukových dnů.

Z tohoto požadavku nemůžeme slevit, neboť s ohledem na poměrně málo hodin v jednotlivých předmětech by výuka s větší neúčastí některého z posluchačů pro něj samého postrádala smysl. Je třeba, aby si všichni, kteří školu chtějí navštěvovat, ale i ti, kteří je tam vysílají, tuto skutečnost vážně uvědomili. Na závěr celého dvouletého cyklu dostávají posluchači, kteří ho absolvovali, certifikát o úspěšném zakončení studia.

A jak probíhá konkrétní učební den?

Jak již jsem uvedl, nosnými předměty jsou filozofie, ekonomie a dějiny. Tyto pak v rozvrhu doplňují další, a to sociologie, psychologie, ale také základy práva, informatika a také výstavba strany. Výukový den máme rozdělen na šest hodin po 50 minutách. Začínáme v 9.00 hod., končíme v 15.00 hod. Aby nám posluchači během dne neumřeli hlady, dostávají na náklady Středočeského KV KSČM malé občerstvení.

O co je mezi posluchači největší zájem?

Do našeho střediska vzdělávání se nedělají žádné přijímací zkoušky. Tedy přihlásit se může každý, ať už prošel základním, středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Tento fakt klade zvýšené nároky na přednášející, ale také na samotné posluchače. Někteří se domnívají, že to, co přednášející říká, je pro ně nezajímavé, již to znají, a jiní by zase chtěli slyšet na určité téma informací více. Tyto požadavky je pro lektory obtížné skloubit.

Pokud bych měl říci, o co je v poslední době zvýšený zájem, tak to jsou dějiny, konkrétně období před VŘSR až do konce druhé světové války. Ale i poválečné období, včetně vztahu KSSS ke KSČ, je pro posluchače velice atraktivní. Je to přirozené, jelikož KSSS byla rozhodující silou, která ovlivňovala řadu společenských pochodů, nejen u nás, ale i v jiných státech.

Z našich dějin posluchače nejvíce zajímala 50. léta a vše kolem pražského jara. Velký zájem mají posluchači, tak jak jsem uvedl výše, také o diskusi s představiteli strany na konkrétní žhavá témata.

Jak poznamenala výuku koronavirová epidemie?

Samozřejmě se nás dotkla, a to výrazně. Výuku jsme museli přerušit. Opět jsme ji zahájili až v červnu s tím, že bude probíhat také v prázdninových měsících společně pro první i druhý ročník. Nechceme, aby došlo k nějakému dlouhodobějšímu přerušení školy. Ze zkušenosti víme, že se na něco těžce navazuje, něco se těžce oživuje. Rádi bychom SVJŠ udrželi i do daleké budoucnosti. Ovšem na to nestačíme sami.

Přes délku epidemie je koronavirová krize jistě přechodnou záležitostí. S jakými problémy se potýká Středisko vzdělávání Jana Švermy dlouhodobě a co by pomohlo k jejich řešení?

Jistě i my se potýkáme s vnitřními problémy, a to je především naplnění školy a aktivita některých posluchačů, kteří na sebe dobrovolně vezmou závazek školu navštěvovat.

Bylo by vhodné, aby okresní a krajské výbory věnovaly větší pozornost výběru posluchačů a zároveň dbaly na to, aby jejich docházka do výuky byla pravidelná. Nejde nám o to, aby zájemce měl maturitu nebo vysokou školu, ale především nám jde o to, aby měl zájem se něco nového dozvědět.

Celkově bychom velice uvítali, aby stranickému vzdělávání byla věnována daleko širší, hlubší pozornost. A to především od vedení strany, členů VV ÚV KSČM, ale i ÚV KSČM. Doposud, podle mého názoru, tomu tak nebylo. Všichni víme, jaké je věkové složení naší členské základny. Má-li strana přežít do budoucna a mít větší podporu od občanů, neobejde se bez nových mladých tváří. Ovšem k tomu, aby stranu pozvedly, nebude stačit jen jejich nadšení, i když to je také důležité, ale budou potřebovat i solidní teoretické znalosti.

Ivan CINKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.1, celkem 23 hlasů.

Ivan CINKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2021-07-26 16:16
Preji mnoho uspechu vam i prednasejicimm.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama