Reklama

Sfumato, nebo-li čtení a psaní bez chyb

Poruchy chování, jako hyperaktivita, nebo přílišná pomalost, tedy hypoaktivita, nebo poruchy učení, jako dyslexie, nebo dysgrafie, jsou nejčastějšími důvody, proč rodiče dětí na základních školách vyhledávají pomoc odborníků. Chtějí-li jim pak učení usnadnit, ti zvídavější sáhnou po technice zvané Sfumato, neboli Splývavé čtení, díky které se dokážou naučit plynule číst a psát i jinak téměř beznadějné případy.

Ovšem tato technika není jen pro děti s nějakými problémy. Naopak je to technika určená pro všechny děti bez rozdílu. Její předností je to, že učí děti komplexně, při učení se zapojují všechny smysly a děti se učí číst i psát prakticky dohromady. Navíc tato technika počítá s individualismem každého dítěte, kdy nezáleží na rychlosti čtení, ale na komplexnosti. Výsledek je ten, že děti umějí číst plynule, nezadrhávají se, nekoktají a textu rozumí. Ale co je pro mnoho rodičů hlavní, je fakt, že při učení touto technikou poruchy učení nevznikají!

Že jste o metodice Sfumato ještě neslyšeli? Není divu. V našem školství, kde o metodice vyučování rozhodují školy samostatně a není téměř nijak řízena úřady, respektive ministerstvem, záleží jen na vedení škol, a často i na rodičích, jak se jejich děti budou učit. Proto na většině základních škol pro učení mateřského jazyka, čtení a psaní převládají metodika slabikotvorná, genetická, případně globální. V první se děti učí nejprve slabiky, pak celá slova. Ve druhé děti slova hláskují, a hlásky pak spojují, ve třetí se učí děti slova poznat a přečíst jako celek. Jenže tyto techniky často vedou k pomalosti a k chybám v textu. »Podle odborné britské studie všichni lidé, nezávisle na tom, jakou metodou se učili číst, čtou nejprve očima napřed několik písmen i slov a nahlas vyslovují text se zpožděním tak, aby mu dodali správnou modulaci hlasu. Tento vědecky podložený fakt jsem tedy vzala a vytvořila metodiku učení, která vede rovnou k tomuto výsledku,« vysvětluje autorka Sfumata Mária Navrátilová. Tato metoda tedy vychází ze základního principu čtení, který je pro děti pouze zpomalen a zjednodušen. Děti se rovnou učí důkladně poznat písmenka, přiřadit ke každému nejen správný význam, ale i tón hlasu a pak vyslovit plynule celé slovo. »Techniku čtení je vhodné posuzovat nejen z hlediska psychologického či neuropsychologického, ale i z hlediska neurofyziologického – tedy jak se chovají v procesu učení zrak, dech, hlas a sluch. A z tohoto úhlu pohledu bych argumentovala, že jedině Sfumato respektuje neurofyziologické procesy ve všech zúčastněných orgánech a vzájemnou koordinaci jejich činností při vytváření čtenářského návyku. Proto s metodou Sfumato nevznikají špatně čtoucí děti (ať již s diagnózou dyslexie či bez ní),« vysvětluje Navrátilová.

Jednoduché a logické

Pokud byste se dostali na nějakou ze škol, kde již metodou Sfumato vyučují, pravděpodobně byste se divili, jaký je ve třídách hluk. Součástí vyučování totiž není jen sezení a pozorování učitelky, ale kantoři děti aktivně zapojují. Během výuky se s dětmi pracuje tak, aby se zapojily všechny vjemy, jako je zrak, sluch, hmat. Děti doslova hlásky zpívají, a často během výuky například i tančí, bubnují, hrají divadlo. Vše pro to, aby si každé písmenko dokonale zažily. Teprve pak se děti učí číst tak, že nahlas přečtou první slabiku a vlastně nepolevují s hlasovou modulací, dokud nepoznají a nepochopí další písmenka a ty pak na jeden nádech dořeknou. Děti čtou tedy ze začátku velmi pomalu a protahovaně, až zpívavě, ale prakticky se ihned učí techniku čtení dospělých, tedy číst souvisle, očima rozpoznávat text, respektive písmenka dopředu a vědět, co vyslovují. Díky takovému postupu děti na základních školách častou čtou souvislé texty již o Vánocích.

Zároveň se čtením ale tato metodika počítá i s učením psaní klasických psacích písmen. Než začnou s vlastním psaním, trénují si děti švihy, souvislé čáry, nebo sílu tlaku na tužku při kreslení. Zajímavé je, že díky tomu dokážou již žáci prvních tříd nakreslit dokonale propracované a vystínované obrazy, nad kterými zůstávají stát i akademičtí malíři. Samotné psaní je pak pro děti další zábavou, při které odevzdávají úhledná dílka.

Funkčnost metody potvrzena

Při vysvětlování principu a praktičnosti metody se Mária Navrátilová opírá hlavně o názory a studie odborníků. Není proto divu, že i zpětná vazba vyznívá vcelku kladně. »Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. S potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.« Řekl k metodice Sfumato Zdeněk Matějček, dětský psycholog, odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie.

Podložen výsledky na mnoha školách je i fakt, že tam, kde se Sfumatem děti již učí, neexistuje prakticky žádná dyslexie. Výuku Sfumatem si chválí i ředitelka základní školy v Pelhřimově Vladimíra Madronová. Kurz splývavého čtení tu podstoupili všichni učitelé na prvním stupni i vychovatelky v družině. Budoucí prvňáčci, kteří se teď do školy zapsali, se tak mají na co těšit.

»Touto metodou vyučujeme čtvrtým rokem. Děti čtou plynuleji a s větším porozuměním. Máme teď malý počet žáků s poruchami učení typu dyslexie. A to jsou v počtu zahrnuti i ti, kteří nenavštěvují naši školu od prvního ročníku,« chválí si metodu Vladimíra Madronová. Dobré výsledky navíc podle ní podtrhuje i to, že třídy mají nižší počet žáků, než je zvykem. To učiteli umožňuje věnovat každému větší pozornost.

Proč není metoda zavedena v praxi?

Pokud tedy má české školství v rukou takto převratnou metodu, je tedy otázkou, proč není zavedena celoplošně. »Již v roce 2007 přislíbilo Ministerstvo školství, že udělá šetření o vhodnosti té které metody na gramotnost dětí v ČR. Nic se ale nestalo. Stát, ale i celá Evropská unie vyhazuje miliardy korun na boj s dyslexií, ale žádná cílená spolupráce s vědecky podloženými metodami zde stále není,« říká autorka metody.

Přitom k výuce Sfumatem již bylo vyškoleno 17 tisíc pedagogů, ne každý ji však používá. Seznam všech škol, které tuto metodu učí, navíc neexistuje. Ačkoliv si totiž Mária Navrátilová žádala o 11 grantů, žádný se jí nepodařilo získat. A také údaje o rozšíření a úspěšnosti Sfumata v Česku zatím chybí. Splývavým čtením se učí děti nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku. Právě ze Slovenska má autorka metody o výuce nejvíce zpráv. Tam se totiž získat grant podařilo.

Navíc problém není jen na ministerstvu, ale i na samotných školách. V českém školství je kvalita čtenářského výkonu stále hodnocena podle rychlosti. Ale s tím mají mnohé děti naopak problémy, a pokud jsou nuceny číst rychle, vynechávají, nebo míchají písmenka a může tím pak vznikat právě dyslexie.

Momentálně je tedy situace taková, že se děti touto metodou vyučují na několika desítkách, možná stovce škol. Ti ostatní, pokud mají závažné problémy, a jejich rodiče mají čas a prostředky, chodí na soukromé doučovací hodiny přímo k autorce metody, nebo k několika vyučeným lektorkám, které působí po celé ČR. Jen za poslední měsíc takto u paní Navrátilové podstatně zlepšilo svůj čtený a psaný projev padesát dětí. Ročně jich je několik set. Doučovací hodiny nejsou zadarmo, ale Mária Navrátilová všechny publikace, knihy, písanky a podobně zatím vydává sama na vlastní náklady.

Autorka metody ale nechce, aby její nápad byl jen pro vyvolené. Byla by ráda, aby technika, která dětem pomáhá a má individuální přístup ke každému dítěti, byla zavedena v základních školách celoplošně. Ministerstvo ale má jiný názor. Respektive od roku 2007 nereaguje. »Co se tedy musí stát? Precedens? Mají se na ministerstvo hrnout hromadně stížnosti na to, že se nedodržuje rovný přístup ke vzdělání? Protože jestli dítě nemá právo naučit se číst podle svého tempa, jde o porušování rovného přístupu ke vzdělání!,« tvrdí Navrátilová.

Metodu Sfumato - Splývavé čtení podporuje i Mahulena Bočanová, která se rozhodla stát se nejen mediální patronkou Márie Navrátilové. Dokonce pokřtila učební pomůcky k této metodice. Proč? Tato metoda totiž pomáhá její dceři.

S dcerou Márinkou si při nástupu do školy prožila své. Márinka je tak, jako mnohé děti, hyperaktivní a běžný přístup ve škole jí nevyhovoval. Ale jak se asi musí cítit dítě, které se snaží, má vůli, ale přesto se nemůže naučit pořádně číst a čtený text chápat? A kdy přijde okamžik, kdy na čtení zanevře? Kdo neumí číst a neumí textu porozumět, nemůže se umět učit, má často špatné známky a v konečné fázi může na učení úplně zanevřít. A to se s ním bude táhnout po zbytek života, tvrdí Mahulena Bočanová. A dodává: »Metoda paní Navrátilové zjednodušuje dětem život, je zábavná a má neuvěřitelné až zázračné výsledky. Děti, které nečetly, čtou, a ty, které nepsaly, píšou téměř krasopisně. Děti s ní poznávají úspěch, a jsou šťastné. Tím rozkvete celá rodina, a proto jsem pyšná, že jsem patronkou této metody.«

Proto také k narozeninám Márie Navrátilové uspořádala oslavu s křestem její nové učebnice. Mahulena již s těmito knížkami s Marinou pracuje a metodika jim oběma plně vyhovuje. »Naše Márinka potřebovala doučování a tak jsem zasedla k internetu a našla odkaz, který mě hned zaujal: »Usnadněte svým dětem život«. Dnes vím, že to platí na 100 %. Je to úžasné, když dítě pocítí úspěch, který dříve ve čtení nemělo. Je to úplná změna v jejím i mém životě. Na výuku i na učitele se těší a být toho přímým účastníkem, to je pro mě vlastně takové divadelní představení,« smála se spokojená Mahulena Bočanová.

Herečka a moderátorka přišla na křest s dcerou Márinkou a jako host se objevila také Adéla Gondíková. Společně si učebnice nejprve prolistovaly, což Marinu náramně bavilo. Následně autorce popřály, aby učebnice i metodika nadále přispívaly ke čtenářské gramotnosti dětí a aby si děti při výuce užily co nejvíce zábavy a získaly lásku ke čtení.

Helena KOČOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 18 hlasů.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama